Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Gyermekvédelem a köznevelési intézményekben

Szervező neve: Fókusz Gimnázium, Szakképző Iskola,Általános Iskola és Felnőttképző Intézmény
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001743
Alapítási engedély szám: 843/10/2019
Alapító neve: Fókusz Gimnázium, Szakképző Iskola,Általános Iskola és Felnőttképző Intézmény

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 11. 13.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja ,hogy tanfolyamon résztvevő képessé váljon
gyermekvédelmi munkájának magasabb színvonalon való elvégzésére.
Sajátítsa el trauma tudatos nevelés sajátosságait, azokat a napi munkája során hatékonyan tudja alkalmazni.
Ismerje meg a gyermekvédelemben alkalmazható segítő kapcsolatokat, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését.
Megismerje az intézményes gyermekvédelmet ellátó szervezetek – gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat – munkáját hatáskörét.
Ismerje meg a pedagógusok gyermekvédelemmel kapcsolatos felelősségét és lehetőségeit.
Fejlődjön a személyes kompetenciája, munkája során tudja kezelni az előítéleteiket, szerep-összeférhetetlenségeket.
Legyen tisztában saját szakmai illetékességének a határaival, eredményesen tudja tudja szakmai tapasztalatait értelmezni.
Az elsajátított ismereteket a napi munkájában kamatoztatva szakszerű tanácsot tudjon adni szakmai közössége számára a gyermekvédelmi kérdésekben.
Preventív programok tervezésével segítse elő intézménye eredményes nevelő munkáját.
Munkája során tudja használni az alapvető, a gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó dokumentumokat (pl.: pedagógiai jellemzés, hivatalos jelzés a szakmaközi együttműködés alapján).

A program tartalmának rövid ismertetése:
A társadalmi változások hatására jelentősen módosul a családok szerepe, felelősségvállalásának mértéke a gyermekek nevelésében. Ezzel egyidejűleg nő a köznevelési intézményekre háruló szocializációs feladat. A pedagógusok alapképzésük során nem, vagy kevésbé kaptak felkészítést a nevelés speciális területeire.
A képzésen résztvevők a tanfolyam elvégzésével átfogó ismeretet szereznek a köznevelési intézmények gyermek és ifjúságvédelemben betöltött szerepéről és feladatairól.
A nevelési helyzetek megoldásához eredményes módszereket sajátítanak el.
Esetek elemzésén keresztül a gyermekkel történő együttműködés kialakításához, a motiválásához kínál a képzés alternatívákat.
Szituációs gyakorlatok segítségével kommunikációs technikákat gyakoroltat (én-közlés, tükrözés, konfrontáció, stb.), segítve a mindennapi munkában gyakran keletkező konfliktusok megoldását.
A tanultak alkalmazásával megelőzhető az, hogy a szakember egyedül érezze magát a nehéz helyzetben, ezáltal a képzés – közvetve – a kiégés megelőzésében is szerepet játszhat.
Módszereiben a képzés az ismeretközlést, az esetmegbeszélést, a vitát, a helyzetgyakorlatot ötvözi, mely a saját élményen keresztül az ismeretek elmélyülését segíti elő.

A képzés két tananyag egységből áll
1. Bevezetés a gyermekvédelembe
A résztvevők megismerik a gyermekvédelem alap- és szakellátás rendszerének feladatait, ezek jogszabályi hátterét, a családok támogatásának lehetőségeit.
A tanfolyam elvégzése után el tudják helyezni intézményüket a gyermekvédelmi jelzőrendszerben, megismerik ezzel kapcsolatos feladataikat, kötelességeiket.
Az előadásokat kiscsoportos gyakorlatok, azok prezentációja, nagycsoportos ötletbörze, közös segédanyag készítés egészíti ki.
A részvevők elkészítenek alapvető, a gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó dokumentumokat (pl.: pedagógiai jellemzés, hivatalos jelzés a szakmaközi együttműködés alapján)
Beazonosítják a gyermekvédelmi felelős kapcsolatrendszerét.

2. Segítő kapcsolatok
A családi életre nevelés,családtervezés család-gondozás , valamint
a gyermekvédelem céljainak megvalósítását támogató tevékenységek, közösségi programok megismerését ismerik meg a résztvevők, gyakorlati tudást kapva a mindennapi munkához.
A résztvevők a képzés alatt megosztják a módszertani ötleteket, terveket, programokat, vázlatokat, forgató könyveket.

A képzés tanúsítvány kiadásával zárul. A tanúsítvány kiadásának feltétele:
A továbbképzésen való minimum részvétel az összóraszám 90 %-a.
Az esettanulmány határidőre történő leadása, és elfogadása.
Minősítés: megfelelt, nem felelt meg


Az előírt tartalmi követelmények:
A képzés során a résztvevő ismerje
- a gyermekvédelmi intézmények működését és hatáskörét, valamint az iskolák és a gyermekvédelmet ellátó szervezetek együttműködési lehetőségeit
- a gyermekvédelem törvényi szabályozását, a gyermekvédelmi munka jogi szabályozását
- a nevelési-oktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi munkát, az abban részt vevő szakemberek feladatát, jelzési kötelezettségét
- az önismeret, elfogadás, segítés, támogatás módszereit.

Legyen képes
- megfogalmazni a nevelőmunkáján túlmutató problémát, és pozitív kommunikációval javaslatot tenni szakember bevonására
- preventív programokat tervezni gyermekvédelem témában
- alapvető ,a gyermekvédelemhez kapcsolódó dokumentáció - pedagógiai jellemzés, esettanulmány- elkészítésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés záró ellenőrzéseként valamennyi résztvevőnek el kell készítenie egy 4-7 A/4-es oldal terjedelmű, elektronikus formájú esettanulmányt.
Az esettanulmányban a tanfolyam résztvevője saját pedagógiai gyakorlatából származó esetet dolgoz fel, melynek során gyermekvédelmi intézkedésre került sor, vagy annak szükségét látta volna. Az esettanulmány tartalmazza
- a családi rendszer bemutatását,
- a gyermek viselkedésének bemutatását,
- a pedagógus reagálását (a beavatkozásra tett lépéseket),
- a lehetséges gyermekvédelmi intézkedések körét és az azokra - a továbbképzésen tanultak tükrében történő - reflektálást.
Az esettanulmány készítése során a résztvevőknek ügyelniük kell az elsajátított tudás tanulási eredmények szerinti bemutatására.
Az esettanulmányt a képzést követő 8 napon belül kell elkészíteni, és a tanfolyam-vezetőnek megküldeni, mely egyben a tanúsítvány megszerzésének kritériuma is. A képzés vezetője a beadástól számított 8 napon belül elvégzi az esettanulmány értékelését.
Az értékelés szempontjai:
A tanfolyam során megtanult szemlélet és ismeretek tartalmi megjelenése.
Témához kapcsolódó problémafelvetés.
A probléma elemzésének módja.
Helyes technikák alkalmazása.
Az értékelés két fokozatú :megfelelt, nem felelt meg.
Megfelelt minősítést kap, aki teljesíti a képzés követelményeit, képes az adott szakirodalmat korrekten felhasználni, az alapvető szakmódszertani ismereteket beépíteni az általa elkészített esettanulmányba.
Nem felelt meg minősítést kap, akinek a dolgozata nem készült el, illetve nem tartalmazza a követelményekben megfogalmazott minimális tartalmi elvárásokat.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem számít be a szakvizsgába

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Hétfő -Szerda 8:00-16:00

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.