Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Digitális útjelzők pedagógusoknak - internetbiztonság az iskolában

Szervező neve: PedExpert Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003589
Alapítási engedély szám: 481/10/2022
Alapító neve: PedExpert Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027. 12. 16.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevő ismereteket szerezzen a korszerszerű módszertani megközelítésekről.
Ismerje, és képessé váljék az oktatási céloknak megfelelően kiválasztani a megfelelő módszertani megközelítést az ismeretek átadására.
Ismerje az internethasználat előnyeit és veszélyeit
Képessé váljon támogatni a rábízott gyermekeket és szülőket a digitális világ kihívásaival szemben.
Ismerje a digitális világ KRESZ szabályait.
Képessé váljon a megismert témák feldolgozására foglalkozást, projektet szervezni.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A program az internetbiztonság tanításához kíván felkészítést nyújtani a különböző korosztályokkal dolgozó pedagógusoknak.
A kurzus során a résztvevő pedagógus egy áttekintő képet kap a digitális korban jellemző változó elvárásokról, a projektmódszerről, mintaprojekteket tartalmazó adatbázisokról, illetve a tanulástervezési modellekről, a fiatalok internethasználati szokásairól, a digitális eszközhasználat veszélyeiről, valamint ezeknek a kérdéseknek a tanórai bemutatásához és az ismeretek elsajátításához használható forrásairól, melyek elősegítik az internetbiztonság kérdéseinek élményszerű feldolgozását,
Ezen ismeretek birotkában képessé válik a tanulástervezés tudatossabbá tételére és a megismert eszköztár tanórai és projektben való alkalmazására.

A továbbképzés tartalma: A képzés összesen 30x45 percet vesz igénybe.
A képzés tanulási egységekből, a tanulási egységek fejezetekből épülnek fel.

A továbbképzés felépítése:
Bevezető
1. tanulási egység: Ismeretszerzés A 21. században
2. tanulási egység: Fiatalok médiahasználati szokásai
3. tanulási egység: A pedagógus, mint online idegenvezető
A továbbképzés zárása

A továbbképzés törzsanyagra és segédanyagra épül. A Segédanyagok módszertani cikkek, írások, videós tartalmak, melyek egyéni feldolgozása segíti a törzsanyag megértését, feldolgozását, az ismeretek elsajátítását.
Minden tanulási egység fejezeteiben gyakorló feladatok találhatóak, melyek célja, a tananyag elmélyítése. Ezek nem számítanak bele a képzés értékelésébe.
A továbbképzés eredményesebbé tételéhez összeállítottunk egy tanulásmódszertani segédletet, amely a kurzus felületén keresztül érhető el, és segíteni kívánja a résztvevőt a hatékony tudásszerzésben.


Konzultáció:
A résztvevők számára a távoktatásos tananyag megkezdése előtt online formájában kontakt foglalkozás kerül megszervezésre, valamint a fórumon, illetve e-mailben /online is van lehetősége a konzulenssel konzultálni.

Az ellenőrzés módja:
A tanulási egységek ellenőrző feladattal zárulnak. A továbbképzés során 3 ellenőrző feladat megoldása szükséges. A továbbképzés mind a 3 ellenőrző feladatának legalább "megfelelt" minősítése esetén tekinthető a továbbképzés elvégzettnek. Az ellenőrző feladatok minősítésére a "nem felelt meg", "megfelelt" "jól megfelelt" "kiválóan megfelelt" fokozatokat alkalmazzuk. Az ellenőrző feladatok minősítésének kritériumait a tananyagban találhatók meg; az ellenőrző feladatokhoz kapcsolódóan, illetve a konzulensi útmutatóban adtuk meg.
Határidő a feladatok elvégzéséhez: a továbbképzés hozzáférésétől számított 90 napon belül. Ezen határidőn belül a résztvevő önállóan oszthatja be az ellenőrző feladatok elvégzésének idejét. A résztvevőnek az ellenőrző feladatokon kívül más feladatot nem szükséges beküldenie a tanúsítvány kiadásához.

A tanúsítvány kiadásának a feltétele: a webinárium formájú kontakt foglalkozáson való részvétel, továbbá 3 ellenőrző feladat legalább "megfelelt" minősítése esetén tekinthető a továbbképzés elvégzettnek.

Az előírt tartalmi követelmények:
A képzés résztvevője:
Ismereteket szerzett a 21. századi, digitális világhoz is kapcsolódó releváns módszertanokról.
Ismeri az internethasználat előnyeit és veszélyeit, a digitális KRESZ-t.
Képes támogatást nyújtani tanítványainak és családjaiknak a digitális eszközhasználat szabályaira vonatkozóan.
Ismeri a leggyakrabban használt közösségi oldalakat, és a használatukra vonatkozó szabályokat.
Képes internetbiztonság témakörrel kapcsolatosan foglalkozást tervezni és tartani.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanulási egységek ellenőrző feladattal zárulnak. A továbbképzés során 3 ellenőrző feladat megoldása szükséges. A továbbképzés mind a 3 ellenőrző feladatának legalább "megfelelt" minősítése esetén tekinthető a továbbképzés elvégzettnek. Az ellenőrző feladatok minősítésére a "nem felelt meg", "megfelelt" "jól megfelelt" "kiválóan megfelelt" fokozatokat alkalmazzuk. Az ellenőrző feladatainak objektív minősítésének kritériumait a tananyagban, a tanulási egység végén, az ellenőrző feladatokhoz kapcsolódóan, illetve a konzulensi útmutatóban adtuk meg.

1. tanulási egység 8x45 perc
Ismeretszerzés a 21. században


2. tanulási egység 10x45 perc
Fiatalok médiahasználati szokásai


3. tanulási egység 12x45 perc
A pedagógus, mint online idegenvezető


Az 1-2. tanulási egység teszttel, a 3. tanulási egység egy beadandó feladattal zárul.

A tesztek értékelése:
Kiválóan megfelelt 20-17 pont
Jól megfelelt 16-14 pont
Megfelet 13-10 pont
Nem felelt meg 10-0 pont

A teszt megismétlésére 2x van lehetősége.


A beadandó feladat meghatározása és értékelése:

Készítsen el óravázlatot/foglalkozási tervet, melyben egy gyermekcsoportnak tartott internetebiztonsági foglalkozást/tanórát mutat be.

Az óraterv formai követelményei:
Word docx formátumban vagy pdf
2-6 A4 oldal
Times New Roman 12 max. 1,15 sorköz
A beillesztett Genially linkként kerüljön be, hogy megnyitható legyen.

Értékelési szempontok:
Életkori sajátosságoknak megfelelően felépített feladatok
Szakmailag, módszertanilag logikus tervezés
Az elsajátított tudástartalmak integrálása megjelenik a tervezetben
Gyakorlati megvalósíthatóság jellemzi
A feladatok tervezésénél megjelenik a tanulói élmény és motiváció fenntartásának igénye.

Minden szempont 0-10 pont között értékelhető
Összesen: 50 pont

Az értékelés:
Kiválóan megfelelt 50-45 pont
Jól megfelelt 44-37 pont
Megfelet 36-29 pont
Nem felelt meg 28-0 pont

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos pedagógus; bármely szakos pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Felhasználói szintű informatikai jártasság, mely a tanulási keretrendszer használatát lehetővé teszi. Erről igazolást nem kérünk.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A továbbképzés 30 órás, amely elvégzésére a résztvevőnek 12 hét, azaz 90 nap időkeret áll a rendelkezésére. A továbbképzés távoktatásos formában kerül megszervezésre, ezáltal a résztvevő saját időbeosztása szerint dönthet arról, hogy mikor és hol végzi el a továbbképzést.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 5000 Ft
– Maximum: 45000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A részvételi díj minden költséget fedez, a jelentkezőt egyéb költség nem terheli.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.