Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Trianon 100 - A trianoni békeszerződés oktatásának történeti és pedagógiai módszertani kérdései

Szervező neve: Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005970
Alapítási engedély szám: 406/10/2020
Alapító neve: Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 08. 04.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja,hogy a résztvevő pedagógusok a legátfogóbb narratívák szintjén megismerjék az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések Magyarországra vonatkozó rendelkezéseit (amit közkeletűen trianoni békeszerződésnek hívnak), az ezzel kapcsolatos legújabb hazai és külföldi történeti kutatások eredményeit, a szerződéssel kapcsolatos legfontosabb tényeket és a témakörhöz kapcsolódó tévhiteket, legendákat. Célja továbbá a képzésnek, hogy bemutassa, miképpen jelent meg a magyar közoktatásban az elmúlt száz év alatt a „trianoni trauma” feldolgozása. Ezzel összefüggésben célja a képzésnek az is, hogy a résztvevők a korszak tanítására vonatkozó jó gyakorlataik megosztásával gyarapítsák módszertani eszköztárukat e korszak tanórai keretek közötti és tanórai kereteken kívüli feldolgozásával kapcsolatosan, kiemelten a tantárgyközi megközelítéseket helyezve fókuszba.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A Nagy-Trianon palotában 1920. június 4-én aláírt és a Magyar Királyságot sújtó békeszerződés (az ún. trianoni szerződés) nem csupán nagyon sok vonatkozásban megszabta Magyarország XX. századi történelmét, de maradandó hatást gyakorolt a kultúra egészére, így a magyar pedagógiára is. A továbbképzés kettős célt kíván megvalósítani: bővíteni és rendszerezni a résztvevők ismereteit a békeszerződés létrejöttéről, s ezzel segíteni a máig élő mítoszok és legendák közötti tájékozódást, valamint gazdagítani azt a pedagógiai módszertani eszköztárat, amellyel a témakör feldolgozható, a nemzeti összetartozás napja a közoktatási intézményekben méltóképpen megszervezhető. Ennek megfelelően épülnek fel a továbbképzés tematikai egységei. Az első három tematikai egység a történeti kutatások eredményeit összefoglalva mutatja be azokat a legalapvetőbb ismereteket, amelyek minden, a témát megközelíteni kívánó pedagógusnak fogódzót adhatnak. A 4. tematikai egység némi pedagógiatörténeti kitekintéssel azt a kérdést járja körül, milyen források és segédanyagok segíthetik ma a téma sokoldalú megközelítését, míg az 5. egység azt mutatja meg, miképpen teremthető meg a drámapedagógia segítségével az érzelmi bevonódás történelmi események feldolgozása vagy a nemzeti összetartozás emléknapja lebonyolítása során. A továbbképzés nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy a korszak feldolgozását - éppen a nemzeti emléknap kiemelt fontossága miatt - ne csupán szaktárgyi kérdésként kezelje, hanem valamennyi pedagógus által alkalmazható tantárgyközi együttműködéssel megvalósítandó pedagógiai feladatnak (6. egység). A továbbképzés épít a résztvevők aktivitására, hiszen a teljes időkeret több mint 40%-ában (13 órában) gyakorlati feladatokon keresztül zajlik a tanulás. A záró ellenőrzés során a résztvevők egy 2-5 fős csoportban elkészített óravázlattal vagy iskolai emléknap forgatókönyvvel adnak számot arról, hogy a tanfolyamon tanultaknak mind a történelmi, mind pedig a pedagógiai vonatkozásait elsajátították. A dolgozat terjedelme legalább 3, legfeljebb 6 oldal. A dolgozat elkészítési határideje legkésőbb a továbbképzés utolsó napját követő 10. nap. Az összóraszám 100 %-án történő személyes részvétel és a záró ellenőrző feladat megfelelt minősítése egyaránt szükséges a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány kiadásához.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére a résztvevők legyenek képesek a trianoni békeszerződéssel kapcsolatos korábbi és a képzés során szerzett ismereteiket egy átfogó kontextusba helyezve bemutatni, legyenek képesek az új forrásokra alapozott ismereteiket a tárgyalt módszertani elemek felhasználásával a tanítási folyamatban tanulóiknak átadni. Legyenek képesek a tantárgyközi kapcsolatok felismerésére a trianoni békeszerződés feldolgozásával kapcsolatosan, tudjanak hatékony pedagógiai módszerekkel élni a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódó iskolai emléknapok megtervezése és megvalósítása során.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A képzés végeztével a résztvevők 2-5 fős csoportokban a trianoni békeszerződéshez kötődő választott témának (eseménytörténet, sajtóvisszhang, következmények stb.) feldolgozását bemutató óravázlatot dolgoznak ki írásban, vagy a nemzeti összetartozás iskolai emléknapjának egy lehetséges forgatókönyvét dolgozzák ki. Az óravázlatban, illetve a forgatókönyvben meg kell jelenjenek a felhasznált források, a szervezeti formák, és az időkeretek is. Az értékelés szempontjai: tanítási óra esetében a vázlat tartalmazza a tantárgy és az évfolyam meghatározását, bemutatja a kerettantervi kapcsolódási pontokat (tantárgyközi megközelítést), illeszkedik az azokban megfogalmazott fejlesztési követelményekhez, valamint tartalmazza az alkalmazott oktatási módszereket, eszközöket, forrásokat. Az iskolai emléknap forgatókönyve bemutatja a kerettantervi kapcsolódási pontokat és illeszkedik azok fejlesztési követelményeihez, meghatározza az egyes tevékenységek pedagógiai céljait, a tanulók feladatait, az alkalmazott munkaformákat, valamint a meghatározott célok, oktatási módszerek, munkaformák illeszkednek az oktatott évfolyam életkori sajátosságaihoz. A dolgozat terjedelme legalább 3, legfeljebb 6 oldal. A dolgozat elkészítési határideje legkésőbb a továbbképzés utolsó napját követő 10. nap.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába történő beszámítás nem lehetséges.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A képzés szervezhető 6x5 órás időbeosztásban vagy 3x10 órás időbeosztásban munka- és pihenőnapokon egyaránt. Ettől eltérő időbeosztás is lehetséges, a tematikai egységek 5 órás (5x45 perces) kereteit figyelembe véve.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 60000 Ft
– Maximum: 200000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Amennyiben a képzési szerződés nem rendelkezik másképpen, a résztvevőket az útiköltség megfizetése terheli. Ha a képzéshez szállás és étkezés biztosítása is kapcsolódik, a szerződés rendelkezik arról, kit terhelnek a kapcsolódó szolgáltatások költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.