Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására

Szervező neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000849
Alapítási engedély szám: 141/10/2021
Alapító neve: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 03. 25.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A folyamatba ágyazott továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az iskolai komplex tehetségtámogatás elméleti hátterét és gyakorlati megvalósításának lehetőségeit, ami alapján az intézményi célcsoport specifikumainak megfelelően tehetségkoncepció kialakítására kerülhet sor, valamint tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó programok éves tervezése valósulhat meg. A továbbképzés célja továbbá, hogy a résztvevők képessé váljanak komplex tehetséggondozó programok megtervezésére, a megvalósításhoz szükséges tárgyi és humán erőforrások meghatározására, a megvalósítás koordinálására.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A tehetséggondozás kiemelt területe az oktató-nevelő munkának, módszereit és eszközeit az adott intézmény célcsoportjának igényei határozzák meg.
A jól kidolgozott intézményi tehetségkoncepció tanórai és tanórán kívüli programok éves tervezését, komplex fejlesztést biztosító tehetségműhelyek, tehetségfejlesztő programok megvalósítását, pályázati projektekbe történő bekapcsolódást alapozza meg.
A folyamatba ágyazott továbbképzés ehhez nyújt segítséget: a tehetséggondozás intézményi kereteinek meghatározásától a célcsoport igényeire reflektáló tehetségfejlesztő programok megvalósításának koordinálásáig nyújt elméleti hátteret és gyakorlati bázist.

A továbbképzés első kontaktnapja felkészíti a pedagógusokat az intézményi tehetségkoncepció megalkotására, a tehetséggondozás tanórai és tanórán kívüli elemeinek a megtervezésére, mely alapján a nem kontakt szakaszban el tudják készíteni az intézményi éves tehetséggondozó programtervet. A második kontaktnap egy konkrét tehetségműhely megtervezéséhez, megvalósításának koordinálásához nyújt szakmai ismereteket, módszertani segítséget a résztvevők számára.

A képzés tematikai egységei:
Tehetséggondozás törvényi szabályozása, elméleti háttere
Tehetséggondozás gyakorlati lehetőségei
Élmény- és felfedezésalapú komplex tehetségfejlesztő programok tervezése
Programtervezés és -megvalósítás koordinálása az intézményben

A továbbképzés kontakt szakasza döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni és csoportos feladatmegoldásra, interaktív tevékenységére épít. A továbbképzés során a résztvevők rövid előadásokhoz kapcsolódóan konkrét feladatok által tudják az elméletet gyakorlati lehetőségekhez kapcsolni, saját intézményükre jellemző megvalósítási módokhoz rendelni, ily módon az önálló programtervezésre és -megvalósításra felkészülni.

Egy-egy tematikai egység felépítése: elmélet, tapasztalati tanulásra építő gyakorlatok és feladatok, valamint konkrét esetekre, személyes tapasztalatokra irányuló megbeszélés.

A továbbképzés személyes kontakt megvalósítási forma esetén jellemzően 2 kontaktnapon valósul meg, melyek között legalább 2 hét áll rendelkezésre a feladatok elkészítéséhez. Online kontakt megvalósítás esetén 4*5 foglalkozási óra jelenti a kontakt szakaszt, mely szinkron és aszinkron tanulási módok által valósul meg; ezen időszakon belül a nem kontakt szakaszban nyílik lehetőség a feladatok elvégzésére.

A képzés teljesítéséhez a nem kontakt szakaszban intézményi programtervet (min. 3 oldal) készítenek a résztvevők, majd a továbbképzés zárását követő két hétben záródolgozat leadása szükséges, mely egy tehetségfejlesztő program tervezetét (min. 4 oldal) jelenti.

A záródolgozat rövid szöveges és három fokozatú minősítő értékelést kap. A dolgozat akkor kaphat megfelelt minősítést, ha eleget tesz a képző által közreadott formai és tartalmi elvárásoknak. A kiemelkedő színvonalú munka kiválóan megfelelt minősítést kap.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: a) a foglalkozások 90%-án történő részvétel; b) intézményi programterv és a záródolgozat legalább „megfelelt” szintű teljesítése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők:
a) ismerik a tehetséggondozásra vonatkozó modelleket, elsajátítják a széles spektrumú tehetségfejlesztés szemléletét,
b) ismerik a tehetségfejlesztő programokat,
c) képesek intézményi tehetségkoncepció megalkotására,
d) képesek az iskolai éves tervezésbe beépíteni a tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó alkalmakat,
e) jártasságot szereznek tehetségfejlesztő program megtervezésében, megvalósítás feltételeinek meghatározásában,
f) képesek tehetségfejlesztő programok értékelésére, a fenntarthatóság szempontjainak a meghatározására.

Az ismeretek számonkérésének módja:
1. Nem kontakt szakasz feladata: Intézményi programterv készítése
A résztvevők a kontakt szakasz során felmérik az intézményi tehetséggondozó tevékenységet támogató és akadályozó tényezőket, összegyűjtik az erősségeket és a fejleszthető területeket, majd a nem kontakt szakaszban elkészítik az intézményi tehetségkoncepciót, valamint ennek alapján az iskola éves tehetséggondozó munkájára vonatkozó tervezetet (programterv sablonban), hozzárendelve a megvalósításhoz szükséges belső és külső partnereket (kapcsolati hálóterv), megjelölve a tárgyi erőforrás-szükségletet, meghatározva a fenntarthatóság módját és eszközeit.

Értékelési szempontok:
• Illeszkedése az intézményi specifikumokhoz.
• Célok és tevékenységek összhangja, ennek megfelelő részletesség, kidolgozottság.
• Tehetséggondozás komplexitásának megjelenése, pontos fogalomhasználat.
• Külső és belső források adekvát használata.

Terjedelme: minimum 3 oldal (Intézményi programterv dokumentum alapján).

Leadás: a képzés nem kontakt szakaszának zárásával szükséges véglegesíteni az online képzésmenedzsment rendszerben.

2. Záródolgozat: Tehetségfejlesztő program tervezete
A résztvevők legalább 10 órát felölelő tehetségfejlesztő program tervezetét készítik el (tehetségfejlesztő program sablonban) a célcsoport specifikumai szerint.
Értékelési szempontok:
• Célcsoport igényeire szabott tevékenységek.
• Célok és tevékenységek összhangja, ennek megfelelő a munkaterv részletessége, kidolgozottsága.
• Tehetséggondozás alapelveinek megjelenése, pontos fogalomhasználat.
• Változatos, motiváló módszerek alkalmazása a program során.
• A program tárgyi és humán erőforrás-igényének indokoltsága.

Terjedelme: minimum 4 oldal (Tehetségfejlesztő program tervezet dokumentum alapján)

Leadás: a képzés utolsó kontakt alkalmát követő 2 héten belül szükséges feltölteni az online képzésmenedzsment rendszerbe.

Formai követelmények mindkét dokumentum esetében: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság, 2,5 cm-es margók.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt munkakörök betöltésére jogosító szakok.; A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt szakképzettségek..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Online kontaktalkalmas forma esetében felhasználói szintű számítógépes (Office-programcsomag) és webhasználati ismeret.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: -

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Munka- és pihenőnapokon kerül megvalósításra a képzés (délelőtti és délutáni időszakban).

Részvételi díj összege:
– Minimum: 50000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2022 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.