Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: JÁTÉKOS LÉPŐKÖVEK - Tanulási önismeret gyakorlatcentrikus fejlesztése az iskolákban

Szervező neve: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 940/8/2019
Alapító neve: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 12. 17.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy bemutassa a 8-16 éves gyerekek tanulási szokásait, így a résztvevő ismerje meg a kamaszok tudásbővítő kompetencia-zavarainak hátterét. Sajátítsa el a tanulásdiagnosztikai mérősor alkalmazásának technikáját, váljon képessé annak elemzésére, értelmezésére, valamint a tanulásmódszertani folyamatok differenciált felépítésére a Játékos lépőkövek munkafüzet elméleti és gyakorlati ismereteinek felhasználásával.
Gyakorlatcentrikus szemléletformálás során, saját élményű, interaktív megoldásokon keresztül fejlessze a résztvevők pedagógiai önismeretét, feladat- és problémamegoldási készségét, valamint alakítsa a gyermekek iránti mentori, facilitátori attitűdjüket, növelje a módszertani eszközkészletüket és szakmai önbizalmukat.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A tréning célja, hogy a résztvevők tapasztalatokra, önbizalomra, motivációra, pozitív pedagógusi attitűdre tegyenek szert annak érdekében, hogy facilitátorok lehessenek tanítványaik mellett.
A résztvevők ismereteket szereznek a tanulási önismeret és a tanulásmódszertan különbségéről, a támogató tanári attitűd megerősítéséről. Információkat kapnak a célteremtés, tudatos jövőkép tervezése mellett, az önértékelés, az érzelmek és a hatékony stresszkezelés összefüggéseiről és eredményes alkalmazásáról. Megismerik milyen módszerekkel járulhatnak hozzá a tudatos önfejlesztéshez, az önértékelés javításához, a szorongás és feszültség csökkentéséhez, a szociális kompetencia növeléséhez, a csoportok együttműködésének javításához, az eredményes tanulási folyamatok felépítéséhez. Képessé válnak a Kozsán-módszer tanulási szokásokat érintő stratégiájának gyakorlati megvalósítására.
A képzés négy modulból áll:
1. – a tanuláshoz való viszony. A résztvevők tudatosítják az önértékelés és az érzelmek összefüggését, a tanulási nehézségek tükrében.
2. – a tanulás tudatos tervezésének bevált technikáját ismerteti tanulásdiagnosztikai kérdőívsor segítségével.
3. – a résztvevők megismerkedhetnek néhány hatékony, tanulást támogató módszerrel és eszközzel. Segítséget kapnak, hogy facilitátori szerepüket tisztábban lássák, és ezzel támogassák a diákokat a saját módszertani tárházuk létrehozásában.
4. – stresszkezelés és motiváció. A résztvevők ismereteket kapnak a tanulási motiváció megőrzésének lehetőségeiről. A Lifelong learning alapjaival és a stresszkezelés módszereivel ismerkednek meg. A résztvevők a tanfolyam végén dolgozatot adnak be 5-8 oldal terjedelemben. Amennyiben a jelentkező a tanfolyami órák 90%-án részt vett, továbbá a kiírásnak megfelelően leadta dolgozatát, tanúsítványt kap.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők legyenek képesek felismerni a kapcsolatot az önértékelés és tudatos tervezés, a motiváció és a „Lifelong Learning” érvényesülése közt. Legyenek képesek elemezni a nyitómérés eredményeit, kiválasztani a tervezett fejlesztés lépéseit a Játékos lépőkövek munkafüzet feladatai segítségével. Legyenek képesek felismerni a motiváció megőrzésének és fenntartásának jelentőségét és lehetőségeit osztály, csoport és egyéni fejlesztés, differenciálás tekintetében. Ismerjék a tanulási önismeret és a tanulásmódszertan, tanulásmódszertani önismeret fogalmának különbségeit és kapcsolódó pontjait. Tudjanak felépíteni egy fejlesztési tervet osztály/csoport vagy gyermek számára a tanulásmódszertani önismeret fejlesztésére. A hatásvizsgálat szempontjainak ismeretében erősödjön pozitív pedagógusi attitűdjük. Javuljon kommunikációjuk hatékonysága a tanulástámogatás folyamatában szakórákon és azon kívül.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A résztvevők a tanfolyam végén dolgozatot adnak le. Terjedelem 5-8 oldal.
Téma: Hogyan fogják beépíteni nevelő-oktató munkájukba a tanfolyam anyagát, illetve hogyan használják majd a munkafüzetet a tanulási önismeret fejlesztésére intézményi kereteken belül,
VAGY
Egy választott Játékos lépőkövek munkafüzeti témakör feldolgozása egy foglalkozás, tanóra keretén belül, óratervezettel, majd a tapasztalatok leírása.
VAGY
Videófelvétel egy megtartott Játékos lépőkövek tanulási önismeret 25 perces mikrofoglalkozásról, reflexióval együtt.
A sikeres teljesítés feltételei: az alapfogalmak ismerete, megértése és értő használata, az alapvető technikák, módszerek és stratégiák elsajátítása és felhasználása.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; tanító, tanár, fejlesztő pedagógus, tehetségfejlesztő tanár; általános iskolai tanító és tanár, középiskolai tanár, kollégiumi nevelőtanár .
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Fejlesztõ pedagógus, tehetségfejlesztő tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Osztályfőnök, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 15000 Ft
– Maximum: 30000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Az étkezést és esetenként a szállást a jelentkezőnek kell biztosítania.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.