Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Komplex tehetségtámogatás az iskolában

Szervező neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000849
Alapítási engedély szám: 633/10/2020
Alapító neve: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 10. 13.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A folyamatba ágyazott továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az iskolai komplex tehetségtámogatás elméleti hátterét és gyakorlati megvalósításának lehetőségeit, képessé váljanak a tehetséggondozó programok fenntartására és továbbfejlesztésére.
A képzés kontakt szakaszában cél, hogy a résztvevők megismerjék a széles spektrumú tehetségfejlesztés szemléletét, heterogén csoportokban alkalmazható differenciálás változatos eszköztárát, az egyéni támogatás lehetőségeit. Cél továbbá, hogy tanórán kívüli tehetségtámogató tanulásszervezési módok tervezésében és facilitálásában is további jártasságot szerezzenek. Ismerjék fel az iskolai környezetben problematikusnak és alulteljesítőnek mutatkozó, de kiemelkedő képességű tanulók egyéni erőforrásait, képessé váljanak támogatásukra.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A köznevelési törvényben deklaráltan megjelenik, hogy minden tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, a kiemelten tehetséges tanulók pedig különleges bánásmódot igényelve támogatást kapjanak tehetségük kibontakoztatásához. A Nemzeti Alaptanterv a köznevelés vonatkozásában az aktív tanulást helyezi a középpontba, melynek eredményességét a támogató tanulási környezet, az egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támogatása biztosítja.

A folyamatba ágyazott továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusoknak a komplex iskolai tehetséggondozásra való felkészülését az alapelvek és módszertani eljárások megismerését követően a pedagógiai gyakorlatba történő adaptáció által.

A továbbképzés kontakt szakasza felkészíti a pedagógusokat a tehetséggondozás tanórai és tanórán kívüli megvalósítására, a kreatív klíma megteremtésére, a heterogén tanulói csoportok differenciált tanulásszervezésére, melyeket a nem kontakt szakasz során saját tanóráikon is alkalmazni tudnak. A második kontakt szakasz során a csoportos tehetséggondozás további lehetőségeivel (gazdagítás, projektmódszer) és a tanulók szocio-emocionális készségeinek fejlesztésének módszertanával ismerkedhetnek meg a résztvevők.

A képzés főbb témakörei:
Tehetségmodellek
Tehetségtámogató tanulási környezet
Kreatív klíma
Tehetségtámogató osztálytermi gyakorlat
Gazdagítás – differenciálás
Tanórán kívüli lehetőségek – projektek
Fejlesztő értékelés
Tehetségkibontakoztatás segítése: szocio-emocionális készségek fejlesztése
Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

A továbbképzés kontakt szakasza döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni, páros és kiscsoportos feladatmegoldásra, interaktív tevékenységre épít. A két trénerrel vezetett továbbképzés során a résztvevők rövid előadások után konkrét feladatokat kapnak, amelyek segítik az elmélet megértését és fokozatosan képessé teszi őket az önálló munkára. A kurzus felépítése a gyakorlatban is követi a képviselt elveket (differenciálás, választhatóság, fokozatosság).
Egy-egy tematikai egység felépítése: elmélet, tapasztalati tanulásra építő gyakorlatok és feladatok, valamint konkrét esetekre, személyes tapasztalatokra irányuló megbeszélés. A kettős vezetésnek köszönhetően a résztvevők több támogatásban, személyes odafigyelésben részesülhetnek, ami növeli a tanulás hatékonyságát.
A továbbképzés személyes kontakt megvalósítási forma esetén jellemzően 2 kontaktnapon valósul meg, melyek között legalább 2 hét áll rendelkezésre a feladatok elkészítésére. Online kontakt megvalósítás esetén 4*4 szinkron foglalkozási óra jelenti a kontakt szakaszt, ezen időszakon belül a nem kontakt szakaszban nyílik lehetőség a feladatok elvégzésére, az elméletben megismertek gyakorlatba történő átültetésére.
A képzés teljesítéséhez a nem kontakt szakasz feladatait dokumentáló reflektált munkanapló és záródolgozat készítése szükséges. A záródolgozat legalább 2 órából álló tematikai egység óraterveit tartalmazza a választhatóság és a differenciálás jegyében, különös tekintettel a tehetségek fejlesztésére. A dolgozatokat elektronikus formában a képzés utolsó kontakt alkalmát követő 2 héten belül kell feltölteni az online képzésmenedzsment rendszerbe.
A reflektált munkanapló és a záródolgozat rövid szöveges és három fokozatú minősítő értékelést kap. A dolgozat akkor kaphat megfelelt minősítést, ha eleget tesz a képző által közreadott formai és tartalmi elvárásoknak. A kiemelkedő színvonalú munka kiválóan megfelelt minősítést kap.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: a) a foglalkozások 90%-án történő részvétel; b) a reflektált munkanapló és a záródolgozat legalább „megfelelt” szintű teljesítése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők:
a) ismerjék a tehetséggondozásra vonatkozó modelleket, elsajátítják a széles spektrumú tehetségfejlesztés szemléletét,
b) legyenek képesek heterogén csoportokban sokrétű, differenciált óraszervezésre,
c) legyenek képesek az iskolában ellentmondásosan viselkedő tehetséges tanulók hozzáértő támogatására,
d) ismerjék a tehetségfejlesztő programokat, a gazdagítás különféle lehetőségeit,
e) legyenek képesek változatos projektek tervezésére.
f) legyenek képesek tehetségeket fejlesztő projektek, gazdagító programok megtervezésére.


Az ismeretek számonkérésének módja:
1. Reflektált munkanapló készítése a nem kontakt szakaszban elvégzett feladatokról a nem kontakt szakasz zárásáig (1-2 oldal).
Az értékelés szempontjai:
- a feladatmegvalósítás bemutatásának hitelessége,
- érdemi reflexiók (elemzés, értékelés, szubjektív megjegyzések),
- a tanultak színvonalas alkalmazása,
- jó szerkesztés, megfelelő nyelvi megformálás, szaknyelv használata.

Leadás: a képzés nem kontakt szakaszának zárásával szükséges véglegesíteni az online képzésmenedzsment rendszerben.

2. Záródolgozat, mely egy legalább 2 órából álló tematikai egység óraterveiből áll a választhatóság és a differenciálás jegyében.

Az értékelés szempontjai:
• terjedelem: kb. 4–6 oldal,
• a tanulói tehetségprofilok eredményeire építő tervezés,
• az óratervekben megjelennek a differenciálás különféle módjai (folyamat valamint tartalom és produktum mentén),
• a tanult elvek színvonalas alkalmazása,
• a tanórai tartalmi gazdagítás elveinek adekvát alkalmazása,
• az óratervek részletezettsége (idő, feladatok) és realitása (a terv időben, eszközökben stb. megvalósítható legyen),
• fejlesztő értékelés alapelveinek érvényesülése,
• esztétikus kivitel, megfelelő nyelvi megformálás, mellékletek (ábrák, rajzok stb.) kidolgozottsága.

Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság, 2,5 cm-es margók.

Leadás: a képzés utolsó kontakt alkalmát követő 2 héten belül szükséges feltölteni pdf formátumban az online képzésmenedzsment rendszerbe.

A reflektált munkanapló és a záródolgozat rövid szöveges és három fokozatú minősítő értékelést kap. A dolgozat akkor kaphat megfelelt minősítést, ha eleget tesz a megjelölt formai és tartalmi elvárásoknak. A kiemelkedő színvonalú munka kiválóan megfelelt minősítést kap.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt munkakörök betöltésére jogosító szakok.; A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt szakképzettségek..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Online kontaktalkalmas forma esetében felhasználói szintű számítógépes (Office-programcsomag) és webhasználati ismeret.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Munka- és pihenőnapokon, délelőtti és délutáni időbeosztással.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 50000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2022 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.