Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Globális környezeti és társadalmi kihívások a 21. században

Szervező neve: Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000676
Alapítási engedély szám: 201/12/2021
Alapító neve: Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 06. 03.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a globális földrajzi folyamatokkal kapcsolatos ismeretbővítés. Egyrészt a résztvevők a továbbképzés végére meg kell, hogy ismerjék a globális klímaváltozással kapcsolatos természet és társadalomföldrajzi, valamint a földtani, földtudományi kutatások legújabb eredményeit, valamint tisztában legyen azokkal a tévképzetekkel, amelyek ezekben a témákban a diákok körében kialakulnak. Képesnek kell lenniük arra, hogy az új eredményeket korszerű módszerekkel (pl. kísérletek, diák domináns munkamódszerek) feldolgozzák a tanóráikon, integrálják a tanórákba, és megjelenítsék a közoktatásban. Képesnek kell lenniük a klímaváltozás okaival és következményeivel kapcsolatos középiskolai tananyag leggyorsabban változó témaköreinek aktualizálására, azok megfelelő interpretálására. Alapvető jártasságot kell, hogy szerezzenek a klímaváltozás jövőben várható hazai és nemzetközi hatásainak komplex, szintetizáló szemléletű elemzésében. Értelmezniük kell a globalizáció folyamatait, az arról szóló vitákat, a globalizáció hatásait a gazdaságra, társadalomra és a mindennapi életre, a környezetre és a fogyatkozó erőforrásokra. Ezeket az ismereteket képesnek kell lenniük beépíteni a tanóráikba, korszerű szakmódszertani alapokkal rendelkező konkrét feladatokkal.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A képzés indokoltsága: a földrajz tantárgy ismeretanyaga egyre gyorsabb ütemben változik, emellett a globális környezeti problémák, a klímaváltozás, a globális környezeti problémák, a globális gazdaság működése, a globalizáció változásai, azok társadalomra gyakorolt hatásai, egyre gyakrabban jelenik meg mindennapjainkban, és egyre jelentősebb szerepet kap a NAT-ban, a kerettantervekben, így a megtanítandó ismeretanyagban és a hozzájuk kötődő készségek, kompetenciák terén. A földrajz szakos kollégák részére így egyre komolyabb kihívást jelent a globális környezeti problémákkal, köztük a klímaváltozással, a globalizációval, a globális gazdaság működésével, változásaival, mindezek társadalmi és demográfiai hatásaival kapcsolatos aktuális új kutatási eredmények összegyűjtése, beépítése a tanári munkájukba. A továbbképzés során a résztvevők egyrészt megismerik, majd tanári munkájukban alkalmazni tudják a klímaváltozás okaival, várható következményeivel, valamint a klímaváltozásra való felkészülés legfontosabb lehetőségeivel kapcsolatos legújabb eredményeket. Képet kapnak a klímaváltozás földtörténeti előzményeiről is, továbbá példaként a mitigációra ismereteket szereznek a geotermikus energia lokális hasznosításáról. Megismerik a globális környezeti problémák néhány lokális vonatkozását lokális példán (Kárpát-medence, azon belül Magyarország) keresztül, különös tekintettel a talajnedvességre, illetve a természeti erőforrások kiaknázásával járó környezetterhelésre. Az előadások, valamint a számítógépes, és laboratóriumi gyakorlatok célja a globális és magyarországi példák során a középiskolai tanóráikon is jól alkalmazható ismeretek és módszerek bemutatása, melyen keresztül lehetővé válik a klímaváltozás, a környezeti problémák okainak és gazdasági társadalmi hatásaival kapcsolatos új ismeretek új szemléletű, érdekes és az ok - okozati összefüggésekre hangsúlyt fektető tanórai bemutatása, illetve a globális gazdasági és társadalmi folyamatok korszerű és problémaorientált oktatása. Mindez elengedhetetlenül szükséges a jövő generációinak környezeti és társadalmi neveléséhez, szemléletformálásához. A globális problémákhoz, a klímaváltozás, a környezeti kérdések lokális és globális folyamatait fogalmait példákon, és tevékenység központú laboratóriumi és számítógépes gyakorlati órákon keresztül ismerhetik meg a résztvevők.
A továbbképzés során a résztvevők a gyakorlatokon egyénileg és csoportos munkaformákban, valamint projektmunka formájában oldanak meg feladatokat, elemzéseket. A külső helyszínen megvalósuló gyakorlat során első kézből szereznek gyakorlati tapasztalatokat az alternatív energiahordozók, illetve a geotermikus energia felhasználási lehetőségének tárgyköréből. Gyakorlati órákon szerzett tapasztalataikat, elemzéseiket jegyzőkönyv, illetve beadandó projektfeladatokban összegzik.
A 30 órás tanártovábbképzés eredményes elvégzésének feltétele az órák (előadások és gyakorlatok) minimum 90%-án való részvétel, valamint az órák anyagából készített írásbeli feladatlapon szerzett, valamint a beadandó gyakorlati projektfeladatokért és jegyzőkönyvekért járó összpontszámból legalább 60% feletti (megfelelt) teljesítmény elérése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzésen résztvevő a továbbképzés végére ismeri a globális klímaváltozással kapcsolatos természet és társadalomföldrajzi, valamint a földtani, földtudományi kutatások legújabb eredményeivel, tisztában van azokkal a tévképzetekkel, amelyek ezekben a témákban a diákok körében kialakulnak. Képes arra, hogy az új eredményeket korszerű módszerekkel (pl. kísérletek, diák domináns munkamódszerek) feldolgozza a tanóráin, integrálja a tanórákba, és megjelenítse a közoktatásban. Képes a klímaváltozás okaival és következményeivel kapcsolatos középiskolai tananyag leggyorsabban változó témaköreinek aktualizálására, azok megfelelő interpretálására. Alapvető jártasságot szerez a klímaváltozás jövőben várható hazai és nemzetközi hatásainak komplex, szintetizáló szemléletű elemzésében. Értelmezi a globalizáció folyamatait, az arról szóló vitákat, a globalizáció hatásait a gazdaságra, társadalomra és a mindennapi életre, a környezetre és a fogyatkozó erőforrásokra. Mindezeket az ismereteket képes beépíteni a tanóráiba, korszerű szakmódszertani alapokkal rendelkező konkrét feladatokkal.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés végén a résztvevőknek Írásbeli tesztfeladatsort kell kitölteniük (online kontakt formában történő óratartás esetén online tesztfeladatot), melyben a továbbképzés kapcsán tanult fogalmak, tartalmak, illetve munkamódszerek kerülnek számonkérésre. Az továbbképzés gyakorlati óráin 2 db írásbeli projektfeladatot és 2 db jegyzőkönyvet kell elkészíteniük, melyeket legkésőbb a továbbképzés zárását követő egy hónapon belül kell elküldjenek a szervezőknek. A Írásbeli tesztfeladatsort és a beadandó feladatok 50-50 pontot összesen maximum 100 pontot érnek. A továbbképzés eredményes teljesítéséhez minimum az összpontszám 60%-ának elérése szükséges.
Online kontakt formában történő óratartás esetén zárt hálózaton belüli online záró tesztfeladatsor kitöltése (maximum 50 pont), melyben a továbbképzés kapcsán tanult fogalmak, tartalmak, illetve munkamódszerek kerülnek számonkérésre.
A továbbképzés gyakorlati óráin összesen 2 db írásbeli beadandó projekt feladat, és 2 db beadandó gyakorlati jegyzőkönyv készítése kötelező. A beadandó projektfeladatokat és jegyzőkönyvet az utolsó előadást követő egy hónapon belül kell beküldeniük a résztvevőknek. A beadandó feladatok (beadandó projektfeladatok és jegyzőkönyvek) összesen 50 pontot érnek.
A beadandó 2 db egyenként maximum 15 pontos projektfeladat értékelésének szempontjai:
A projekt mennyire innovatív, újszerű? (max. 3 pont)
A továbbképzésen tanult módszerek mennyire épülnek be a projektbe? (max. 4 pont)
Mennyire kidolgozottak a projekt egyes lépései? (max. 4 pont)
Milyen pedagógiai elemeket tartalmaznak? (max. 4 pont)
A beadandó 2 db gyakorlati jegyzőkönyv (maximum 10 pont) értékelésének gyakorlati szempontjai:
A jegyzőkönyv mennyire alaposan kidolgozott? (max 2 pont)
A jegyzőkönyv szakmai nyelvezete, a szakszavak pontossága? (max 2 pont)
A jegyzőkönyvben vannak-e számadatok, azok mennyire pontosak? (max 3 pont)
A levont következtetések mennyire helytállók? (max. 3 pont)
A beadandó feladatokat online kontakt képzési forma esetén e-mailen kell beküldeniük a részvevőknek Word .doc formátumban a továbbképzés zárását követő egy héten belül.
A továbbképzés teljesítéséhez a résztvevőknek az összpontszám minimum 60%-ának (60 pontot) kell elérniük.


A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Földrajz vagy biológia vagy környezettan; Földrajz szakos tanár, Biológia szakos tanár, Környezettan szakos tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
Földrajz tantárgy kerettantervéhez.

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: péntek, szombat, pihenőnap
délelőtt és délután 2 hétvégén
online

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincs ilyen.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.