Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő(BTMN) tanulók beilleszkedésének támogatása (Kreativitás és képzelet fejlesztés az indulat- és stresszkezelés érdekében) - resztoratív szemléletben

Szervező neve: Meseliget Edukációs és Személyiségfejlesztő Alapítvány
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002469
Alapítási engedély szám: 188/11/2022
Alapító neve: Meseliget Edukációs és Személyiségfejlesztő Alapítvány

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027. 06. 03.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzés elsődleges(direkt) célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az SNI és BTMN tüneteket, ezeket felismerjék és legyenek képesek a SNI és BTMN tanulók düh- és indulat megnyilvánulásainak kezelése érdekében hatékony lépéseket tenni.
A résztvevők ismereteket és saját élményt szerezzenek a kreativitás- és képzeletfejlesztés eszközrendszerén keresztül valamint kepéssé váljanak arra, hogy saját kreativitásuk alkalmazásával, maguk is új eszközöket és terveket készítsenek.
A továbbképzés (indirekt) célja, hogy a résztvevők képesek legyenek tudatosan alkalmazni a mindennapi munkájukban (tervezés, megvalósítás, értékelés) a tanult alapfogalmakat, módszertanokat és eljárásokat az SNI és BTMN tanulók inklúziójáért.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A magyar iskolarendszer számára jelenleg a sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségek (BTMN) és egy egyéb speciális szükségletű (pl. kiemelkedő tehetségű) tanulók integrációja az egyik legnagyobb kihívás.
A képzés abban támogatja a pedagógusokat, hogy tudást (elméleti megalapozás, szakirodalmi ismeretek), módszertani támogatást (drámapedagógia, kooperatív tanulás), eszköztárat (vizuális technikák), és eljárásokat (diagnosztika és értékelő stratégiák, differenciálás, a hatékony tanulómegismerés technikái, kérdőívek, resztoratív szemléletű konfliktuskezelés) kapjanak.

Megtanulják, hogy milyen eszközökkel lehet hatékonyabban segíteni a közösségbe való beilleszkedést: felismerni a tanulóik alaptermészetét, a sajátos nevelési igényből következő speciális szükségleteiket, motivációit, képességeit, érzelmeit: ezáltal biztosítani számukra a személyre szabott(abb) oktatást, illetve, hogy a tanulók maguk is tudatosabb résztvevőjévé válhassanak saját tanulási folyamataiknak (inklúzió).

A résztvevők megismerik azokat a legalapvetőbb problémákat, amelyek a külső és belső konfliktusokat, viselkedési és tanulási zavarokat okozzák (kezeletlen indulatok, düh, stressz, szorongás) és megtanulnak azokra adekvát válaszokat adni és/vagy külső segítséget igénybe venni.

A készségfejlesztő gyakorlatok segítségével megtanulják kiaknázni az érintett tanulók kiemelkedő képességeiben rejlő lehetőségeket: ez jellemzően igen magas szintű kreativitás, vizualitás és érzelmi intelligencia. Ezen erősségek „kihasználatlansága” gyakran a motiválatlanság és az ún. magatartási problémák egyik fő oka is.

A képzés idejének 80%-ban saját élményű gyakorlatokon keresztül tanulják a készségek szakszerű fejlesztésének lépéseit, illetve saját maguk készítenek el egy komplett indulat és stresszkezelő, képzelet és kreativitásfejlesztő eszközrepertoárt, amit adaptálni is tudnak saját tanulóik szükségleteire.

A tanúsítvány ennek megfelelően egy konkrét tanulóra és/vagy tanuló csoportra kidolgozott, a gyakorlatban is alkalmazható foglalkozás-, illetve projektvázlat elkészítését követően adható ki, amennyiben készítője megfelelően alkalmazza a tanult algoritmusokat, módszereket, és célszerűen használja az eszközöket és eljárásokat. A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzés 90%-án való aktív jelenlét.

A részvétel előfeltétele az előzetes ismereteket és tanulói érintettséget felmérő kérdőív kitöltése, és előzetes kérdések beküldése, illetve a kötelező irodalmak valós, az ajánlott irodalmak áttekintő jellegű ismerete.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők ismerjék a kulcsfogalmakat a düh- és indulatkezeléssel kapcsolatban(indulat, stressz, düh, figyelemzavar, idegrendszeri éretlenség stb.) és fel tudják sorolni az alapvető tűnetegyütteseket, amelyek a SNI és BTMN gyermekeket jellemzik.
Tudjanak létrehozni és alkalmazni olyan eszközöket, amelyek célzottan alkalmasak a kreativitás és képzelet fejlesztésére(fejlesztő játékok, gyakorlatok, eljárások). Ismerjék fel a primer és szekunder prevenció lehetőségeit ( esetelemzés és mérőeszközök alkalmazásával) Legyenek képes saját korcsoportra, adott SNI és BTMN tünetegyüttest felismerve- önállóan a céloknak megfelelő taneszközt választani és beépíteni a mindennapi tevékenységekbe.
Értsék a diagnosztikai eszközök jelentőségét, tudják alkalmazni az ellenőrzés és értékelés során(stressz mérő, tanulási stílus, élénkség, kreativitás kérdőív).Legyenek képesek differenciált foglalkozás- vagy órarészletet kidolgozni és értékelni, ami kifejezetten az SNI és BTMN gyerekek inkuzióját segíti.
.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záródolgozat készítése: - a résztvevő pedagógiai területére, szintjére adaptált differenciált óraterv- vagy foglalkozásrészlet, amelyben felhasználásra kerülnek tanult ismeretek, amelyek célzottan alkalmasak a kreativitás és képzelet fejlesztésére(fejlesztő játékok, gyakorlatok, eljárások) és indulat, stressz, düh, figyelemzavar, idegrendszeri éretlenség kezelésre vagy megelőzésére.
-A résztvevő által létrehozott taneszköz(ök) bemutatásával, fotó és rövid leírás csatolásával.
Értékelés szempontjai:
Záródolgozat formai: minimum 1 oldal, TimesNewRoman 12 betűméret, 1,5 sorköz
Záródolgozat tartalma:
-szakszerűen meghatározott kompetencia célok(stressz, düh- indulatkezelés, kreativitás és képzelet) és az életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenységek kiválasztása (fotó és rövid leírás)
-a terv illeszthetősége a tanulás-tanítás folyamatába
A záródolgozatot és taneszközt/ taneszközök (fotó és rövid leírás) beadásának határideje: a tanfolyam utolsó napjától számított 14 naptári nap.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; bármely; 326/20 13 Kormányrendelet 6.sz. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség .
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus, pedagógus munkakörben alkalmazott személyek, tantestületek
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, teljes személyzet

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Péntek délután, Szombat, Vasárnap

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 80000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Szállás, ellátás, útiköltség

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
Igény szerint, jelentkezők függvényében. Meseliget Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 83. fszt. 6 2022.08.26  - 2027.05.30

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.