Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Mentorálás a tehetséggondozásban

Szervező neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 450/10/2020
Alapító neve: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 08. 06.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A folyamatba ágyazott képzés célja a tehetséggondozással foglalkozó szakemberek tehetségmentorrá válásának elősegítése. A képzés speciális célja, hogy a tehetséggondozással foglalkozó szakemberek/pedagógusok felkészüljenek a mentorszerepre, a sikeres mentori munkára. A képzés során a kontakt szakaszban cél, hogy a részvevők elsajátítsanak olyan korszerű ismereteket és módszereket, amelyek segítségével eredményesen alkalmazhatják a mentorálás módszereit, eszközeit, ezzel segítve a mentorált szociális, érzelmi fejlődését, tehetségének kibontakozását. A képzés nem kontakt szakaszában cél, hogy a résztvevők képessé váljanak a képzők tutori támogatásával a mentori munka megtervezésére és megkezdésére.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A köznevelésben egyre nagyobb szerepet kap a tehetséggondozás. Ennek egyik legeredményesebb módja a mentorálás, ami másfajta pedagógusszerepet kíván. A mentor és mentorált kapcsolatában a kognitív szükségletek mellett nagy hangsúlyt kap az affektív szükségletek felismerése. A mentor támogatja, segíti mentoráltját, figyel lelki jóllétére, feltérképezi a segítő, gátló környezeti kapcsolatokat, segíti az új megküzdési stratégiák elsajátítását. Ennek folyamán a mentor részéről is nagyfokú bevonódásra van szükség: a meglévő pszichológiai ismeretek tudatos alkalmazására, a folyamatos önreflexióra. Ezeket az új készségeket legjobban a folyamatba ágyazott képzés során lehet elsajátítani, ahol a résztvevők az elsajátított ismereteket a gyakorlatban is kipróbálhatják, majd reflektálhatnak tapasztalataikra. A mentorálás nemcsak a tehetséges, de a kettős különlegességű és a hátrányos helyzetű tanulók esetében is sikeresen alkalmazható.
A tematikai egységek három részre tagolódnak
I. Elméleti áttekintés (10 kontaktóra): A mentorálási folyamat felépítése, tervezése, a folyamat szakaszai, jellemzőik.
II. Gyakorlati rész (10 óra nem kontakt szakasz): a mentorált kiválasztása, a munka elkezdése a megbeszélt szempontok szerint. Online konzultációs lehetőség a résztvevők számára, ami biztosítja a folyamatba ágyazott ismeretelsajátítást.
III. Esetmegbeszélés (10 kontaktóra): a résztvevők beszámolója a személyes tapasztalataikról. Az eredményes mentor-mentorált kapcsolat jellemzői, a mentori kommunikáció (aktív hallgatás, konstruktív visszajelzés), a támogató-segítő attitűd fenntartása.

A program döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni és csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére épít. A továbbképzés során a résztvevők rövid előadások után a gyakorlatokon keresztül ismerhetik meg a tehetségmentorálás módszereit.
A képzés teljesítéséhez esetismertetés reflexióval a mentorálási folyamat előkészítéséről, valamint mentorálási terv készítése szükséges.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: a képzés 90%-án való részvétel, a benyújtandó feladatok megfelelt minősítése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevő ismerje a mentorálás alapfogalmait, a mentorszerep jellemzőit. Legyen képes a mentorált affektív támogatási szükségleteinek felismerésére, találja meg ezek kielégítésének leghatékonyabb módjait. Legyen képes mentoráltját segíteni a reális, elérhető célok kitűzésében, a célokhoz vezető lépések meghatározásában, tevékenységekre való lebontásában. Ismerje a mentorálás azon módszereit és esz-közeit, melyekkel a mentorált szociális, érzelmi fejlődését támogatni tudja. Legyen képes a mentorálási folyamat tudatos megtervezésére, ismerje fel az egyes folyamatok különbözőségeit, az alkalmazandó módszereket. Legyen képes a mentori terv elkészítésére, ez alapján a mentorálási folyamat megvalósítására. A mentorálási folyamat megtervezésekor és megvalósításakor éljen az önreflexió módszerével, ezzel biztosítva a folyamat sikerességét.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Az ellenőrzés módja:
1. Esetismertetés és reflexió készítése
A résztvevők a kontakt szakasz során megismertek alapján előkészítenek és megterveznek egy mentorálási folyamatot (1. lépés: a lehetséges mentoráltak feltérképezése, kérdőívek felvétele, interjú a pedagógusokkal, elért eredmények értékelése, 2. lépés: a mentorált kiválasztása, kapcsolatfelvétel, megbeszélés a szülőkkel, a pedagógusokkal, egyéb támogatói formák azonosítása, a mentorált felkészítése, szükségletfelmérés).
Az esetismertetés terjedelme minimum 3 oldal.
Az esetismertetéshez kapcsolódóan, az első találkozást követően reflexió készül, melynek terjedelme minimum 2 oldal.
Értékelés szempontjai:
• pontos fogalomhasználat,
• a kiválasztás indokoltsága,
• a kapcsolatfelvétel és a mentorált felkészítése kifejtett,
• a mentorált szükségletfelmérése teljeskörű,
• a reflexió több szempontú elkészítése.
Benyújtás határideje, módja: második kontaktnap, elektronikus formában.
2. Mentorálási terv
A résztvevők a nem kontakt szakaszban elkezdik a mentorálási folyamatot, melyhez mentorálási terv készül. Ennek tartalma: mentorálás időtartamának meghatározása, az ehhez kapcsolódó célkitűzések megfogalmazása, a célok tevékenységre bontása, ütemezése; terjedelme minimum 3 oldal.
Értékelés szempontjai:
• A választott tehetséges tanuló bemutatása, helyzetértékelése adekvát a meghatározott fejlesztési célokkal.
• A mentorálás lépéseinek megtervezése és bemutatása koherens a célokkal, a pedagógiai cselekvési program leírása reális, szakmailag pontos.
• A mentorálttal közösen kialakított egyéni fejlődési célok bemutatása megvalósul, azok facilitálására tett lépések leírása pontos, reális.
• Továbbfejlesztési irányvonalak megjelölésre kerültek, illeszkednek a mentori tervben foglaltakhoz.
Benyújtás határideje, módja: második kontaktnapot követő 2 héten belül, elektronikus formában.
Értékelés módja: megfelelt / nem felet meg.
Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság, 2,5 cm-es margók.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú mellékletében felsorolt munkakörök betöltésére jogosító szakok.; A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú mellékletében felsorolt szakképzettségek..
– megelőző szakmai gyakorlat: Képzettségének megfelelő területen legalább 2 év szakmai tapasztalat.
Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Office-programcsomag) és webhasználati ismeret.

– egyéb, éspedig: Szakmai tapasztalat intézményvezető által történő igazolása.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: -

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Munka- és pihenőnapokon kerül megvalósításra a képzés (délelőtti és délutáni időszakban).

Részvételi díj összege:
– Minimum: 50000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.