Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Gyermek- és ifjúságvédelem a köznevelési intézményekben

Szervező neve: Debreceni Egyetem
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001456
Alapítási engedély szám: 587/10/2021
Alapító neve: Debreceni Egyetem

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 11. 19.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Cél, hogy a résztvevők megismerkedjenek az ifjúságvédelem legfontosabb, jogszabályok által meghatározott feladataival, valamint a nevelési környezet, az iskolai élet adta helyzetekkel és a nevelés-oktatás szereplőinek feladataival, felelősségével. A résztvevők elsajátítsák a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek komplex módszereit és eszközeit. A továbbképzést elvégzők ismereteket szerezzenek a gyermekvédelem elveiről, szervezeti felépítéséről, a gyermekek jogairól, valamint a gyámügyi- és a családjogon alapuló gondoskodásról. Megismerjék a kiskorúakkal és a fiatalkorúakkal kapcsolatos alapvető konfliktuskezelési formákat, a megelőzés gyakorlati és elméleti lehetőségeit.
További cél, hogy a képzés során a résztvevők szakmai látóköre bővüljön, problémamegoldó, kapcsolatteremtő és konfliktus-feloldó képességük erősödjék. Ismerjék meg a legújabb ifjúságvédelemmel kapcsolatos tendenciákat, eseteket.
A továbbképzésen szerzett ismeretek segítsék őket abban, hogy a hátrányos helyzetben, veszélyeztetett státuszban lévő fiatalok felzárkózhassanak iskolai munkájukban, így megakadályozva az intézményből való kimaradásukat.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A képzés indokoltsága és szükségessége:
Korunkban egyre nagyobb problémát jelentenek azok a jelenségek, körülmények, hatások, melyek a fiatalok életkörülményeit, tanulási lehetőségeit befolyásolják, iskolai előrehaladásukat gátolják, a tanulmányaik eredményes befejezését lehetetlenítik el növelve ezáltal az iskolai lemorzsolódások arányát, és csökkentve a munkaerőpiacra kilépő, szakképzettséggel rendelkezők számát. A továbbképzésen szerzett ismeretek segítenek abban, hogy a hátrányos helyzetben, veszélyeztetett státuszban lévő fiatalokat a résztvevők segítsék a felzárkózásban, problémáik megoldásában, a családi rossz körülmények enyhítésében, javításában, hátrányos megkülönböztetésük, a családon belüli és iskolai konfliktusok feloldásában, így akadályozva meg az intézményből való kimaradásukat.

A képzés specialitásai:
A továbbképzés olyan szakmai, módszertani információkat nyújt, amelyek segítik a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok munkáját, lehetővé teszik a diákokkal végzett tevékenység során érvényesíteni kívánt új gyermek- és ifjúságvédelmi szemléletmód gyakorlatba való átültetését. Célja a résztvevők együttműködési készségének formálása, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a családsegítésben közreműködő szereplőkkel, és a pedagóguskollégákkal a tanulók lemorzsolódásának megelőzése és a problémák korai észlelése és megoldása érdekében.
A képzés során a résztvevők szakmai látóköre bővül, problémamegoldó, kapcsolatteremtő és konfliktus-feloldó képessége erősödik.
A képzés online kontakt formában is megvalósulhat.

A tanúsítvány kiadásának a feltételei:
A továbbképzés min.90%-án részvétel, valamint a továbbképzés tartalmi követelményeinek megfelelően a továbbképzésen résztvevő saját intézményében megvalósítható program készítése minimum 3, maximum 5 oldal (A/4, Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 sorköz) terjedelemben és a képzés zárását követő 7 napon belül történő beküldése a gyermek- és ifjúságvédelem tárgyköréhez tartozó szabadon választott témából pl.: fejlesztő, felzárkóztató program, életvezetési tanácsadás, bűnmegelőzés, drogprevenció, szabadidő-szervezés,

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzést elvégző ismerje az ifjúságvédelemhez kötődő jogszabályokat, feladatokat. Ismerje az ifjúságvédelemmel foglalkozó szerveket, valamint feladat– és hatáskörüket. Ismerje fel a tanulókat veszélyeztető helyzeteket, körülményeket. Képes legyen megelőző, feltáró, megszüntető tevékenységek tervezésére, szervezésére, végrehajtására. Képes legyen az intézményi ifjúságvédelmi feladatok megszervezésére. Ismerje és alkalmazza az alapvető konfliktuskezelési formákat. Képes legyen a tanuló érdekeit szem előtt tartó kapcsolatok kiépítésére, fenntartására a családdal, az iskolával és minden olyan szervvel, szervezettel, amelyek a kiskorúak és fiatalkorúak védelmében működik.
Ismerje az intézményi struktúrában az ifjúságvédelmi feladatok szintjeit.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró ellenőrzési mód megnevezése: A továbbképzés tartalmi követelményeinek megfelelően a továbbképzésen résztvevő saját intézményében megvalósítható program készítése a gyermek- és ifjúságvédelem tárgyköréhez tartozó szabadon választott témából pl.: fejlesztő, felzárkóztató program, életvezetési tanácsadás, bűnmegelőzés, drogprevenció, internet veszélyei, szabadidő-szervezés stb. A program tartalmazza példákkal, konkrét helyzetek bemutatásával annak megfogalmazását, hogyan látja hasznosulni a módszertani fejlesztést mindennapi pedagógusi munkájában.
Záró ellenőrzési mód leírása: Elektronikus formában írott és a képző számára megküldött program minimum 3, maximum 5 gépelt oldal terjedelemben (Times New Roman, A/4, 12-es betűméret, 1,5 sortáv).
Értékelés szempontjai: A továbbképzésen elsajátított módszerek, stratégiák, problémamegoldások megjelenése a programban, gyakorlatban megvalósítható-e az adott intézménytípusban, összhangban áll-e a gyermekek/tanulók életkori sajátosságaival.
Az értékelés módja: megfelelt/nem felelt meg
Határidő: A képzés zárását követő 7 napon belül kell a program tervezetet elküldeni elektronikusan a képző címére.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Online kontaktformában megvalósított továbbképzés esetén nem szükséges mélyebb informatikai tudás vagy tapasztalat a jelentkezőknek. A résztvevőknek számítógép, internet hozzáférés és mikrofon szükséges, a kamera ajánlott.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs beszámítási lehetőség.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Előre egyeztetett időpontban.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 75000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.