Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Iskolai kortárs segítő mentor

Szervező neve: Piarista Rend Magyar Tartománya
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005461
Alapítási engedély szám: 131/10/2023
Alapító neve: Piarista Rend Magyar Tartománya

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2028. 04. 11.

Foglalkozási órák száma: 55
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kortárs segítés módszerének elméleti és gyakorlati alapjait, a kortárs segítő program alkalmazási lehetőségeit és indításának feltételeit. Váljanak képessé a résztvevők kortárs segítő csoportok működtetésére: kortárs segítő diákok toborzására, kiválasztására, képzésére és támogatására/mentorálására, valamint az intézményi működés koordinálására. Ismerjék meg a kortárs segítés lehetséges színtereit (iskola, család, online tér), a bántalmazás különféle formáit. Legyenek képesek a mentori kísérés eredményes megvalósításához szükséges személyes reflektivitásra, ismerjék meg az ezt megerősítő támogató folyamatok (esetmegbeszélés, intervízió) alkalmazását.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A program indokoltságának bemutatása:

Számos kutatás igazolta (Buda, 2015), hogy az iskolai légkör, és az iskolában megjelenő zaklatás, bántalmazás gyakorisága és súlyossága között összefüggés van. A kortárs segítő csoportok működésének célja, hogy a diákoknak lehetőségük legyen: aktívabban bevonódni az iskolai életbe és formálni azt, szabályait jobban magukénak érezni, az iskolai hangulatért felelősséget vállalni. A kortárs segítés az iskolai közösség egészére fókuszál, támogatja a jó iskolai légkör kialakulását, így preventív tényezőként működhet olyan jelenségekkel szemben, mint az iskolai kirekesztés, a kortársbántalmazás, a cyberbullying és a káros szenvedélyek elterjedése. (Szűcs Katalin és Reményiné Csekeő Borbála: Mentori kézikönyv kortárs segítő program alkalmazásához, 2016).

A folyamatba ágyazott képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kortárs segítés módszerének elméleti és gyakorlati alapjait, a kortárs segítő program alkalmazási lehetőségeit és indításának feltételeit. Váljanak képessé a résztvevők kortárs segítő csoportok működtetésére: kortárs segítő diákok toborzására, kiválasztására, képzésére és támogatására/mentorálására, valamint az intézményi működés koordinálására. Ismerjék meg a kortárs segítés lehetséges színtereit (iskola, család, online tér), a bántalmazás különféle formáit. Legyenek képesek a mentori kísérés eredményes megvalósításához szükséges személyes reflektivitásra, ismerjék meg az ezt megerősítő támogató folyamatok (esetmegbeszélés, intervízió) alkalmazását.
A továbbképzés jelenléti kontakt, online kontakt és nem kontakt (folyamatba ágyazott gyakorlati tevékenységek) tematikai egységek kombinációjából áll. Az alapozó elméleti tevékenységek után a folyamatba ágyazott gyakorlati tevékenységeket e-mentorok kísérik és csoportos konzultációk támogatják.
A folyamatba ágyazott továbbképzés részletes menete:
1. Kortárs segítés általános alapjai - kontakt jelenléti tematikai egység
2. Kortárs segítés gyakorlati alapozása - online kontakt tematikai egység
3. Gyakorlati megvalósítás I. Iskolai kortárs segítés előkészítési ütemtervének elkészítése - nem kontakt tematikai egység
4. Konzultáció I. - online kontakt tematikai egység
5. Gyakorlati megvalósítás II. Iskolai kortárs segítés előkészítése: toborzás, kapcsolatfelvétel szülőkkel, pedagógusokkal - nem kontakt tematikai egység
6. Konzultáció II. - online kontakt tematikai egység
7. Kortárs segítő (diákok) felkészítése - online kontakt tematikai egység
8. Gyakorlati megvalósítás III: Kortárs segítők felkészítésének ütemterve, megvalósítás, kortárs segítő mentori team műhelymunkájának elindítása - nem kontakt tematikai egység
9. Konzultáció IV. - online kontakt tematikai egység
10. Konzultáció V. - online kontakt tematikai egység
11. Kortárs segítés témakörei I. - kontakt jelenléti tematikai egység
12. Kortárs segítés témakörei II. - kontakt jelenléti tematikai egység
A továbbképzés folyamatba ágyazott képzés, ennek megfelelően a továbbképzés során folyamatos reflexiókat várunk egy-egy tematikai egység után a résztvevő személyes tanulási folyamatára. Mindezek mellett az alábbi feladatokat végzik el a résztvevők:
- filmelemzés kortás segítés szempontból
- indítási ütemterv készítése swot analízis
- személyes fejlődési terv az iskolai kortárs segítő mentor szerepben
- kortárs segítők felkészítésének és kísérésének ütemterve
- kortárs segítők felkészítése és kísérése haladásának bemutatása

A továbbképzés végére teljesítendő záró feladat:
Írásbeli összegző dolgozat elkészítése, és leadása elektronikus formában, a képzés befejezését követő 30 napon belül.
A továbbképzés teljesítésének formai követelményei: minimum részvétel a továbbképzés összóraszámának 90 százalékán.
Összességében megszerezhető minősítések:
megfelelt / nem felelt meg

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére a résztvevő legyen képes (tanulási eredmény alapú kompetencia leírás szerint):


Tudás:
- ismeri az iskolai kortárs segítés fogalmát, szükségességét, szervezésének korosztályi szempontjait
- ismer jó gyakorlatokat az általános- és középiskolás diák kortárs segítők tevékenységéből
- ismer a kortárs segítésben tapasztalattal rendelkező intézményeket, koordinátorokat, alakuljon ki nyitottsága a velük való konzultatív kapcsolatépítésre, a változásokat is követő tapasztalatcsere kezdeményezésére, ill. az abban való részvételre
- ismeri a kortárs segítés célkitűzéseit, feladatait, módszereit, lehetőségeit és korlátait, az azt meghaladó helyzetekbe bevonható segítő lehetőségeket
- ismeri a kísérés/mentorálás etikai normáit

Képesség:
- rendelkezik a mentori kísérés eredményes megvalósításához szükséges személyes reflektivitási készséggel, érti ennek értékét és jelentőségét, igényli az ezt erősítő támogató folyamatokban (szupervizió, intervizió, esetmegbeszélés) való rendszeres részvételét
- képes iskolai kortárs segítők felkészítésére, kortárs segítő diák csoportok létrehozására, a kortárs segítő fiatalok tevékenységének támogató kísérésére
- rendelkezik a mentori kísérés készségeivel

Attitűd:
- betartja magára nézve az etikai normákat
- felelős módon kíséri a kortárs segítőket

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés végére teljesítendő záró feladat:

Írásbeli összegző dolgozat elkészítése, és leadása elektronikus formában, a képzés befejezését követő 30 napon belül.

Formai követelmények:
- A dolgozat terjedelme: min. 3 - max. 5 oldal.(Times New Roman, 12 betűméret, max 350 szó / oldal)
- A dolgozat oldalai számozottak, címlapja és minden oldalának fej- vagy lábléce tartalmazza a következőket: a szerző neve, a továbbképzés megnevezése és éve

Az összegző dolgozat tartalmazza a következőket:

(1) Tanulási összegzés és személyes reflexió: Tartalmazza integrált formában az átadott elméleti ismeret:
- mentor szerepe, felelőssége;
- gyermekvédelmi szempontok;
- kortárs segítés előkészítése az iskolai közösségben;
- ill. a képzés során megélt sajátélményű tapasztalat személyes tanulási reflexióját. (Terjedelme a teljes terjedelemnek min. ¼-e - max. ⅓-a)
(2) Gyakorlat bemutatása és reflexiója: Tartalmazza az iskolában végzett kortárs segítő mentor gyakorlat rövid bemutatását, tapasztalatának reflexióját. (Terjedelme a teljes terjedelemnek min. ¼-e - max. ⅓-a)
(3) Akcióterv, swot-analízis, önellenőrzési terv: Tartalmazza a megkezdett folyamat következő 6 hónapra vonatkozó további cselekvési tervét (“féléves akcióterv”), ezen belül
- legalább 5 konkrét állomást (akciópontot), megjelölve ezek határidejét is,
- swot analízist az akciótervhez kapcsolódóan,
- legalább 2 önellenőrzési pontot, megadva ezek tervezett módszerét is.
(Terjedelme a teljes terjedelemnek min. ⅓-a - max. ½-e)

Az értékelés szempontjai:
- határidő betartása,
- megadott formai keretek betartása,
- megfelelés a megadott tartalmi és arányossági követelményeknek.

Összességében megszerezhető minősítések:
megfelelt / nem felelt meg

Megfelelt:
- megadott határidőn belül leadott, az előírt tartalmi és formai követelmények szerint elkészített dolgozat

Nem felelt meg:
- megadott határidőn túl leadott dolgozat
- a formai követelmények alapján korrekciót igénylő dolgozat, aminek korrekciója a megadott leadási határidőn belül nem történik meg
- a tartalmi követelmények szempontjából hiányos, pontatlan kiegészítést igénylő dolgozat, aminek a megadott szempontok szerinti kiegészítése a megadott leadási határidőn belül nem történik meg
A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Nem releváns; Nem releváns.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus, pedagógiai-, gyógypedagógiai asszisztens, iskolai mentálhigiénés szakember
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, Kollégium vezető, Tanoda munkatárs

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem releváns

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: 1 teljes képzési nap (munkanap) után folyamatba ágyazott gyakorlatok és online konzultációkkal, majd zárásként 2 teljes képzési nap (munkanap és pihenőnap).

Részvételi díj összege:
– Minimum: 52500 Ft
– Maximum: 105000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Két napos képzői nap során a szükség szerinti szállás költsége.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.