Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Személyiségformálás tehetségmentorálással: Tehetségek szocio-emocionális és motivációs erőforrásainak fejlesztése

Szervező neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 27282/117/2016
Alapító neve: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 11. 09.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A hallgatók képessé váljanak a tehetséges tanulók nem-kognitív készségeinek – önértékelés, szociális készségek, mesteri motiváció, reziliens megküzdés, életpálya tervezés – felismerésére és fejlesztésére. Ismerjék fel az iskolai környezetben problematikusnak és alulteljesítőnek mutatkozó, de kiemelkedő képességű tanulók egyéni erőforrásait. Rendelkezzenek olyan készségekkel, amelyekkel támogatni tudják a hiányzó személyes tanulói erőforrások felkutatását, fejlesztését a mentor-mentorált kapcsolatban és konzultáció révén kezdeményezéseket tudjanak nyújtani egy tehetségbarát iskolai környezet kialakításához.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A köznevelési törvényben megjelent a kiemelt figyelmet igénylő tanulók között a kiemelten tehetséges gyermek/tanuló is. Az eredményes munkához a tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok számára új szempontú, a gyakorlati szükségleteket is figyelembe vevő képzést kínálunk. A tehetséggondozás egyik leghatékonyabb formája a tehetségek egyéni mentorálása. A továbbképzés ezen belül is a nem-kognitív készségek felismerésével és fejlesztésének módszertanával és gyakorlatával ismerteti meg a résztvevőket.

A képzés tartalma hat tematikai egységből épül fel:
1. A nem-kognitív készségek bemutatása és jelentőségük értelmezése a képesség- és személyiségfejlődésben
2. Tehetséges fiatalok énképe, önértékelése, a pozitív önértékelés fejlesztése, a perfekcionizmus, a halogatás, a versenyre felkészülés szocio-emocionális tényezői
3. Hosszú távú és rövid távú célok kitűzése, elérése, képességhiedelmek, mastery motiváció, erőfeszítés, énhatékonyság hiedelmek, flow, megküzdés a pillanatnyi sikertelenséggel
4. Szociális kompetenciák, kapcsolatok kortársakkal és felnőttekkel, asszertivitás, kooperativitás és versengés
5. Tehetséges alulteljesítők felismerése, azonosítása, kísérése, gondozása, speciális szempontok a mentorálásban
6. Az életút és életpálya-tervezés kompetenciái, tehetségesek egyéni életpálya tervének készítése és vezetése

A továbbképzési program döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni, páros és kiscsoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére épít. A továbbképzés során a résztvevők rövid előadások után gyakorlatokon keresztül ismerhetik meg az új típusú tehetségmentorálás módszereit. Egy-egy tematikai egység jellemzően 1 óra elméletet, 3 óra terjedelemben tapasztalati tanulásra építő gyakorlatokat és 1 óra esetmegbeszélést tartalmaz. A képzés specialitása, hogy minden tematikai egység feldolgozása két képző vezetésével valósul meg.
A képzés során az elméleti ismeretek írásos ellenőrzése két alkalommal történik, a képzés 3. és 6. tematikai egységének végén,feleletválasztásos teszt formájában. Mindkét esetben a teljesítmény elvárt szintje 75%.
Az ismeretek alkalmazásszintű elsajátításáról és a kompetenciák kialakulásáról a képzést záró esettanulmányi záró dolgozat révén adnak számot a résztvevők, melyet a képzést követően két héten belül elektronikus úton pdf formában küldenek be megadott címre. A záró esettanulmány megfelelt minősítést kap, amennyiben eleget tesz a minimális terjedelmi követelményeknek (6 ezer karakter szóközökkel), valamint a képző által közreadott szempontoknak megfelel.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: a) a foglalkozások 90%-án történő részvétel; b) a két feleletválasztásos teszt, valamint a záró esettanulmányi záró dolgozat „megfelelt” kritériumszinten történő teljesítése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A képzés eredményeként a résztvevő képessé válik:
a) a nem-kognitív készségek – önértékelés, szociális készségek, mesteri motiváció, reziliens megküzdés, életpálya tervezés – jellemzőinek felismerésére tehetségeseknél,
b) az iskolában ellentmondásosan viselkedő tehetséges tanulók hozzáértő támogatására,
c) erőforrás központú attitűd érvényre juttatására a tehetséggondozásban,
d) egyéni képességfejlesztési és életpálya tervezési célok tanulói megfogalmazásának non-direktív segítésére,
e) személyre szabott, tehetséges tanulót fejlesztő szocio-emocionális cselekvési program kidolgozására, a célokhoz rendelt fejlesztő beavatkozások megvalósítására.

Az ismeretek számonkérésének módja:
1. Elméleti tudást ellenőrző feladatsor (2 alkalommal)
A résztvevők a 3. és 6. tematikai egység után egyenként kétoldalas feleletválasztásos feladatsor megoldásával adnak számot tudásukról, amelynek 75% feletti teljesítése az elvárt.
Az értékelés szempontja: a tanult fogalmak és elméleti ismeretek pontos és szakszerű használata.
2. Esettanulmányi záró dolgozat készítése az egyéni gyakorlati feladatról (a képzés végén)
A képzés során a hallgatók választanak egy kiemelkedő képességű tanulót saját tanítványaik közül, akit a tehetségmentorálás már ismert eszközeivel segítenek a fejlődés útján. Az eredményről esettanulmányban számolnak be, amelyben bemutatják a tehetség felismerésétől kezdve a mentorálás lépéseit, reflexiószerűen összefoglalják a munka során jelentkező nehézségeket, a megoldásukra tett lépéseket. Az esettanulmány leadása a formális képzés befejezése után két héten belül történik elektronikus úton a megadott címre, pdf formátumban, melynek terjedelme minimum 6 ezer karakter szóközökkel. Az esettanulmányra a hallgatók rövid írásos értékelést kapnak. Az esettanulmány megfelelt vagy nem megfelelt minősítést kap. A megfelelt minősítés feltétele, hogy eleget tesz a minimális terjedelmi követelményeknek (6 ezer karakter szóközökkel) és megfelel az alábbi szempontoknak:
Az esettanulmány tartalmazza
a) a nem-kognitív készségekre történő reflektálást a konkrét tanulónál;
b) az egyéni jellemzőkhöz illeszkedő hosszú távú és rövid távú pályaorientációs célokat;
c) az egyénre szabott, szocio-emocionális cselekvési programelemeket;
d) a környezeti támogatás erőforrás központú megközelítését;
e) a non-direktív segítségnyújtási formák alkalmazására tett javaslatát.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanári vagy szociálpedagógus vagy fejlesztő pedagógus vagy logopédus vagy iskolapszichológus vagy gyógypedagógus munkakör betöltésére jogosító szak.; A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanári vagy szociálpedagógus vagy fejlesztő pedagógus vagy logopédus vagy iskolapszichológus vagy gyógypedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség..
– megelőző szakmai gyakorlat: szakképzettségének megfelelő területen legalább 2 év szakmai tapasztalat
– egyéb, éspedig: A jelentkező 11 évesnél idősebb diákokkal foglalkozzon, melynek teljesülését a jelentkezéshez benyújtott intézményvezetői igazolás alapján ellenőrizzük.

Javasolt munkakörök:
Tanár, Gyógypedagógus, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: munka- és pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.