Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Iskolai gyermekvédelem a gyakorlatban

Szervező neve: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya - Ignáci Pedagógiai Műhely
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008870
Alapítási engedély szám: 18/7/2021
Alapító neve: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya - Ignáci Pedagógiai Műhely

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 01. 19.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Az iskolának, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként kiemelt szerepe van a gyermekek védelmében. Ám feladata nem csupán az, hogy a bántalmazást, vagy a veszélyeztetettség tényét a hatóságok felé jelezze, hanem az is, hogy az iskolát, mint intézményt, szervezetet és társas közösséget a gyermekek számára biztonságossá tegye. A képzés elvégzése képessé teszi a résztvevőket a bántalmazás jeleinek felismerésére, az arra adott tudatos reakciók megtételére. A pedagógusok azon kompetenciái erősödnek, melyek segítségével tudják érzékenyíteni saját kollégáikat a gyermekvédelem iránt, és az átadott módszerek ismeretével növelni tudják a biztonságos iskola megteremtésének eredményességét.
Sikeresen formálják a közösségi kultúra gondolkodásmódját, amelynek alapértékei közül erősödik a biztonság.

Az iskolai mindennapok során számos olyan kérdés, dilemma, kihívás adódik, amelyek tétje a gyerekek fizikai, érzelmi és társas biztonsága. A pedagógusok a képzés által képessé válnak arra, hogy ezekre a kihívásokra konkrét, kézzelfogható, célirányos, egyedi, a saját intézményükben megvalósítható válaszokat adjanak.

Képzésünk célja, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatos helyzetekre és jelenségekre fókuszálva, a gyermekvédelem alapvető irányelveire építve gyakorlati megoldások és stratégiák kidolgozásában segítjük a résztvevő pedagógusokat. A részvevők azonban nemcsak a gyakorlati megoldások és stratégiák kidolgozását fogják elsajátítani, hanem annak beépítésére és közössé tételére is képesek lesznek a saját nevelőtestületükben. A képzés során a résztvevők iskolájuk sajátos, jellegzetes kontextusa tekintetében válnak képessé olyan megoldások megalkotására, amelyek támogatják, megerősítik az iskola védelemmel és biztonsággal kapcsolatos értékeit.
A képzési program vezérlő értékei a kapcsolódás, a párbeszéd és a gyakorlatiasság, mely kompetenciák erősödése által nő a pedagógusok hatékonysága, eredményessége.

Képzésünk azoknak a pedagógusoknak szól, akik elkötelezettek a gyermekek iskolai biztonságának megteremtése iránt. A tanfolyam befejeztével készen állnak majd a saját iskolájuk gyermekvédelmi helyzeteik tudatos végig gondolására, a saját kihívásaiknak azonosítására, közös tudásra építve azok megoldásának kidolgozására.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A gyermekek biztonságos nevelkedéséért a velük kapcsolatban álló valamennyi érintett felelős (szülők, pedagógusok, egészségügyben dolgozók, rendvédelmi és szociális szakemberek), és ebbe a körbe még maguk a gyermekek is bevonhatók. Az iskolai gyermekbántalmazás megelőzése mindenki feladata, melynek sikeres megvalósításában kulcsszerepe van a szereplők konstruktív, aktív és elkötelezett együttműködésének. Az iskola eredményességének, valamint biztonságának növeléséhez elengedhetetlen, hogy megtaláljuk azokat a gyermekvédelem iránt elhivatott szereplőket, akik képesek végig gondolni intézményük gyermekvédelmi helyzetét, motiváltak olyan stratégiák kidolgozásában és megvalósításában, melynek célja a gyerekek fizikai, érzelmi és társas biztonságának megerősítése. A képzés célja képessé tenni a résztvevőket arra, hogy stratégia szemlélettel közelítsenek egy-egy kihívás megoldására, melynek fókusza ezúttal a biztonságos iskola.

A képzés három tematikai egységre épül:

Az első szakaszban áttekintésre kerülnek a hatályos jogi szabályozók valamint a legfontosabb gyermekvédelmi irányelvek, szemléletek. Részletesen foglalkozunk a jelzőrendszeri tagok feladataival, felelősségével, hatáskörével és az őket foglalkoztató szakmai dilemmákkal. Kitérünk a gyermekbántalmazás formáira, és értelmezzük, pontosítjuk a gyermekvédelemben használt fogalmakat.

A második szakasz az érintetti szemléletről, az iskolai kultúráról, az egész iskola megközelítésről és annak befolyásoló erejének megismeréséről szól. A bántalmazási formák megjelenésének valamint a biztonságos környezet megteremtésének egyik meghatározó eleme maga az iskolai kultúra, vagyis az érintettek elhivatottsága és motivációja. Ebben a szakaszban sorra vesszük azokat a módszereket, amelyek inspirálják a tantestületek ilyen irányú elmozdulását. Foglalkozunk az érintetti térkép megalkotásával, mely által képessé tesszük a részvevőket arra, hogy azonosítani tudják azokat a személyeket, akiknek bevonása elengedhetetlen az iskolai bántalmazás megszüntetéséhez. A módszer elsajátítása segítséget nyújt az legfontosabb érintettek azonosításában, akikre mint erőforrásokra támaszkodhatunk a gyermekvédelmi stratégiák megvalósítása során.

A harmadik egységben ismertetjük meg a szereplőket a stratégiai gondolkodás elméleti alapjaival és a keretrendszerével. Csoportmunka keretében saját gyermekvédelmi kihívások megosztásával kerülnek meghatározásra az iskolák legégetőbb gyermekvédelmi problémái, melyekre az online képzési szakaszban dolgoznak ki a résztvevők egyedi stratégiai megoldásokat. Az online kontaktórák folyamán a tutor folyamatos támogatást nyújt, ellenőriz és értékel. A csoport tagjai vele és egymással is közvetlen kapcsolatban vannak, melynek célja a közös gondolkodás elősegítése és a tudásmegosztás.

A záró szakaszban körbejárjuk a stratégiákból születő akciótervek operatív lépéseit, a program várható eredményeit és a felmerülő nehézségeit.

A képzés specialitása, hogy a résztvevők a módszer elsajátítását követően részletesen megvizsgálják saját intézményük gyermekvédelmi tevékenységét, és a meglévő folyamataikra reflektálva dolgoznak ki új, saját stratégiákat, melyek beépíthetővé válnak az iskolájuk mindennapjaiba.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: a személyes kontaktórákon való minimum 90 %-os részvétel, az online folyamat során meghatározott feladatok végrehajtása, az akcióterv határidőre történő leadása valamint a "megfelelt" minősítés elérése.

A dolgozat elkészítésének határideje: Az e-learning szakasz lezárását követő 10 munkanapon belül kell a záródolgozatot elkészíteni, melyet elektronikus formában kell megküldeni a képző által megadott címre.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzést sikeresen teljesítő résztvevők az adott oktatási-nevelési intézményben:
• képesek felismerni és azonosítani azokat az iskolai sajátosságokat, értékeket, tényezőket és jelenségeket, amelyek hatással vannak a gyermekek védelmére és biztonságára;
• fel kell, hogy ismerjék a társas helyzetekben megjelenő hatalmi dinamikákat, valamint értik a biztonság értékének fontosságát, a pedagógusi, testületi elköteleződés jelentőségét;
• sajátítsák el és készség szinten a gyakorlatban alkalmazni tudják a stratégiai gondolkodás szemléletét;
• mozgósítani tudják személyes és szakmai erőforrásaikat, hatékonyan kezelik a csoportmunkával együtt járó dinamikai jellemzőket, illetve konfliktus-helyzeteket;
• képesek egy olyan iskolai terv, stratégia kialakítására és elindítására, amelynek célja a gyermekekre veszélyt jelentő társas tényezők enyhítése, megszüntetése.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A képzés lezárását követően a résztvevők egy stratégia és akciótervet készítenek, mely tükrözi a képzésben megszerzett tudást, bemutatja a saját oktatási-nevelési intézmény sajátosságait, értékeit (elősorban a gyermekvédelem dimenzióijának szempontjából).
A stratégia és az akcióterv leadási határideje a képzés utolsó napjától számított 10. munkanap.
A képzésben résztvevő pedagógus azonosítja azokat a területeket és módszereket, ahol és amivel erősítheti a saját intézményének gyermekvédelmi tevékenységét.
A tervben bemutatásra kerül egy kidolgozott, gyermekvédelmi stratégia és akcióterv, mely az iskola egy gyermekvédelmi kihívására kínál megoldási lehetőséget. A 3-4 oldalas stratégiai leírás kitér a meghatározott gyermekvédelmi célok rövid indoklására, a megvalósítás lépéseire, a személyi és tárgyi feltételekre, a feladatok ütemezésére, határidőkre valamint a várható eredményekre. Azonosítani kell a folyamatban rejlő lehetőségeket és veszélyeket is, és arra is ki kell térni, hogy ezekre hogyan lehet majd felkészülni illetve elkerülni.

Az értékelés szempontjai:
- a kitűzött célok relevanciája,
- a megvalósítás folyamatának logikus felépítése,
- a végrehajtás pontos tervezése, kidolgozása
- a várható (rövid és hosszútávú) eredmények bemutatása - a tevékenység alkalmazhatósága, adaptálhatósága

Az értékelés eredménye: "Megfelelt" illetve "Nem felelt meg"

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus, pszhicológus, oktató, logopédus, konduktor, szociálpedagógus, szociális munkás.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem releváns

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A továbbképzés munkanapokon, igény szerint hétvégén is szervezhető.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 60000 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincs

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.