Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: „A bántalmazás arcai” (a megelőzés és segítségnyújtás lehetőségei a köznevelési intézményekben)

Szervező neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000232
Alapítási engedély szám: 193/10/2022
Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027. 06. 03.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a bántalmazás fogalmát és formáit. A személyiség tipológia segítségével váljanak képessé arra, hogy felismerjék, milyen értékek határozzák meg az egyént, milyen belső szükségletei lehetnek. Váljanak képessé a figyelmeztető jelek felismerésére az egyén és a közösség szintjén.
A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerkedjenek meg a fiatalokra kiemelten jellemző viselkedésformákkal és megküzdési mechanizmusokkal.
A résztvevők ismerjék meg a bántalmazás folyamatát, az elkövetéshez vezető út pszichodinamikáját, a bántalmazás különböző formáinak jellemzőit. Tanulják meg, hogy hogyan lehet felmérni a kockázat mértékét, váljanak képessé arra, hogy helyzetelemzést végezzenek. Tanulják meg, hogy mit kell tenni gyanú esetén, hogyan és honnan tudnak információkat szerezni, mikor és kit kell értesíteni. Váljanak képessé arra, hogy gyanú esetén adekvát kérdéseket tegyenek fel, és időben megtegyék a szükséges lépéseket. Ismerjék meg a segítségnyújtás lehetőségeit és korlátait.
Mérjék fel, hogy a kompetenciakörükön belül milyen lehetőségeik vannak a bántalmazás megelőzésére. Váljanak képessé munkájuk során a támogató közösségi légkör kialakítására, fejlesztésére. Ismerjenek meg resztoratív (jóvátételen alapuló) módszereket, és váljanak képessé a bántalmazás megelőzését segítő resztoratív technikák alkalmazására. Váljanak képessé csoportfeladatok szervezésére és lebonyolítására, reflexiók levezetésére, ismerjék meg azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez. Saját élményű gyakorlatok során sajátítsanak el a társas támogatás fejlesztését célzó módszereket.
A résztvevő pedagógusok tanulják meg, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, hogyan ismerjék fel adott helyzetekben azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez, a problémák leküzdéséhez.
Ismerjenek meg olyan hatékony módszereket, amelyek segítségével fejleszthetők a gyermekek, fiatalok interperszonális kommunikációs, önérvényesítési képességei. Tapasztalati tanulás során sajátítsanak el olyan módszereket, amelyekkel fejleszthetik éntudatosságukat, önreflexiós és reziliencia képességüket. Váljanak képessé a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A program személyes jelenléti és online kontakt formában is megvalósítható.
A bántalmazás jelensége a társadalom és a kapcsolatok minden szintjén, változatos formában jelentkezik, azonban látenciája nagyon magas. Ezért kiemelkedő jelentőségű a felismerés, megelőzés és a segítségnyújtás lehetőségeinek és eszközeinek tudása. A bántalmazásra utaló figyelmeztető jelek időben történő felismerése lehetővé teszi a sokszor tragikus végkifejlet elkerülését. A megelőzés alappillére a tudatosság növelése, a jelzőrendszer működéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák megszerzése.
A továbbképzés elméleti részében (2 óra) a témához kapcsolódó kriminológiai alapismereteket szerezhetnek a résztvevők. A továbbképzés gyakorlati részében 28 órán keresztül alkalmazzák a megismert módszereket, technikákat.
A továbbképzésen a résztvevők megismerik a bántalmazás fogalmát és megjelenési formáit. A személyiség tipológia segítségével fel tudják ismerni, milyen értékek, belső szükségletek határozhatják meg az egyén viselkedését, belső szükségleteit. Megismerik a bántalmazásra utaló figyelmeztető viselkedéses jeleket, és képesek lesznek a figyelmeztető jelzések felismerésére az egyén és a közösség szintjén.
A továbbképzés felkészíti a résztvevőket az Alfa és Z generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére. Megismerkednek a fiatalokra kiemelten jellemző viselkedésformákkal és megküzdési mechanizmusokkal.
Megismerik a bántalmazás folyamatát, az elkövetéshez vezető út pszichodinamikáját, a bántalmazás különböző formáinak jellemzőit, a kommunikáció és a társas támogatás jelentőségét a bántalmazás megelőzésében. Tapasztalati tanulás során hatékony módszereket sajátítanak el a fiatalok szociális kompetenciáinak, interperszonális kommunikációs, önérvényesítési, önreflexiós és reziliencia képességeinek fejlesztésére. A társas támogatás és a kapcsolatmenedzsment fejlesztési módszereit saját élményű szociális helyzetgyakorlatok, asszociációs és improvizációs feladatok során sajátítják el. Képesek lesznek ennek fejlesztésére irányuló játékok, feladatok tervezésére, alkalmazására, csoportfeladatok szervezésére és lebonyolítására, reflexiók levezetésére.
Megismerik, hogy a kompetenciakörükön belül milyen lehetőségeik vannak a bántalmazás megelőzésére. Képessé válnak munkájuk során a támogató közösségi légkör kialakítására, fejlesztésére. Megismernek resztoratív (jóvátételen alapuló) módszereket, és a bántalmazás megelőzését segítő resztoratív technikák tudják munkájuk során alkalmazni.
A továbbképzés felkészíti a résztvevőket, hogy felmérjék a kockázat mértékét és helyzetelemzést végezzenek. Megismerik a segítségnyújtás lehetőségeit és korlátait. A résztvevő pedagógusok megtanulják, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, hogyan ismerjék fel adott helyzetekben azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez, a problémák leküzdéséhez.
Tudják, hogy mit kell tenni gyanú esetén, hogyan és honnan tudnak információkat szerezni, mikor és kit kell értesíteni. Gyanú esetén képesek lesznek adekvát kérdések feltevésére a szükséges lépések megtételére.

Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án. Ezen kívül a továbbképzést követő 15 napon belül beadja az általa választott köznevelési intézményre vonatkozó cselekvési tervet, amelyben leírja a megelőzés és segítségnyújtás lehetőségeit.
A cselekvési terv terjedelme 2-3 gépelt oldal (Times New Roman 12 betűtípussal, másfeles sortávolsággal).

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevő
• Ismerje a bántalmazás fogalmát és formáit.
• Tudja, milyen értékek határozzák meg az egyént, milyen belső szükségletei lehetnek.
• Ismerje az Alfa és a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket, a rájuk kiemelten jellemző viselkedésformákat és megküzdési mechanizmusokat.
• Legyen képes a figyelmeztető jelek felismerésére az egyén és a közösség szintjén.
• Ismerje a bántalmazás folyamatát, az elkövetéshez vezető út pszichodinamikáját, a bántalmazás különböző formáinak jellemzőit.
• Tudja, hogy hogyan lehet felmérni a kockázat mértékét, Legyen képes arra, hogy helyzetelemzést végezzen.
• Tudja, hogy mit kell tennie gyanú esetén, hogyan és honnan tud információkat szerezni, mikor és kit kell értesíteni.
• Legyen képes arra, hogy gyanú esetén adekvát kérdéseket tegyen fel, és időben megtegye a szükséges lépéseket.
• Ismerje a segítségnyújtás lehetőségeit és korlátait.
• Tudja, hogy a kompetenciakörén belül milyen lehetőségei vannak a bántalmazás megelőzésére.
• Képes munkája során a támogató közösségi légkör kialakítására, fejlesztésére.
• Ismerjen resztoratív (jóvátételen alapuló) módszereket, és legyen képes a bántalmazás megelőzését segítő resztoratív technikák alkalmazására.
• Legyen képes csoportfeladatok szervezésére és lebonyolítására, a reflexiók levezetésére.
• Ismerjen és legyen képes alkalmazni a társas támogatás képességének fejlesztését célzó módszereket.
• Legyen képes konstruktív visszajelzések adására, ismerje azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez.
• Ismerjen és legyen képes alkalmazni olyan módszereket, amelyek segítségével fejleszthetők a gyermekek, fiatalok interperszonális kommunikációs, önérvényesítési képességei, éntudatossága, erősíthető önreflexiós képességük és rezilienciájuk.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés végét követő 15 napon belül cselekvési tervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben leírja a megelőzés és segítségnyújtás lehetőségeit az általa választott köznevelési intézményre vonatkozóan.
• Összegyűjti az egyén és a közösség szintjén megjelenő bántalmazás különböző formáinak jellemzőit, a lehetséges figyelmeztető jeleket.
• Helyzetelemzést végez, felméri a célcsoportokra vonatkozóan a fenyegetettség mértékét, a lehetséges kockázatokat.
• Felméri az információszerzés lehetséges forrásait.
• Meghatározza a fenyegetettség mértékének megfelelő cselekvési formákat, a segítségnyújtás lehetőségeit és korlátait.
• Ennek megfelelően leírja az érintettek biztonságáról való gondoskodás lépéseit, az értesítendő személyeket és szerveket.
• Kitér a jelzési lehetőségek megteremtésére.
• Meghatározza a bántalmazás megelőzésére vonatkozó lehetőségeket (közösségfejlesztés, a társas támogatás képességének fejlesztése, megküzdési képességek fejlesztése, konfliktuskezelési technikák, resztoratív módszerek).
A cselekvési terv terjedelme 2-3 gépelt oldal (Times New Roman 12 betűtípussal, másfeles sortávolsággal). A cselekvési tervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.
Értékelési szempontok:
• szakkifejezések használata;
• kritikus gondolkodás megjelenítése;
• a cselekvési terv szükséges lépéseinek megléte és megfelelő kifejtettsége.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Tanító, bármely szakos tanár, gyógypedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus.; pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 60000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: nincs

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.