Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: „Időzített bombák” az iskolában (magányos elkövetők a köznevelési intézményekben)

Szervező neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000232
Alapítási engedély szám: 641/10/2021
Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 12. 21.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a magányos elkövetők fogalmát. A személyiség tipológia segítségével váljanak képessé arra, hogy felismerjék, milyen értékek határozzák meg az egyént, milyen belső szükségletei lehetnek. Ismerjék meg a Közlés fogalmát, jelentőségét, formáit, a mobilizációs indikátorokat. Váljanak képessé a figyelmeztető viselkedéses jelzések és a valódi fenyegetés ismertető jegyeinek felismerésére.
A résztvevők ismerjék meg az elkövetővé válás folyamatát, az elkövetéshez vezető út pszichodinamikáját, az iskolai lövöldözők jellemzőit. Tanulják meg, hogy hogyan lehet felmérni a kockázat mértékét, váljanak képessé arra, hogy kockázatbecslést és helyzetelemzést végezzenek. Tanulják meg, hogy mit kell tenni gyanú esetén, hogyan és honnan tudnak információkat szerezni, mikor és kit kell értesíteni. Váljanak képessé arra, hogy gyanú esetén adekvát kérdéseket tegyenek fel, és időben megtegyék a szükséges lépéseket.
A résztvevőkben tudatosuljon a megelőzés fontossága, és ismerjék meg, hogy a kompetenciakörükön belül milyen lehetőségeik vannak. Ismerjék meg, hogy a megelőzésben kulcsszerepe van a kommunikációnak, és váljanak képessé ennek fejlesztésére irányuló játékok, feladatok tervezésére, alkalmazására.
Saját élményű szociális helyzetgyakorlatok, asszociációs és improvizációs feladatok során ismerjenek meg a társas tudatosságot és a kapcsolatmenedzsmentet fejlesztő módszereket. Váljanak képessé csoportfeladatok szervezésére és lebonyolítására, reflexiók levezetésére, ismerjék meg azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez.
A résztvevő pedagógusok tanulják meg, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, hogyan ismerjék fel adott helyzetekben azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a személyes és társas kompetenciák fejlesztéséhez, konfliktusok rendezéséhez, a problémák leküzdéséhez. Ismerjenek meg olyan hatékony módszereket, amelyek segítségével fejleszthetők a gyermekek, fiatalok interperszonális kommunikációs, önérvényesítési képességei, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban.
Váljanak képessé arra, hogy cselekvési tervet készítsenek a köznevelési intézmények lehetőségeihez igazodva.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A program személyes jelenléti és online kontakt formában is megvalósítható.
A magányos elkövetők és a közéjük sorolt iskolai lövöldözők által keltett fenyegetés ritka ugyan, de az egyes esetek társadalmi súlya miatt kiemelkedő jelentőségű a megelőzése. A figyelmeztető viselkedéses jelek időben történő felismerése a jelenség jellemzőiből fakadóan nagy kihívást jelent. A tárgykörbe tartozó esetek megelőzésének alappillére a tudatosság növelése. A jelzőrendszer működéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák megszerzése fontos szerepet játszik a prevencióban.
A továbbképzés elméleti részében (3 óra) a témához kapcsolódó kriminológiai alapismereteket szerezhetnek a résztvevők. A továbbképzés gyakorlati részében 27 órán keresztül alkalmazzák a megismert módszereket, technikákat.
Megismerik a magányos elkövetők definícióját. A személyiség tipológia segítségével fel tudják ismerni, milyen értékek, belső szükségletek határozhatják meg az egyén viselkedését, belső szükségleteit. Megismerik a Közlés fogalmát, jelentőségét, formáit és a mobilizációs indikátorokat, az elkövetők figyelmeztető viselkedéses jeleit és a valódi fenyegetés ismertető jegyeit, képesek lesznek a figyelmeztető jelzések felismerésére.
Megismerik az elkövetővé válás folyamatát, az elkövetéshez vezető út pszichodinamikáját, az iskolai lövöldözők jellemzőit. A továbbképzés felkészíti a résztvevőket, hogy felmérjék a kockázat mértékét, kockázatbecslést és helyzetelemzést végezzenek. Tudják, hogy mit kell tenni gyanú esetén, hogyan és honnan tudnak információkat szerezni, mikor és kit kell értesíteni. Gyanú esetén képesek lesznek adekvát kérdések feltevésére a szükséges lépések megtételére.
A résztvevők megismerik a kommunikáció kiemelt szerepét a megelőzésben. Képesek lesznek ennek fejlesztésére irányuló játékok, feladatok tervezésére, alkalmazására. Megismerik, hogy a kompetenciakörükön belül milyen lehetőségeik vannak a megelőzésben. A társas tudatosság és a kapcsolatmenedzsment fejlesztési módszereit saját élményű szociális helyzetgyakorlatok, asszociációs és improvizációs feladatok során sajátítják el. Megismerik azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez a problémák leküzdéséhez. Hatékony módszereket sajátítanak el a fiatalok szociális kompetenciáinak, interperszonális kommunikációs, önérvényesítési képességeinek fejlesztésére.
Képessé válnak a köznevelési intézmények sajátosságaihoz igazodó cselekvési terv készítésére.
Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án. Ezen kívül a továbbképzést követő 15 napon belül beadja az általa választott köznevelési i intézmény lehetőségeihez igazodó cselekvési tervet, amelyben egy megadott szituációra vonatkozóan leírja a fenyegetés kezelésének lépéseit. A cselekvési terv terjedelme 1-3 gépelt oldal (Times New Roman 12 betűtípussal másfeles sortávolsággal).

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevő
• Ismerje a magányos elkövetők definícióját.
• Ismerje a Közlés fogalmát, jelentőségét, formáit és a mobilizációs indikátorokat.
• Legyen képes a figyelmeztető viselkedéses jelzések és a valódi fenyegetés ismertető jegyeinek felismerésére.
• Ismerje az elkövetővé válás folyamatát, az elkövetéshez vezető út pszichodinamikáját, az iskolai lövöldözők jellemzőit.
• Tudja, hogy hogyan lehet felmérni a kockázat mértékét, Legyen képes arra, hogy kockázatbecslést és helyzetelemzést végezzen.
• Tudja, hogy mit kell tennie gyanú esetén, hogyan és honnan tud információkat szerezni, mikor és kit kell értesíteni.
• Legyen képes arra, hogy gyanú esetén adekvát kérdéseket tegyen fel, és időben megtegye a szükséges lépéseket.
• Legyen tisztában a megelőzés fontosságával, és tudja, hogy a kompetenciakörén belül milyen lehetőségei vannak.
• Tudja, hogy a megelőzésben kulcsszerepe van a kommunikációnak, Legyen képes ennek fejlesztésére irányuló játékok, feladatok tervezésére, alkalmazására.
• Ismerjen és legyen képes alkalmazni olyan módszereket, amelyek segítségével fejleszthetők a fiatalok problémamegoldó képességei, a koncentráció képessége, interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képességei, erősíthető rezilienciájuk.
• Ismerjen és legyen képes alkalmazni a társas támogatás képességének fejlesztését célzó módszereket.
• Legyen képes csoportfeladatok szervezésére és lebonyolítására, a reflexiók levezetésére.
• Legyen képes konstruktív visszajelzések adására, ismerje azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez.
• Legyen képes arra, hogy cselekvési tervet készítsen a köznevelési intézmény lehetőségeihez igazodva.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés végét követő 15 napon belül az általa választott köznevelési intézmény lehetőségeihez igazodó cselekvési tervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben egy megadott szituációra vonatkozóan leírja a fenyegetés kezelésének lépéseit.
• Felméri a fenyegetés mértékét, kockázatbecslést végez (alacsony, közepes vagy magas kockázatú fenyegetés).
• Ennek megfelelően leírja az érintettek biztonságáról való gondoskodás lépéseit, az értesítendő személyeket és szerveket.
• Felméri az információszerzés lehetséges forrásait.
• Meghatározza a fenyegetés súlyának megfelelő cselekvési formákat.
• Kitér a jelzési lehetőségek megteremtésére.
A cselekvési terv terjedelme 1-3 gépelt oldal (Times New Roman 12 betűtípussal, másfeles sortávolsággal). A cselekvési tervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok:
• szakkifejezések használata;
• a fenyegetés kockázatának megfelelő minősítése;
• kritikus gondolkodás megjelenítése;
• a cselekvési terv szükséges lépéseinek megléte és megfelelő kifejtettsége.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Tanító, bármely szakos tanár, gyógypedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus.; pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 30000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.