Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Tehetségtámogató tanulásszervezés a köznevelésben

Szervező neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 431/10/2020
Alapító neve: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 08. 06.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A folyamatba ágyazott továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a tehetségtámogató osztálytermi gyakorlat alapelveit és legfontosabb módszereit; képesek legyenek kreatív, nyitott és elfogadó osztálytermi légkört teremteni.
A képzés kontakt szakaszában cél, hogy a résztvevők megismerjék a széles spektrumú tehetségfejlesztés szemléletét, heterogén csoportokban alkalmazható differenciálás változatos eszköztárát, az egyéni támogatás lehetőségeit. Cél továbbá, hogy tanórán kívüli tehetségtámogató tanulásszervezési módok tervezésében és facilitálásában is további jártasságot szerezzenek.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A köznevelési törvényben deklaráltan megjelenik, hogy minden tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, a kiemelten tehetséges tanulók pedig különleges bánásmódot igényelve támogatást kapjanak tehetségük kibontakoztatásához. A Nemzeti Alaptanterv a köznevelés vonatkozásában az aktív tanulást helyezi a középpontba, melynek eredményességét a támogató tanulási környezet, az egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támogatása biztosítja.
A továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusok erre való felkészülését: az alapelvek és módszertani eljárások megismerését követően a pedagógiai gyakorlatba történő adaptáció által.
A folyamatba ágyazott képzés szemléletének megfelelően a kontakt órákon és az egyéni tanulás során megszerzett tudást és tapasztalatokat a résztvevők visszaforgatják a gyakorlatba, ahol – tutori támogatással – magasabb szintű tapasztalati tudásra tesznek szert. (A tapasztalataikat reflektált munkanaplóban foglalják össze.) Az ezt követő kontakt órákon ezt a tudást újra munkába veszik, és újabb tudással egészítik ki.
A továbbképzés kontakt szakasza felkészíti a pedagógusokat a kreatív klíma megteremtésére, a tanulási helyzetek hatékony időkezelésére, a heterogén tanulói csoportok differenciált tanulásszervezésére, melyeket a nem kontakt szakasz során saját tanóráikon is alkalmazni tudnak, tapasztalataikról reflexiót írnak. A második kontakt szakasz során a csoportos tehetséggondozás további lehetőségeivel (gazdagítás, projektmódszer), az egyéni tehetségfejlesztés metodikájával ismerkedhetnek meg.
A képzés tematikai egységei:
1. Tehetségtámogató tanulási környezet
2. Kreatív klíma
3. Tehetségtámogató osztálytermi gyakorlat
4. Gazdagítás – differenciálás
5. Tanórán kívüli lehetőségek – projektek
6. Tehetségfejlesztés egyéni program szerint
A továbbképzés kontakt szakasza döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni, páros és kiscsoportos feladatmegoldásra, interaktív tevékenységre épít. A két trénerrel vezetett továbbképzés során a résztvevők rövid előadások után konkrét feladatokat kapnak, amelyek segítik az elmélet megértését és fokozatosan képessé teszi őket az önálló munkára. A kurzus felépítése a gyakorlatban is követi a képviselt elveket (differenciálás, választhatóság, fokozatosság).
Egy-egy tematikai egység felépítése: elmélet, tapasztalati tanulásra építő gyakorlatok és feladatok, valamint konkrét esetekre, személyes tapasztalatokra irányuló megbeszélés. A kettős vezetésnek köszönhetően a résztvevők több támogatásban, személyes odafigyelésben részesülhetnek, ami növeli a tanulás hatékonyságát.
A képzés befejezése után elkészített önálló írásbeli munka (záródolgozat) hivatott igazolni, hogy a résztvevők elsajátították a szükséges ismereteket, kompetenciáik fejlődtek, szemléletük formálódott, és képesek önálló tervezőmunkára. A dolgozat választható témái: a) egyéni fejlesztési terv készítése egy tehetséges tanítvány számára; b) 4-5 órából álló tematikai egység óratervei a választhatóság és a differenciálás jegyében, különös tekintettel a tehetségek fejlesztésére. A dolgozatokat elektronikus formában a képzés zárását követő 2 héten belül szükséges eljuttatni a képzők számára.
A záródolgozat rövid szöveges és három fokozatú minősítő értékelést kap. A dolgozat akkor kaphat megfelelt minősítést, ha eleget tesz a képző által közreadott formai és tartalmi elvárásoknak. A kiemelkedő színvonalú munka kiválóan megfelelt minősítést kap.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: a) a foglalkozások 90%-án történő részvétel; b) a munkanapló és a záródolgozat legalább „megfelelt” szintű teljesítése.

Az előírt tartalmi követelmények:
a) A résztvevők ismerik a széles spektrumú tehetségfejlesztés szemléletét.
b) Jártasak az elfogadó kommunikáció motivációs szerepében.
c) Képesek heterogén csoportokban sokrétű, differenciált óraszervezésre.
d) Ismerik a tehetségfejlesztő programokat, a gazdagítás különféle lehetőségeit.
e) Képesek változatos projektek tervezésére.
f) Képesek tehetségeket fejlesztő projektek, egyéni tantervek, gazdagító programok megtervezésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
1. Reflektált munkanapló készítése a nem kontakt szakaszban elvégzett feladatokról a második kontakt alkalom kezdetéig (3-5 oldal)
Az értékelés szempontjai:
- terjedelem: kb. 3 oldal (min. 6e karakter)
- a feladatmegvalósítás bemutatásának hitelessége
- érdemi reflexiók (elemzés, értékelés, szubjektív megjegyzések)
- a tanultak színvonalas alkalmazása
- jó szerkesztés, megfelelő nyelvi megformálás, szaknyelv használata.

2. Záródolgozat készítése a kurzus befejezése után. Határidő: 2 hét.
A munkákat megadott címre, elektronikusan, pdf formátumban kell elküldeni a meghatározott határidőig. Minősítés: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.
A záródolgozat választható témái:
A. Egyéni fejlesztési terv készítése egy tehetséges tanítvány számára (helyzetfeltárás, célkitűzés, programterv, mentori feladatok)
Az értékelés szempontjai:
- terjedelem: kb. 5 oldal (10e karakter)
- tényeken alapuló helyzetfeltárás
- reális célkitűzés
- megvalósítható, a diák egyéni sajátosságaihoz és vonzalmaihoz illeszkedő programterv
- a tanultak színvonalas alkalmazása
- jó szerkesztés, megfelelő nyelvi megformálás, szaknyelv használata.
B. Egy legalább 3 órából álló tematikai egység óratervei a választhatóság és a differenciálás jegyében, különös tekintettel a tehetségek fejlesztésére.
Az értékelés szempontjai:
- terjedelem: kb. 6-8 oldal (10e karakter)
- az óratervekben jelenjenek meg a differenciálás különféle formái
- a tanult elvek színvonalas alkalmazása
- a tehetséges tanuló számára is legyenek kihívást jelentő – de a csoporttól nem elidegenítő – feladatok
- az óratervek olyan részletezettségűek legyenek, amelyekből kiderül, mi is történik pontosan
- az óratervek reálisak legyenek (a terv időben, eszközökben stb. megvalósítható legyen)
- esztétikus kivitel, megfelelő nyelvi megformálás
- releváns mellékletek (ábrák, rajzok stb.)

Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz, 2,5 cm-es margó.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanári vagy tanítói munkakör betöltésére jogosító szak.; A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanári vagy tanítói munkakör betöltésére jogosító szakképzettség..
– megelőző szakmai gyakorlat: Nevelő-oktató munkában eltöltött legalább egy év szakmai gyakorlat.

– egyéb, éspedig: Szakmai gyakorlat intézményvezető által történő igazolása.
Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Office-programcsomag) és webhasználati ismeret.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Munka- és pihenőnapokon kerül megvalósításra a képzés (délelőtti és délutáni időszakban).

Részvételi díj összege:
– Minimum: 50000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2022 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.