Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Önsegítés, önfejlesztés, önnevelés life coachinggal

Szervező neve: POSTMASTER 2010 SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001496/2016
Alapítási engedély szám: 919/11/2019
Alapító neve: POSTMASTER 2010 SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 12. 17.

Foglalkozási órák száma: 120
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja olyan tudományos kutatásokon alapuló life coaching módszerek, instrukciók és technikák átadása, amelyek hatékonyabb önsegítéshez, önfejlesztéshez és önneveléshez vezethetnek. A továbbképzésen résztvevő szociális és életviteli kompetenciáinak, tudatosabb stresszkezelésének, és pozitívabb életszemléletének fejlesztése, egyre kiteljesedettebb szakmai életútjának, kiegyensúlyozottabb, örömtelibb életvitelének, jobb mentális és fizikai egészségének, valamint együttműködőbb emberi kapcsolatainak segítése.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az „Önsegítés, önfejlesztés, önnevelés life coachinggal” továbbképzés célja, a pedagógustársadalom támogatása, hogy a fokozott terhelések mellett is kiegyensúlyozott, hatékony, motivált, és sikeres pedagógusok lehessenek. A pozitív szemléletmód, a korlátok helyett lehetőségekben való nézőpontváltás, a továbbképzésen bemutatott kutatások alapján egészségjavító hatású, és növeli az egyéni hatékonyságot is.

A továbbképzés négy harminc órás modulból áll.
1. Az első modul a „Hatékonyság Instruktor Képzés” 30 órában. Öt tananyagrész tartozik hozzá, Ellenállás, Ellentétek, Elfogadás, Elengedés és Energiák címmel.
2. A második modul a „Motivációs Instruktor Képzés” 30 órában, amely a szerepekkel, szorongásokkal, egyensúllyal, velünk született készségeinkkel, énhatékonysággal, és a történeteink fontosságával foglalkozik.
3. A harmadik modul a „Választás Instruktor Képzés” 30 órában. Ebben a modulban a félelem, a tanult tehetetlenség, a tanult sikeresség, az egészség, és a tudatos választás értelmezésével foglalkozunk.
4. A negyedik modul a „Karrier Instruktor Képzés” 30 órában. Ebben a modulban a pályaválasztás, karrierépítés, az életút fontosságának tudatosítása, a sikeresség értelmezése, sikertörténetek, sikertechnikák feldolgozása történik.

A továbbképzés teljes mértékben távoktatási formában valósul meg, melyet kényelmessé tesz az egyéni haladási tempó, és az otthonról történő tanulás. A képzés speciális eleme hétről hétre, a virtuális konzultáció, amelyen a tananyag megbeszélése mellett, a pozitív szemlélet, a pozitív pszichológia, a sikerkutatás, az öncoaching, és a pályaválasztás tudományosan elfogadott eredményeinek gyakorlati integrálására is sor kerül. Ezáltal a továbbképzés teljes ideje alatt érezhető a coaching pozitív hatása, mert a tananyag feldolgozása mellett húsz saját élményű coachingban is részesülhet a résztvevő. A virtuális konzultáció alkalmanként kilencven perces, időpontját a továbbképzésen résztvevő pedagógussal előzetesen egyeztetve, a hét bármelyik napján történhet, délelőtt, délután, vagy este.

A képzés során készíteni kell egy tizenöt oldalas továbbképzési portfóliót, ami három részből áll: az egyéni fejlődési tervből, a modulzárásokat követő reflexiós, és önreflexiós naplókból, és az esettanulmányból álló záró dolgozatból. A résztvevőt a továbbképzés teljes ideje alatt megilleti a konzulens segítsége.

A százhúsz órás „Önsegítés, önfejlesztés, önnevelés life coachinggal” megnevezésű továbbképzés húsz hét képzési időből áll, majd a képzés befejezése után tizennégy nap áll rendelkezésre a továbbképzési portfólió elkészítésére, így összességében százötvenöt nap alatt végezhető el.
A képzés végén "Pozitív Szemléletű Instruktor" tanúsítvány kerül kiadásra, amely jogszabályban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén, instruktori tevékenység folytatására is feljogosítja a résztvevőt. A tanúsítvány kiadásának feltétele a virtuális konzultációk óraszámának száz százalékán való részvétel. Ha a résztvevő a feltételeket teljesítette, és továbbképzési portfóliója elfogadásra került, postai úton kapja meg a tanúsítványát.

Az előírt tartalmi követelmények:
1. Ismerje a pozitív szemlélet gyakorlati alkalmazásának területeit, legyen képes az új ismeretek és technikák, szituációs játékokban való gyakorlására is.
2. Ismerje fel a velünk született képességeinket, a békés, örömteli, sikeres élet megélésére.
3. Ismerje fel, és fogadja el annak a lehetőségét, hogy a tartós, negatív állapot egyéni, közösségi és társadalmi szinten is károsító lehet.
4. Ismerje meg a pozitív szemlélet módszertanának legismertebb szakirodalmát, legyen képes kiválasztani a személyiségéhez illő irányzatot.
5. Ismerje meg a pozitív szemlélettel kapcsolatos legfontosabb tartalmakat, legyen képes előadások, tanulmányok, kutatási eredmények megértésére, elemezésére, és gyakorlati alkalmazására.
6. Ismerje meg az elengedés, az elfogadás, és a Tudattérkép egészségre gyakorolt hatásait, tudja alkalmazni a megtanult technikákat.
7. Ismerje meg az ellenállás okozta feszültség esetleges károsító hatásait.
8. Ismerje meg az ítélkezés emberi kapcsolatokra, és egészségre gyakorolt káros hatásait, tudja alkalmazni a story írással kapcsolatos technikát.
9. Ismerje, és a tevékenysége során alkalmazza a pozitív pszichológia, pozitív pedagógia kutatási eredményeit.
10. Legyen képes a szerepzavarokból adódó feszültségek felismerésére, és kezelésére.
11. Legyen képes a választott hivatása teljes elfogadására, a munkájához kapcsolódó segítő szakmák etikai kódexének betartására.
12. Legyen képes az egyensúly, és az ellentétek rendszerének alkalmazására, és teljes elfogadására.
13. Legyen képes felismerni a választási lehetőségét, tudja rendszerben, folyamatként látni az élete fejleszteni kívánt területeit.
14. Legyen képes felismerni az egészségét befolyásoló, arra hatással lévő tényezőket, lehetőségeket, tudja rendszerben, folyamatként látni, és sikeressé tenni az életét.
15. Legyen képes felismerni az önkorlátozó, és az önsegítő hiedelmeit, tudja rendszerben, folyamatként látni az élete fejleszteni kívánt területeit.
16. Legyen képes megszervezni, és lebonyolítani pályaválasztással kapcsolatos beszélgetéseket egyéni, és csoportos szinten is.
17. Legyen képes támogatni a hozzá tartozó diákokat életviteli változtatásaik során, tudja rendszerben, folyamatként látni a fejleszteni kívánt területeket, legyen képes kiválasztani, és alkalmazni a leghatékonyabb módszertani gyakorlatokat.
18. Legyen képes támogatni önmagát a félelmeivel kapcsolatban, és az életviteli változtatásai során, tudja rendszerben, folyamatként látni saját maga fejleszteni kívánt területeit, ismerje fel az ellenállása által okozott nehézségeket.
19. Legyen képes támogatni önmagát és a hozzá fordulókat a képességeik meghatározása során, tudja rendszerben látni a kompetenciákat.
20. Tudja beazonosítani a sikeresség gátjait, legyen képes kiválasztani, és alkalmazni a helyzetnek megfelelő megküzdési stratégiákat, technikákat.
21. Tudja és merje felismerni és megnevezni, a hagyományos gondolkodástól eltérő szemléletmódban rejlő lehetőségeket.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Továbbképzési portfólió készítése, melynek részei:
1. A képzés elején elkészített és a képzés megkezdésétől számított 14. napon belül beadott egyéni fejlődési terv, minimum egy oldal terjedelemben.
2. A hátralévő tizennyolc héten át folyamatosan vezetett, minden modulzárást követő, 14. napon belül beadott, reflexiós, és önreflexiós napló, modulonként minimum két oldal terjedelemben.
3. Záródolgozat, minimum öt oldal terjedelemben, a következőképpen: a továbbképzés zárásaként a résztvevőnek el kell készítenie egy általa felvetett probléma, vagy cél esettanulmány jegyzetét, az alábbi szempontokat figyelembe véve. A résztvevő saját maga keres egy olyan esetet, vagy célt, - ennek hiányában, szimulált eset, vagy cél is elfogadható, - amelyben az "Önsegítés, önfejlesztés, önnevelés life coachinggal" megnevezésű továbbképzésen tanultak alapján bemutatja az esetet, vagy célt, leírva a folyamatot, és a probléma megoldására, vagy a cél elérésére felhasznált ismereteket, módszereket. A záródolgozat beadási határideje a képzés befejezését követő 14. napon belül történik. A résztvevőt a továbbképzési portfólió készítése szakaszában is megilleti a konzulens segítsége skypon, telfonon, e-mailen, vagy személyesen.

Az értékelés szempontjainak meghatározása: A továbbképzési portfólió akkor fogadható el, ha az esetleírásból egyértelműen kitűnik, hogy résztvevő képes megfelelően alkalmazni a továbbképzésen kapott ismereteket, módszereket, a továbbképzési portfólió összhatásában szakszerű, valamint tartalmaz néhány továbbképzésen használt kulcsfogalmat. A továbbképzési portfólió kezdő, modulzáró és záró feladatainak, meg kell felelnie, a megadott szempontrendszereknek, és a meghatározott határidőkön belül be kell adni a rész és záró feladatokat. A tanúsítvány kiadásának feltétele a továbbképzési portfólió kezdő, modulzáró és záró feladatainak, a megadott szempontrendszerek szerinti, meghatározott időre történő beadása. Ha a résztvevő minden feltételt teljesített, záródolgozata elfogadásra kerül, és postai úton kapja meg a tanúsítványát.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; bármely.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: A jelentkező rendelkezzen a legalapvetőbb felhasználói szintű informatikai ismeretekkel, legyen internet hozzáférési lehetősége, tudjon email fogadni, küldeni, és megnyitni egy dokumentumot. Legyen képes használni egy olyan virtuális alkalmazást, amelyen keresztül a konzultációk lebonyolíthatók.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs lehetőség szakvizsgába történő beszámításra.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Előzetes egyeztetés alapján munkanapokon, és pihenőnapokon is, délelőtt, délután, vagy este.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 80000 Ft
– Maximum: 240000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A részvételi díjon felül nincsenek a résztvevőket terhelő egyéb költségek.

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
POSTMASTER 2010 SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 4100 Berettyóújfalu, CSILLAG UTCA 8. 2020.02.02  - 2024.12.12

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.