Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Módszertani továbbképzés óvodapedagógusoknak az inkluzív nevelés megvalósításához

Szervező neve: Auto Deal&Lease Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/000103
Alapítási engedély szám: 16/10/2022
Alapító neve: Auto Deal&Lease Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027. 01. 18.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevő óvodapedagógusok az alapszakon szerzett gyógypedagógiai ismereteiket frissítsék, bővítsék, megerősítsék. Cél továbbá a szemléletformálás (inkluzív szemlélet) is. A résztvevők a továbbképzés végére képessé legyenek az eltérő fejlődésmenet felismerésére, az okok feltárásának kezdeményezésére, együttműködésre más szakemberekkel. A résztvevők képesek legyenek a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési- tanulási- magatartási nehézségekkel küzdő gyermek(ek) szükségleteit felismerni, adekvátan reagálni minden gyermek felmerülő egyéni igényére, szükségletére és a teljes csoportot inkluzív szemléletben nevelni.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátását segítő integrációs folyamatok és inkluzív szemlélet napjaink megkerülhetetlen témája az óvodai mindennapokban. Hazai és nemzetközi kutatások is arra az eredményre jutottak, hogy nagyon fontos a gyermekeket ellátó pedagógusok módszertani felkészültsége, nyitott szemlélete és az együttműködés a gyermekek ellátása során. Hazai kutatások arra is rávilágítottak, hogy sok óvodapedagógus szeretne friss, jól alkalmazható módszertani ismereteket szerezni a meglévő, alapképzésen szerzett gyógypedagógiai ismereteik mellé, hogy hatékonyabban tudják a rájuk bízott különleges bánásmódot igénylő gyermekeket ellátni.
Módszertani továbbképzés óvodapedagógusoknak az inkluzív nevelés megvalósításához c. program olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel bővíti a résztvevőinek meglévő tudását, mely a mindennapi óvodapedagógusi munkát segíti az inkluzív nevelés folyamatában. A program során külföldi és hazai kutatási eredményekre és a hazai jogszabályi keretekre támaszkodva, gyakorlati tapasztalatokat és módszertani ismereteket megosztva és kipróbálva valósítjuk meg az ismeretbővítést
A képzés tartalmi elemei:
• Ismerkedés, bevezetés
• Az ökoszisztéma modell bemutatása (European Agency
• Az inkluzív nevelés az óvodában c. kutatás (Boda Boglárka szakdolgozati kutatása, ELTE-TÓK, 2021)
• Elméleti-,fogalmi rendszer
• A probléma feltárása: környezeti, genetikai hatás, tünetek, összefüggések
• Az óvodások fejlődésének jellemzői
• A felmerülő problémák megoldása a gyakorlatban – a probléma észlelésétől a megoldásig
• Gyakorlati feladatok
• A tanfolyam zárása

A képzés során olyan gyakorlati módszereket alkalmazunk (saját élmények és gyakorlati tapasztalatok megosztása, játékok és irodalmi alkotások megismerése, kipróbálása, beszélgetőkörök, viták a témában, ötletbörze és játékgyűjtemény, önálló feladatvégzések), melyek segítik a résztvevő számára a képzés ismereteinek elsajátítását, az elmélet és a gyakorlat összefüggéseinek megértését. A képzés során a gyermekekkel is játszható, kipróbált és sikeres játékokat (zenés, mozgásközpontú) próbálnak ki és megismerkednek a kapcsolódó gyermekirodalmi alkotásokkal is. Lehetőség lesz továbbá az egymástól való tanulás élményének átélésére is a viták, beszélgetések, élménymegosztások, ötletbörzék során.

A képzés különlegessége abban rejlik, hogy a résztvevők a képzés elején lejegyeznek egy, a szakmai munkájuk során számukra kihívást jelentő helyzetet, gyermekkel kapcsolatos élményt vagy szituációt, majd a képzés elméleti és gyakorlati elemeit is ehhez a leírt helyzethez tudják illeszteni. Így már az előadások és gyakorlatok során felismerhetik a saját helyzetükre, csoportjukra illő összefüggéseket, lehetséges megoldási módokat.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére a résztvevők ismerjék meg a sajátos nevelési igényű és/vagy beilleszkedési- tanulási- magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek ellátásáról szóló jogi szabályozókat és az ehhez kapcsolódó fogalmakat. Legyenek tisztában a rájuk vonatkozó, jogszabályban meghatározott feladatokkal. Ismerjék meg az ökoszisztéma modell rendszerszemléletét, tudják magukat és a környezetüket ily módon vizsgálni. Képesek legyenek felismerni az eltérő fejlődésmenet korai jeleit és legyenek tisztában a problémamegoldás lépéseivel. Frissítsék módszertani ismereteiket, hogy el tudják látni saját kompetenciahatáraikon belül a sajátos nevelési igényű és/vagy beilleszkedési- tanulási- magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeket.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzés 90%-án való részvétel, illetve a záródolgozat határidőre történő leadása és elfogadása.
Beadandó feladat tartalma:
1. egy napi tevékenységvázlat VAGY projektterv VAGY tematikus terv elkészítése ÉS megvalósítása, mely tükrözi a képzés során elsajátított inkluzív szemléletet, módszertani ismereteket. Az anyag témája igazodjon a résztvevő csoportjának aktuális témájához, tevékenységéhez
2. A tevékenységvázlat /tematikus terv/ projektterv megvalósításáról írt reflexió
Formai követelmény, terjedelem:
Tevékenységvázlat /tematikus terv/ projektterv: a résztvevő saját óvodájában használt formai elvárásoknak megfelelő;
Terjedelem: a témától és a választott formától függően rugalmas, minimum 2 oldal, maximum 3 oldal A/4 oldal terjedelemben
Reflexió: minimum 1 oldal A/4 oldal terjedelemben
A teljes beadandó dolgozat terjedelme(terv+reflexió): 3-6 oldal
Formai követelmény:Times New Roman 12 betűméret 1.5 sortávolság
Minősítés: megfelelt, illetve nem felelt meg
Megfelelt 75% felett
Határidő: a képzés utolsó napját követő 15 naptári nap

Értékelési szempontok
• minimum oldalszám megléte
• az anyagban használt szakkifejezések tükrözik a továbbképzés tematikáját, ismeretanyagát
• az anyagban fellelhetőek az inkluzív szemlélet jellemzői (rugalmasság, nyitottság, elfogadás, differenciálás, egyéni bánásmód stb.)
• az anyag tükrözi a jogszabályokban rögzített feladatok ellátásának megvalósítását
• a reflexióban szerepeljenek azok az elemek, amiket a résztvevő:
o sikeresnek ítél; ennek hatása,megnyilvánulása
o sikertelennek ítél; ennek lehetséges okai, későbbi szükséges módosítások
• kapható értékelés: a képzés követelményeit sikeresen teljesítette/nem teljesítette

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógia; óvodapedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
óvodapedagógus

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem releváns

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Jelenléti továbbképzés
délelőtt és délután
összesen négy nap
Két egymást követő hét csütörtök 09-17
Két egymást követő hét péntek 09-16

Részvételi díj összege:
– Minimum: 55000 Ft
– Maximum: 55000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.