Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: ÉLETET AZ ÉNEKBE! Gyakorlat-orientált komplex továbbképzés ének-zene tantárgyat tanítók számára

Szervező neve: Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001475
Alapítási engedély szám: 315/10/2021
Alapító neve: Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 06. 03.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők segítséget kapjanak összetett ének-zene tanári munkájuk sikeres végzéséhez a különböző korosztályoknál és különböző iskolatípusokban.
A továbbképzés résztvevője ismerje meg az éneklés- és tevékenységközpontú oktatás számos újabb lehetőségét, korszerű, kreatív pedagógiai megoldásokat - módszertani tudása ez irányban bővüljön.
Kapjon segítséget a tanórai differenciáláshoz, tanulásszervezéshez,gazdagodjon eszköztára a tanulói értékelési formák tekintetében.
Ismerje meg a népi gyermekjátékok,néptáncok és a történeti táncok ének órába való illesztésének lehetőségét.
Hiteles tartalmakkal bővüljön tudása a népdalok éneklésének technikájáról, a dallamok forrásairól.
Újuljon meg kórusának repertoárja, gazdagodjanak hangképzési ismeretei, karnagyi technikái.
Ismerjen meg jó megoldásokat a digitális technikák, eszközök és tartalmak alkalmazásáról a különböző korosztályoknál.
Erősödjön meg benne az a tudat, hogy a tanórákon kívül is számtalan lehetőséget találhat a zenei nevelésre, és képviselheti iskolájában a zenei kultúra fontosságát.
Kapjon segítséget lelki egészsége támogatásához.
A továbbképzés résztvevője váljon képessé a fentiek alkalmazására.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés indokoltságának, szükségességének bemutatása

Az ének-zene szakos kollégák helyzete az 1990-es évek óta egyre nehezebbé vált. Zenei indíttatású, igényes munka végzése az óraszámok drasztikus csökkenése miatt szinte lehetetlen. Ez a helyzet még a legtapasztaltabb, legelhivatottabb, nagy tudású kollégákat is próbára teszi. A 2020-as Nat szerint ötödik osztályig heti két óra áll rendelkezésre, és ezt a lehetőséget ki kell aknázni. A továbbképzési program egyik lényeges eleme a szakmódszertani ismeretek felfrissítése és gazdagítása - korszerű megoldásokkal. Elengedhetetlenül szükséges a szakszerűség megerősítése a tanítás teljes spektrumában, elsőtől 10. osztályig. Nagyon fontos a karvezetői és az énektanári hivatásban való megerősítés is, hiszen ez a tantárgy túlmutat önmagán: nemcsak szaktárgy, hanem a harmonikus és tevékeny személyiség kibontakoztatását segítve, társadalmilag is hasznos.

Tematikai egységek és módszerek, munkaformák
Ének-zene órák: a módszertani ötlettár bővítése az újdonságok kipróbálásával. Élő bemutató óra megtekintése. Előadás korszerű tanulásszervezési megoldásokról, a tanórai differenciálás, a hatékony tanulói megismerés és a motiváló értékelés lehetőségeiről. Népzene az énekórán - népi gyermekjátékok megismerése. Ismeretbővítés a népdalok korosztályos repertoárjáról, forrásokról, hangképzésről. A mozgás és a történeti táncok beillesztési lehetőségei a tanórákba. A munkaformák: aktív figyelem és a feladatok konkrét kipróbálásának ötvözete.
Énekkar: Repertoárbővítés. Aktív énekléssel kombinált előadások a kórushangképzés fontosságáról és az iskolai kórusépítésről.
Digitális technikák és eszközök az ének-zene tanítás szolgálatában: tudásbővítés előadással és a feladatok kipróbálásával.
Tanórán kívüli zenei tevékenységek: jó gyakorlatok bemutatása előadás formájában.
Lelki egészségünk megőrzése: iskolapszichológus előadása a kiégés elkerülésének lehetőségeiről.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
Minimum 90 %-os jelenlét
A kötelező és egy szabadon választott írásbeli munka beadása a jelzett határidőre.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzésen résztvevő kolléga tudjon megnevezni legalább tíz olyan újdonságot, amelyek módszertani ötlettárát bővítették.
Legyen képes összeállítani népdalcsokrokat népdaléneklési versenyre.
Tudja kiválasztani és műsorba illeszteni a továbbképzésen megismert kórusművek közül a saját iskolai kórusa számára betanításra alkalmas kompozíciókat.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzést záró ellenőrzés egy kötelező és egy szabadon választott tematika kidolgozásából áll.
Kötelező rész:
ÉNEK-ZENE ÓRÁK - 1.1.Módszertani ötlettár

Szabadon választott rész:
ÉNEK-ZENE ÓRÁK- 1.9. Tiszta forrásunk: népzenénk - Népdalversenyre készülünk
vagy:
ÉNEKKAR - 2.1. és 2.: Repertoárbővítés

Kötelező rész:
ÉNEK-ZENE ÓRÁK - 1.1.Módszertani ötlettár

A továbbképzés résztvevője a tanultakat legalább két, különböző korcsoportba tartozó osztályban/ tanulócsoportban próbálja ki! Készítsen írásbeli beszámolót arról, hogy a képzési anyagból milyen példákat, megoldásokat alkalmazott! Pontosan írja le a tanítási folyamat menetét, melyben meghatározza, milyen éneklési, ritmikai, zenei írás-olvasási, zenehallgatási feladatot adott tanítványainak! Osztályonként/tanulócsoportonként legalább öt-öt feladatot valósítson meg! Számoljon be arról, milyen hatékonysággal sikerültek órái! Reflektív elemzése során írjon tapasztalatairól, a siker, vagy az esetleges sikertelenség okairól! Utóbbi esetben fogalmazza meg, legközelebb mit és miért csinálna másképp!
Terjedelem: 4 – 6000 karakter.
Határidő: a tanfolyamot követő 2. hét vége.
Értékelési szempontok:
- a tanítási folyamat menetének világos leírása
- a feladatok megfelelnek-e a korosztálynak
- a tanári konklúzió igényes megfogalmazása

Szabadon választott rész:
1. lehetőség: ÉNEK-ZENE ÓRÁK- 1.9. Tiszta forrásunk: népzenénk - Népdalversenyre készülünk
Állítson össze egy népdalcsokrot versenyen induló tanítványa /tanítványai számára!
A képzeletbeli jelentkezési lapon szerepeljen a tanuló(k) életkora, mely kategóriában indítaná ( szóló, kisegyüttes, énekegyüttes), a népdalcsokor tájegysége, a dalok kezdősora, a tervezett kezdőhangok és az elképzelt tempók-karakterek.
Értékelési szempontok:
- az összeállított jelentkezési lap tartalmazza a megadott szempontokat
- a népdalcsokor összeállítása megfelel az adott korosztály zenei
teljesítőképességének, érzelemvilágának
- a szempontok korosztályhoz igazítottan reálisak
Határidő: a tanfolyamot követő 2. hét vége.

Szabadon választott rész
2. lehetőség:ÉNEKKAR - 2.1. 2.: Repertoárbővítés
a) Állítson össze kórusa számára egy 10-15 perces karácsonyi műsort, a
műsorszámok időtartamának megjelölésével!
Valamint
b) Állítson össze kórusa számára egy 10-15 perces műsort tavaszi
hangversenyre, a műsorszámok időtartamának megjelölésével!

Összeállításába mindkét esetben emeljen be olyan karművet/karműveket, amelyeket a képzés során ismert meg!
Az összeállításban nevezze meg kórusának korosztályát, létszámát és iskolatípusát!
Értékelési szempontok:
- a kórusművek nehézségi foka illeszkedik a korosztályhoz
- a műsorok kronológiai és dramaturgiai felépítése megfelelő
- mindkét műsorban szerepel olyan kórusmű, amelyet a továbbképzésen ismert
meg.
Határidő: a tanfolyamot követő 2. hét vége.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; ének-zene; tanító, tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
nem jellemző

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Összesen 4 nap:
2 hétvége:
péntek délután 13 -18:15-ig 6x45 perc
és
szombat egész nap: 9 - 18 óráig 9x45 perc
szünetekkel.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincs.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.