Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Utak és lehetőségek tehetségmentorok számára Tehetségmentor képzés tehetséggondozó szakemberek részére

Szervező neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 107/60/2016
Alapító neve: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 04. 06.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
• Általános
A program célja tehetséggondozással foglalkozó szakemberek tehetségmentorrá válásának elősegítése. Az új szempontú gyakorlati képzés során a pedagógusok megismerkednek a tehetségek egyéni mentorálásának módszertanával és gyakorlatával. Ez által gazdagodik módszertani kultúrájuk, képessé válnak a tehetségekkel történő differenciált foglalkozások megtervezésére és megvalósítására.
• Specifikus
A képzés speciális célja a tehetséggondozással foglalkozó szakemberek/pedagógusok kompetenciáinak erősítése. A képzés végére erősödik a résztvevők együttműködési készsége, empátiája. Fejlődik a differenciálás, az adaptivitás képessége, erősödik a segítő-támogató attitűd, növekszik az interperszonális kapcsolatok kialakításának készsége. A résztvevők képessé válnak a tehetséggondozó szakemberek speciális feladatainak meghatározására, ezzel segítik elő az intézményekben folyó minőségfenntartó tehetséggondozást. A képzés során a résztvevők olyan új szemlélettel és ismeretekkel gyarapodnak, amelyek elősegítik az intézményeikben zajló tehetséggondozó munkát, ezáltal saját intézményi környezetük gazdagodása is lehetővé válik.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A köznevelési törvényben megjelent a kiemelt figyelmet igénylő tanulók között a kiemelten tehetséges gyermek/tanuló is. Az eredményes munkához a tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok számára új szempontú, a gyakorlati szükségleteket is figyelembe vevő képzést kínálunk. A tehetséggondozás egyik leghatékonyabb formája, a tehetségek egyéni mentorálása, ennek módszertanával és gyakorlatával ismerteti meg a résztvevőket ez a képzés. Ennek során bővül a tehetségekkel történő differenciált foglalkozások eszköztára, gazdagodik a tehetségsegítő személyek módszertani kultúrája.
A képzés speciális célja a tehetségmentorok kompetenciáinak erősítése, speciális feladatainak meghatározása, ezzel elősegítve az intézményekben folyó minőségfenntartó tehetséggondozást. A kiemelkedő képességű diákok egyéni szükségleteikhez illeszkedő, adaptív pedagógiai magatartással találkoznak, így azon tehetségígéretek is kibontakozhatnak iskolai környezetben, akik más esetben elkallódnának.
A képzés során a résztvevők megismerik a tehetséggondozás, tehetségsegítés alapfogalmait, a vonatkozó jogszabályokat. A gyakorlati órák során a résztvevők olyan kompetenciákra tesznek szert, amelyek segítségével alkalmassá válnak a tehetségmentori feladatok elvégzésére. Képessé válnak összefoglalni és tehetségmentori munkájuk során alkalmazni a korszerű szakmai és szaktudományos ismereteket és gyakorlati készségeket, valamint a személyre szabott, a kliens fejlődését előtérbe helyező szakmai tevékenységeket. Megismerik a problémaközpontú és tanulóközpontú adaptív pedagógiai módszertant. Non direktív módon segíteni tudják a tehetséges tanulót egyéni céljai megfogalmazásában. Ennek eredményeként a tehetséges tanulóval olyan segítő kapcsolatot tudnak kialakítani, ami, lehetővé teszi a tehetség kibontakozását szolgáló cselekvési terv kidolgozását és a magvalósítás támogatását.
A program döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni és csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére épít. A továbbképzés során a résztvevők rövid előadások után a gyakorlatokon keresztül ismerhetik meg az új típusú tehetségmentorálás módszereit.
A képzés zárásaként egyéni feladatmegoldás során esettanulmány formájában számolnak be a képzés során elsajátított ismeretek saját gyakorlatban történő alkalmazásáról.
A Tanúsítvány kiadásának feltétele:
- az esettanulmány megfelelt minősítése (megfelelt minősítést kap, ha a 2.8. pontban meghatározott szempontoknak 70%-ban megfelel a produktum)
- feleletválasztós feladatsor eredményes kitöltése (75% feletti eredményesség)
- jelenlét (a képzés 90%-án kötelező a megjelenés)

Az előírt tartalmi követelmények:
• Általános
Ismerje a tehetséggondozás, tehetségsegítés alapfogalmait, a vonatkozó jogszabályokat, a korszerű szakmai és szaktudományos ismereteket. Legyen képes megtervezni mentorálás lépéseit. Ismerje a személyre szabott, a gyermek/tanuló fejlődését előtérbe helyező módszereket. Legyen képes elemezni a tehetségfejlesztés során alkalmazott módszer hatékonyságát, szükség esetén tudjon változtatni az alkalmazott módszeren. Az alapképzettséghez igazodó tehetségmentorálás módszertani és gyakorlati ismeretei alapján legyen képes azonosítani, megnevezni és alkalmazni a fejlesztő/támogató módszereket. Alkalmazza a tehetséges tanulóval való segítő kapcsolat kialakítása során az aktív hallgatás eszközeit. Legyen képes kidolgozni a tehetség kibontakozását szolgáló cselekvési tervet.

• Speciális
A képzés eredményeként a résztvevő képessé válik:
- a mentor-mentorált kapcsolat eltérő szakaszaiban különböző személyre szabott feladatok adására
- a segítő kapcsolat fenntartásához szükséges készségek alkalmazására
- a tehetség segítésében erőforrás-központú attitűd támogatására
- az egyéni célok megfogalmazásának non direktív segítésére
- cselekvési program összeállításának támogatására és helyzetértékelésre
- problémaközpontú és tanulóközpontú adaptív pedagógiai módszertan kipróbálására

Az ismeretek számonkérésének módja:
Az ellenőrzés megnevezése, leírása:
- Elméleti tudást ellenőrző feladatsor
A képzés 3. és 6. tematikai egységének végén a résztvevők elméleti tudást ellenőrző feleletválasztós feladatsor (Tudásteszt „A” és Tudásteszt „B”) kitöltésével adnak számot tudásukról, amelynek 75% feletti teljesítése az elvárt.
- Esettanulmány készítése egyéni gyakorlati feladatról
A képzés második napjának zárásakor ismertetett szempontok alapján a résztvevők választanak egy tehetséges tanulót saját tanítványaik közül, akit a tehetségmentorálás már ismert eszközeivel segítenek a fejlődés útján. Az eredményről esettanulmányban számolnak be, amelyben bemutatják a tehetség felismeréstől kezdve a mentorálás lépéseit, reflexiószerűen foglalják össze a munka során jelentkező nehézségeket, a megoldásukra tett lépéseket.
A képzés befejezéséhez kapcsolódó esettanulmányt a képzés után maximum két héten belül elektronikus úton, pdf formátumban juttatják el a megadott címre.

Az értékelés szempontjai:
1. Az elméleti feladatsor: a résztvevők feleletválasztós feladatsor kitöltésével adnak számot tudásukról, amelynek 75% feletti teljesítése az elvárt.
2. Az esettanulmány minimális terjedelme: 10 ezer karakter szóközökkel.
Megfelelt minősítést kap, ha az alábbi szempontoknak 70%-ban megfelel a produktum. Az egyes szempontokra 1-10-ig adhatók pontok (összesen 70 pont, megfelelt minősítéshez szükséges 49 pont).
a) A választott tehetséges gyermek/tanuló bemutatása, helyzetértékelés
b) A mentorálás lépéseinek megtervezése, bemutatása, a pedagógiai cselekvési program leírása
c) A mentor-mentorált kapcsolat szakaszának/szakaszainak bemutatása, a megfelelő szakaszhoz illeszkedő feladatok leírása
d) A segítő kapcsolat fenntartása során jelentkező eredmények, nehézségek ismertetése, utóbbiak esetében a megoldási terv/ek bemutatása, megvalósulásuk esetén az eredmények értékelése
e) A mentorálttal közösen kialakított egyéni fejlődési célok bemutatása, azok facilitálására tett lépések leírása
f) A bemutatott gyakorlati tevékenységben a problémaközpontú és tanulóközpontú adaptív pedagógiai módszertan kipróbálására tett lépések bemutatása
g) Összefoglalás (reflexió szerűen) az elvégzett mentorálási munkáról

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú mellékletében felsorolt munkakörök betöltésére jogosító szakok.; A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú mellékletében felsorolt szakképzettségek.
– megelőző szakmai gyakorlat: Képzettségének megfelelő területen legalább 2 év szakmai tapasztalat.
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs rá lehetőség

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: munka- és pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.