Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással

Szervező neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 432/10/2020
Alapító neve: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 08. 06.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A résztvevők képessé váljanak a tehetséges tanulók szocio-emocionális készségeinek fejlesztésére, a tudatos életpálya-építés támogatására a mentorálási folyamatban. Ismerjék fel az iskolai környezetben problematikusnak és alulteljesítőnek mutatkozó, de kiemelkedő képességű tanulók egyéni erőforrásait. Segítse azon készségek fejlődését, amelyekkel támogatni tudják a hiányzó személyes tanulói erőforrások felkutatását, fejlesztését a mentor-mentorált kapcsolatban.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A nemzeti köznevelési törvényben jelentős szerepet kap a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. Az eredményes munkához a tehetséggondozó szakemberek számára a gyakorlati szükségleteket is figyelembe vevő új szempontú képzést kínálunk. A tehetséggondozás egyik leghatékonyabb formája a tehetségek egyéni mentorálása. A továbbképzés a mentori tevékenységnek egy mellőzött, de igen lényeges területét öleli fel, amely a tehetségek szocio-emocionális készségeinek állapotfelmérésével és fejlesztésének módszertanával és a tanulói életpálya tervezés gyakorlatával ismerteti meg a résztvevőket.
A képzés tartalma hat tematikai egységben kerül feldolgozásra az alábbiak szerint:
1. Szocio-emocionális készségek és jelentőségük a személyiségfejlődésben
2. Az énkép és az önértékelés szerepe a tehetség kibontakoztatásában
3. A kivételes teljesítmény motivációs háttere
4. A szociális kompetenciák és a társas környezet hozzájárulása a kivételes képességek fejlődéséhez
5. Szocio-emocionális jellemzők és kihívások tehetségek különleges csoportjaiban
6. Tehetséges diákok életpálya-építésének tervszerű támogatása
A továbbképzési program döntően a résztvevők egyéni, páros és csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére épít. A továbbképzés során a résztvevők rövid előadások után gyakorlatokon keresztül ismerhetik meg a szocio-emocionális készségekre és az életpálya tervezésre irányuló tehetségmentorálás módszereit. Egy-egy tematikai egység általános felépítése a következő: elmélet, tapasztalati tanulásra építő gyakorlati feladatok és esetmegbeszélés. A képzés teljesíthető 3 személyes megjelenésű kontaktnapon, valamint részben online kontaktalkalmas formában is (két személyes megjelenést igénylő kontaktnap között 2 vagy 4 alkalmas online kontakt formájában).
A képzés során az elméleti ismeretek ellenőrzése két alkalommal történik, az egyik a képzés felénél, a másik a képzés végén, feladatválasztásos teszt formájában. Mindkét esetben a teljesítmény elvárt szintje 75%.
Az ismeretek alkalmazás szintű elsajátításáról és a kompetenciák kialakulásáról a képzést záró esettanulmányi záródolgozat révén adnak számot a hallgatók/résztvevők, ennek terjedelme 6 ezer karakter szóközökkel, melyet a képzést követően két héten belül elektronikus formában küldenek el a megadott címre. A záró esettanulmány megfelelt minősítést kap, ha a résztvevő a képző által közreadott szempontrendszer tartalmi követelményeit teljesíti.
A tanúsítvány kiadásának feltétele. a) a foglalkozások 90%-án történő részvétel; b) a két feladatválasztásos teszt továbbá a záró esettanulmányi záródolgozat “megfelelt” kritériumszinten történő teljesítése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők:
a) ismerik a tehetségmentorálás alapelveit, képesek a módszerek beépítésére saját pedagógiai tevékenyégükbe,
b) ismerik a szocio-emocionális készségek jellemzőit, fejlesztési lehetőségeit,
c) képesek az iskolában ellentmondásosan viselkedő tehetséges tanulók hozzáértő támogatására,
d) képesek a rezilienciát támogató külső és belső erőforrások azonosítására,
e) ismerik a tehetséges tanulók életpálya-építésének kritikus pontjait, a döntési folyamatok többszempontú elemzésének és támogatásának alapelveit;
f) képesek személyre szabott, tehetséges tanulót fejlesztő szocio-emocionális cselekvési program kidolgozására, a célokhoz rendelt fejlesztő beavatkozások megvalósítására.

Az ismeretek számonkérésének módja:
1. Elméleti tudást ellenőrző feladatsor (2 alkalommal)
A résztvevők a 3. és 6. tematikai egység után feleletválasztásos feladatsor megoldásával adnak számot tudásukról, amelynek 75% feletti teljesítése az elvárt.
1. feladatsor témakörei (12 feleletválasztásos kérdés): szocio-emocionális készségek, énkép, önértékelés, perfekcionizmus, motiváció.
2. feladatsor témakörei (12 feleletválasztásos kérdés): szociális készségek, passzív, asszertív, agresszív viselkedés, reziliencia, alulteljesítő tehetség, életpálya-építés.
Az értékelés szempontja: a tanult fogalmak és elméleti ismeretek pontos és szakszerű használata, összefüggések azonosítása.

2. Esettanulmány készítése az egyéni gyakorlati feladatról (a képzés végén)
A képzés során a hallgatók választanak egy kiemelkedő képességű tanulót saját tanítványaik közül, akit a tehetségmentorálás már ismert eszközeivel segítenek a fejlődés útján. Az eredményről esettanulmányban számolnak be, amelyben bemutatják a mentorálás lépéseit különös tekintettel az életpálya-építés támogatásra vonatkozóan.
Az esettanulmány leadása a formális képzés befejezése után két héten belül történik elektronikus úton a megadott címre, pdf formátumban, melynek terjedelme minimum 6 ezer karakter szóközökkel. Az esettanulmányra a hallgatók rövid írásos értékelést kapnak. Az esettanulmány megfelelt vagy nem megfelelt minősítést kap.
A megfelelt minősítés feltétele, hogy határidőn belül történik a leadása, eleget tesz a minimális terjedelmi követelményeknek (6 ezer karakter szóközökkel), továbbá megfelel az alábbi szempontoknak:
Az esettanulmány tartalmazza
a) a mentorálás lépéseit, az egyénre szabott, szocio-emocionális cselekvési programelemeket,
b) a szocio-emocionális készségek fejlesztésére történő reflektálást a konkrét tanulónál;
c) az egyéni jellemzőkhöz illeszkedő hosszú távú és rövid távú pályaorientációs célokat;
d) a rezilienciát támogató külső és belső erőforrások azonosításának módját és fejlesztési tevékenységbe történő integrálását.
Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság, 2,5 cm-es margók.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanári vagy szociálpedagógus vagy fejlesztő pedagógus vagy iskolapszichológus vagy gyógypedagógus vagy kollégiumi nevelő munkakör betöltésére jogosító szak.; A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanári vagy szociálpedagógus vagy fejlesztő pedagógus vagy iskolapszichológus vagy gyógypedagógus vagy kollégiumi nevelő munkakör betöltésére jogosító szakképzettség..
– megelőző szakmai gyakorlat: Szakképzettségének megfelelő területen legalább 2 év szakmai tapasztalat.
– egyéb, éspedig: A jelentkező 12 évesnél idősebb diákokkal foglalkozzon, melynek teljesülését a jelentkezéshez benyújtott intézményvezetői igazolás alapján ellenőrizzük.
Online kontakt megvalósuló képzés esetében felhasználói szintű számítógépes (Office-programcsomag) és webhasználati ismeret.

Javasolt munkakörök:
Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Hétköznap és hétvégi képzési napokon, délelőtti és délutáni munkarendben.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 50000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2022 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.