Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Emberi Méltóság Alapképzés

Szervező neve: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/002441
Alapítási engedély szám: 181/10/2023
Alapító neve: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2028. 05. 03.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a a résztvevők ismerjék meg a gyermekek és a sérülékeny helyzetben lévő felnőttek védelmének alapvető szempontjait, jellemzőit, rendszerét és váljanak képessé az integrált keresztény szemléletet kialakítására.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az Emberi Méltóság Alapképzést a Magyar Katolikus Egyház keretein belül működő Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája az Emberi Méltóság Stratégia projektjének keretében tervezte meg több szerzetesrenddel való együttgondolkozást követően.

Az emberi méltóságot érintő témák a közelmúltban egyre erősebben jelennek meg részben múltbéli ügyek, részben a gyermekekért és sérülékeny helyzetben lévő felnőttekért tudatosan vállalt felelősség miatt. Korunk pedagógiai munkájának kitüntetett területe a gyermekek megfelelő fejlődésének biztosítása és az emberi méltóság védelme, amely területen a Katolikus Egyház is elkötelezett, sőt különlegesen érzékeny tanítással rendelkezik. Szeretnénk, ha szemléletté válna az emberi méltóság és annak védelme, továbbá szeretnénk, ha ez a szemléletmód a közösségeinket és az intézményeinket meghatározó kultúra alapvető eleme lenne.
Az Emberi Méltóság Stratégia az alapján közelíti meg ezt az érzékeny és aktuális, nagy jelentőségű kérdést, amit az emberi méltóságról a Katolikus Egyház tanít. Szakmailag korrekten és felelősen feltárja azt, hogy mi mindent kell és lehet megtenni ezen a területen, hogy alapot teremtsen, irányt mutasson, mintát és segítséget adjon az emberi méltóságot megőrző cselekedeteknek. Ennek megismertetését és az ebben való feljődés lehetőségét biztosítja a résztvevők számára az Emberi Méltóság Alapképzés.

A képzés a résztvevő humán területen dolgozó segítő szakemberek, oktatási intézmények munkatársai és pedagógusok számára kíván alapvető ismereteket átadni a gyermekek és sérülékeny helyzetben lévő felnőttek védelmének területére vonatkozóan. A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a gyermekek és a sérülékeny helyzetben lévő felnőttek védelmének alapvető szempontjait, jellemzőit, rendszerét és váljanak képessé az integrált keresztény szemléletet kialakítására.

A képzés során megszerezhető kompetenciák, tudásanyag:
- multidiszciplináris szemléletet alkalmaz az emberi méltóság témájában
- fejleszti a helyes önismeretet, és az önérzékelés, önreflexió képességét
- gyermekvédelmi, prevenciós, a jelzőrendszer működésére vonatkozó alapismereteket nyújt,
- ismerteti a gyermekvédelemmel kapcsolatos szervezeti és pedagógiai vonatkozásokat.

A képzés legfontosabb tematikai részei:
- keresztény emberkép
- feljődés és megelőzés
- jelző és támogató rendszer
- változás és nevelés
- emberi és egyházi jogok

A képzés moduljainak feldolgozása előadás, frontális információátadás és ahhoz kapcsolódó plenáris és/vagy kiscsoportos beszélgetések, tapasztalat megosztások formájában történik.

Az online vagy személyes jelenléttel megtartott előadásokon a résztvevők száma elérheti a 100 főt, a plenáris megbeszéléseken 15-30 fő, a kiscsoportos alkalmakon 3-8 fő dolgozik együtt.

A képzésen átadott ismeretanyag egy vizsgadolgozat és önreflexiós értékelő dokumentum elkészítésével kerül ellenőrzésre. A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzés 80%-án való részvétel, valamint „Jól megfelelt” vagy „Megfelelt” értékelés elérése az alábbi követelmények teljesítése során:
- vizsgadolgozat elkészítése (egyszerű és kifejtős választ igénylő kérdések, továbbá esszékérdések hiánytalan megválaszolása) és benyújtása. Beadási határideje a képzés utolsó napját követő 2 héten belül.
- írásos önreflektív visszajelzés készítése (2–5 oldal) és benyújtása. Beadási határideje a képzés utolsó napját követő 2 héten belül.

Az előírt tartalmi követelmények:
Multidiszciplináris szemléletet alkalmaz az emberi méltóság témájában, részletesebben:
- ismeri az integrált keresztény emberkép alapjait, fogalomkörét és látja kapcsolódását a gyermekvédelemmel,
- rendelkezik gyermekvédelmi alapismeretekkel, prevenciós alapismeretekkel, jelzőrendszer működésére vonatkozó ismeretekkel,
- ismeri a témában releváns alapvető összefüggéseket a pszichológia, a pedagógia, a teológia és a szervezetfejlesztés területén,
- ismeri az egészséges személyiségfejlődés alapjait és annak gyermekvédelmi vonatkozásait,
- ismeri a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését és működésének alapjait, a jelzőrendszeri tagokat és feladatukat,
- ismeri az alapvető szervezeti vonatkozásokat a gyermekvédelemmel kapcsolatban a köznevelési intézményekben,
- ismeri a gyermekvédelem pedagógiai vonatkozásait,
- ismeri a gyermekvédelmi rendszer működésének alapjait,
- ismeri a gyermekvédelemre vonatkozó alapvető magyar és egyházi jogi környezetet,
- ismeri a szabályozások alapvető rendszerét.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A záró ellenőrzés két részből – vizsgadolgozat megírásából és önreflexiós értékelő dokumentum elkészítéséből – áll, ahol a vizsgadolgozat megírásának feltétele a megengedett mértéket meg nem haladó hiányzás.

1) A képzésben résztvevőknek a továbbképzés során tárgyalt témákból összeállított egyszerű és kifejtős választ igénylő kérdéseket, valamint esszékérdéseket tartalmazó vizsgadolgozatot kell elkészíteniük. A vizsgadolgozat a képzés tartalmi területeinek kulcsfogalmaira kérdez rá. A kérdésekre a válaszokat szabad szöveges, kifejtős formában kell megadni és a kapcsolódó kulcsfogalmakat helyesen kell használni. A vizsgadolgozat elkészítéséhez a kötelező és az ajánlott irodalom, valamint a képzés során készített jegyzetek felhasználhatók.
Az elkészített vizsgadolgozatot az utolsó oktatási naptól számított 2 hetes határidőn belül kell elkészíteni és beadni a képzésszervezőnek. A vizsgadolgozat akkor értékelhető, ha azt a résztvevő minden kérdésre válaszolva, hiánytalanul nyújtotta be.
A vizsgadolgozat értékelésének szempontjai:
- szakszerűség, megfelelő fogalomhasználat
- a szöveg rendezettsége, megfogalmazottsága, logikus felépítése.
Az értékelés ennek alapján: „Jól megfelelt”, „Megfelelt”, „Nem felelt meg”.

2) Átfogó írásos önreflektív visszajelzés készítése megadott szempontok alapján a képzés során megtapasztaltakról. Terjedelme: 2–5 A4-es méretű oldal (Times New Roman betűtípussal, 12 betűnagysággal, 1-es sortávolsággal).
Beadási határideje az utolsó oktatási napot követő két héten belül.

Az írásbeli visszajelzés értékelésének szempontjai:
- felépítése, gondolatmenete legyen világos, logikus, koherens,
- önreflexiója legyen átgondolt, reális,
- vegye figyelembe a megadott értékelési szempontokat.

A résztvevő a véleményét bármely kérdésben szabadon, nyíltan kifejtheti, a visszajelzést a kizárólag a gondolatok koherenciája és minősége alapján értékelik.
Az értékelés: “Jól megfelelt”, „Megfelelt”, „Nem felelt meg”.

A záró ellenőrzés 1) pontjában megfogalmazott követelmény 70 %-os, a 2) pontjában megfogalmazott követelmény 30 %-os arányban számítható be az értékeléskor.

A sikertelen teljesítés következményei: A „Nem megfelelt” értékelésű vizsgadolgozat a felnőttképzést folytató és záróvizsgát szervező intézménynél vagy annak jogutódjánál egyszer megismételhető.
Amennyiben a lehetőséggel a résztvevő nem él, vagy nem tud “Jól megfelelt” vagy „Megfelelt” értékelést szerezni, számára nem állítható ki Tanúsítvány.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármilyen szakos pedagógus, konduktor, pszichológus, logopédus; pedagógus, konduktor, pszichológus, logopédus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: A résztvevő rendelkezzen alapvető felhasználói szintű informatikai ismeretekkel és a szükséges eszközhöz (PC vagy laptop, internetelérés) való hozzáféréssel.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus, hitoktató, vallástanár, katekéta, etikatanár, tánc- és drámatanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, iskolalelkész, lelkipásztor

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem lehetséges a képzés szakvizsgába való beszámítása.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
kereszténység

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: fél és egész napokra szétosztva, hétköznap és pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 60000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A képzésre való eljutás és a képzési napokon való étkezés költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája 1052 Budapest, Piarista köz 1. 2023.09.01  - 2024.06.15

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.