Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Drámaháromszög, avagy a konfliktusok kezelése

Szervező neve: Auto Deal&Lease Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/000103
Alapítási engedély szám: 15/10/2022
Alapító neve: Auto Deal&Lease Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027. 01. 18.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok ismerjék fel a konfliktusokhoz való személyes viszonyulásukat, s ezáltal tudatosabbá váljék viselkedésük a különböző konfliktushelyzetekben.
Bemutatjuk azokat a konfliktushelyzeteket, amelyekkel szembesülhetnek a résztvevők a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. Gyakorlati tevékenységeken keresztül elsajátíthatják a résztvevő pedagógusok a konfliktuskezelés eszköztárát és kommunikációs készségeit.
Az időgazdálkodás fő területeinek megismerése és ezzel kapcsolatos módszerek elsajátítása lehetőséget adnak a fejlesztésre mind a résztvevők számára, mind az általuk nevelt, oktatott közösségekben.
Ismerjék meg az időgazdálkodás fő fogalmait, képesek legyenek az önálló tervezésre, a célok kitűzésére, a hatékony munkaidő beosztásra.
Képesek legyenek beépíteni az elsajátított ismereteket a tanítás, nevelés folyamatába, ezzel építve a közösséget és hatékonyabbá téve az oktatást.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Korunk társadalmi, gazdasági változásai, az óvodai, iskolai nevelés-oktatás területén jelenlévő bizonytalanságok, konfliktusok kialakulását eredményezhetik. A konfliktusok kiéleződése társadalmi jelenség, a feszültségek nyílttá válásának, az agresszív megnyilvánulások, a bizalmatlanság, a szorongás, az általános rossz közérzet, egyéni és csoportérdekek nyílt ütközésének korát éljük. A társas együttlét során, ha már két ember kapcsolatban van egymással, konfliktus keletkezhet. A családok széthullása egyre inkább teret hódít, csökken a megértés, a tolerancia képessége. Növekvő tendenciát mutat a türelmetlenség, idegesség, melyek az értékek devalválódásával jelentősen befolyásolják a szülő-gyermek kapcsolatot, növelve az egészségkárosodással, magatartászavarral, fejlődési lemaradással küszködő gyermekek létszámát. Különös jelentőségük van köznevelési intézményekben megjelenő konfliktusoknak a sokféle emberi kapcsolat miatt. A kollégák egymás közötti, a tanárok-szülők, a vezetők és a közösségek, a munkaadó és az érdekvédelmi szervezetek közötti, az intézmény és a fenntartó, a gyerekek egymás közötti viszonya potenciális konfliktusforrást jelentenek.
A képzés során a résztvevők megismerhetik a gyermekek pedagógussal szembeni és/vagy egymás közti konfliktusainak lehetséges etológiai, fejlődés-lélektani, kulturális okait, a konfliktusok kezelésének lehetőségeit a köznevelési intézményekben, valamint a pedagógiai gyakorlatban is alkalmazható konfliktuskezelési, probléma megoldási stratégiákat, hatékony kommunikációs technikákat, amelyek segítségével képesek lesznek a konfliktushelyzetek asszertív megoldására.
Az időgazdálkodás fő területeinek megismerése és ezzel kapcsolatos módszerek elsajátítása lehetőséget adnak a fejlesztésre mind a résztvevők számára, mind az általuk nevelt, oktatott közösségekben.
A résztvevők ismerjék meg az időgazdálkodás fő fogalmait, képesek legyenek az önálló tervezésre, a célok kitűzésére, a hatékony munkaidő beosztásra,
Tudják beépíteni az elsajátított ismereteket a tanítás, nevelés folyamatába, ezzel építve a közösséget és hatékonyabbá téve az oktatást.
A képzés témakörei:
1. Ismerkedés, beköszöntő
2. Konfliktuskezelés az óvodában és kisiskoláskorban
3. A konfliktuskezelés alternatívái az óvodában c. kutatás (Sipos Attiláné szakdolgozati kutatása, PPKE, 2010)
4. Elméleti alapvetés a konfliktusról
5. Konfliktusos helyzetek kezelése
6. A konfliktuskezelés alternatívái az óvodai nevelésben
7. Konfliktusszituációk a köznevelési intézményekben
8. Időgazdálkodás
9. Kísérlet a konstruktív konfliktuskezelés tanítására
10. A tanfolyam zárása
A képzésen megismert módszerek és stratégiák alkalmazásával elsajátíthatják a sikeres konfliktusmegoldást, képessé válnak felismerni a konfliktusok forrásait, alkalmazni tudják a különböző konfliktuskezelési stratégiákat a hatékonyság, a rendelkezésre álló feltételek és a rendelkezésre álló idő szempontjából. A helyes időgazdálkodással képesek lesznek hatékonyabban és eredményesebben végezni munkájukat.
A képzés során olyan gyakorlati módszereket alkalmazunk (saját élmények és gyakorlati tapasztalatok megosztása, játékok és irodalmi alkotások megismerése, kipróbálása, beszélgető körök, viták a témában, ötletbörze és játékgyűjtemény, önálló feladatvégzések), melyek segítik a résztvevő számára a képzés ismeretének elsajátítását, az elmélet és a gyakorlat összefüggéseinek megértését.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére a résztvevők ismerjék meg a konfliktusok alapjait, kialakulásaiknak valódi és mélyebb okait, saját konfliktuskezelői stílusokat.
Szerezzenek tapasztalatot a kommunikációs technikák elsajátításával a hatékony konfliktusmegoldásról.
Képessé váljanak azonosítani a másik fél állapotát, értelmezni konfliktusaikat, és megfelelően kezelni. Személyiségükkel – mint tudatosan használt „eszközzel” - indirekt, közvetlen módon olyan nevelőmunkát végezni, mellyel csökkenthetik konfliktusaikat, jobb tanácsadókká válhatnak, segítve ezáltal a köznevelési intézményekben dolgozó tanulók és nevelők munkáját.
Legyenek képesek a konfliktusokat megelőzni, a kommunikációs gátakat leküzdeni, a konfliktusokat együttműködéssé alakítani, az asszertivitást gyakorlatban alkalmazni, és a konfliktusok rövid- és hosszútávú megoldási technikáját a mindennapokban is használni.
Ismerjék meg az időgazdálkodás fő fogalmait, képesek legyenek az önálló tervezésre, a célok kitűzésére, a hatékony munkaidő beosztásra.
Képesek legyenek beépíteni az elsajátított ismereteket a tanítás, nevelés folyamatába, ezzel építve a közösséget és hatékonyabbá téve az oktatást. Képesek legyenek alkalmazni a helyes időgazdálkodási módszereket.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanúsítvány kiállításának a feltétele a képzés 90%-án való részvétel illetve a záródolgozat
határidőre történő leadása és elfogadása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja:
Egy konfliktushelyzethez kapcsolódó megoldástervezet kidolgozása.
Tartalma:
- az adott konfliktushelyzet részletes bemutatása;
- a konfliktust kiváltó okok összegyűjtése,
- a konfliktust kiváltó okok kezelésére talált megoldási lehetőségek ismertetése,
- a konfliktushelyzet és az alkalmazott módszerek közti összhang,
- az életkori sajátosságok figyelembe vétele,
- gyakorlati megvalósíthatóság
A résztvevő a kidolgozás során alkalmazza a továbbképzésen elsajátított ismereteket, fogalmakat, gyakorlati példán keresztül mutassa be a konfliktuskezelés folyamatát.
Terjedelem: minimum 3, maximum 7 oldal A/4 oldal terjedelemben.

Formai követelmény: Times New Roman 12 betűméret 1.5 sortávolság
Minősítés: megfelelt, illetve nem felelt meg
Megfelelt 75% felett
Záródolgozat benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 7. napig
Záródolgozat értékelése: a tanfolyam befejezését követő 14. napig

Értékelési szempontok:
1.A résztvevő ismeri-e a konfliktus alapjait;
felismeri-e a valódi konfliktust;
tisztában van-e annak kialakulásának okaival.
2. A résztvevő mutat-e jártasságot a konfliktusmegoldáshoz nélkülözhetetlen kompetencia terén, tudja- e értelmezni és irányítani tudatosan a magatartásformákat.
3. A tréning ideje alatt fejlődött -e a résztvevő kommunikációja, problémamegoldó képessége, a gyakorlati megvalósítás terén mutat-e pozitív előrelépést, tudja- e hasznosítani a tanult kommunikációs technikákat.
4.A javasolt technikák és a konfliktushelyzet közti koherencia, az életkori és szerepköri sajátosságok figyelembe vétele, gyakorlati megvalósíthatóság.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógia
pedagógia
intézményvezető; óvodapedagógus
tanító
tanár
intézményvezető.

– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem releváns

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt/délután
4 héten keresztül
hétfő-kedd 10-15 óra
szombat 09-14 óra

Részvételi díj összege:
– Minimum: 75000 Ft
– Maximum: 95000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.