Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Katolikus köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok gyermekvédelmi továbbképzése

Szervező neve: Katolikus Pedagógiai Intézet
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01018-2008
Alapítási engedély szám: 197/10/2023
Alapító neve: Katolikus Pedagógiai Intézet

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2028. 05. 03.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés céljai:
- a résztvevők ismerjék meg a magyar gyermek- és ifjúságvédelem rendszerét, törvényi hátterét, az egyes köznevelési intézményekben elvégzendő gyermekvédelmi munka célját, feladatait, módszereit, lássák át a magyar gyermekvédelmi rendszert, váljanak képessé a jogszabályok, szakmai szabályzók alkalmazására.
- a résztvevők fel tudják ismerni a köznevelési intézményekben előforduló gyermekvédelmi problémákat, meg tudják tenni a szakmailag szükséges lépéseket, és amennyiben szükséges, tudjanak együttműködni a gyermekvédelmi rendszer más területein dolgozó szakemberekkel.
- a résztvevők ismerjék a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működését, legyenek képesek a jelzőrendszeri tagságból adódó feladatok ellátására.
- a résztvevők a későbbiekben a prevenciós szemléletet alkalmazva, a birtokukban lévő ismeretekkel a köznevelési intézményekben megjelenő speciális gyermekvédelmi problémákat képesek legyenek megelőzni, kezelni.
- a résztvevők ismerjék meg és munkájukba illesszék be a Katolikus Egyház holisztikus gyermekvédelmi szemléletét.
- a résztvevők váljanak képessé a gyermekvédelmi problémák hátterében álló gyermeki és családi problémák empatikus megértésére és ennek alapján a gyermekek, szüleik és szükség esetén pedagógus kollegák megsegítésére.
- a résztvevők ismerjék fel a munkájukkal kapcsolatos mentálhigiénés problémákat, az ebből adódó stresszt, és tudják alapszinten kezelni ezeket és amennyiben szükséges, keressenek és igényeljenek adekvát segítséget.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arról döntött, hogy a Magyar Katolikus Egyház fenntartói által fenntartott és működtetett köznevelési és szakképzési intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét erősíteni és fejleszteni kell. Ennek érdekében minden intézménynek el kell készítenie a gyermekvédelmi munka kereteit meghatározó gyermekvédelmi stratégiáját és gyermekvédelmi protokollját. Kívánatos továbbá, hogy lehetőség szerint minden intézményben legyen gyermekvédelmi felelős, akinek a munkáját az intézményi gyermekvédelmi team támogatja.
Mindez azt jelenti, hogy a katolikus fenntartású óvodákban, iskolákban, szakképzési intézményekben szükség lesz olyan pedagógusokra, akik megalapozott tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a megnövekedett gyermekvédelmi feladatokat ellássák, képesek legyenek elkészíteni a stratégiai dokumentumokat, és felelős együttműködő partnerei legyenek a gyermekjóléti alapellátó rendszernek.
A továbbképzési programot ezeknek a követelményeknek a figyelembevételével állítottuk össze. A képzés egyrészt alapvető elméleti ismeretek átadásából, másrészt az óvodai és iskolai gyermekvédelmi munka gyakorlatának megismertetéséből, harmadrészt pedig a gyermekvédelmi felelősi munkához elengedhetetlen készségek fejlesztéséből áll. Emellett esetmegbeszélésekre is lehetőséget teremt a résztvevők számára.
Az elméleti ismeretek körébe tartozó tematikai egységek:
- Gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek (gyermek- és ifjúságvédelem alapfogalmai; a gyermek- és ifjúságvédelem rendszere)
- Gyermekvédelem központi fogalma: a veszélyeztetettség (veszélyeztetettség háttere, típusai, megjelenési formái; a veszélyeztetettség kezelése, megelőzés, megszüntetés)
- Gyermek- és ifjúságvédelem a köznevelési intézményekben (gyermekvédelem helye a köznevelési intézményben, óvodai és iskolai gyermekvédelem gyakorlata; észlelő- és jelzőrendszeri működés; óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelős feladatai)
- Speciális területek az iskolai gyermekvédelemben – prevenció (egészségfejlesztés; családi életre nevelés; esélyegyenlőség, bűnmegelőzés, függőségek, online világ veszélyei)
- Egyházi gyermekvédelem kérdései
Gyakorlati jellegű ismeretek tematikai egységei:
- A gyermekvédelem strukturális dokumentumai a köznevelési intézményben (intézményi helyzetértékelés, gyermekvédelmi stratégia és protokoll készítése, tapasztalatcsere más iskolák gyermekvédelmi felelőseivel)
- Esetmegbeszélés a résztvevők által hozott és bemutatott esetek alapján
Készségfejlesztés
- A gyermekvédelmi felelős érzékenyítése, kommunikáció- és empátiafejlesztés
- Gyermekvédelmi felelős mentális teherbíróképességének támogatása, stresszkezelés
A képzés részben jelenléti, részben online formában valósul meg. Nagymértékben számítunk a résztvevők önálló, otthoni munkájára: részben a szakirodalom feldolgozása során, részben kiadott feladatok önálló elvégzése formájában.
A résztvevők a képzés elvégzését követően képesek lesznek intézményi gyermekvédelmi felelősként vagy a gyermekvédelmi team tagjaként önállóan dolgozni; elkészíteni az intézmény gyermekvédelmi dokumentumait, szervezni és irányítani az óvoda vagy iskola gyermekvédelmi prevenciós tevékenységét és gyermekvédelmi esetkezelést végezni. A gyermekvédelmi rendszer ismeretében egyenrangú félként tudnak együttműködni a gyermek- és ifjúságvédelem többi szereplőjével.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- Részvétel a képzés 90 %-án
- Reflexiós levél készítése a képzést követő 14 napon belül
- Köztes feladatok (online teszt; házi dolgozat, szakirodalom feldolgozás; reflexiós levél; saját eset bemutatás) eredményes elkészítése

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevő
- ismeri a gyermekvédelmi rendszer felépítését, intézményeit,
- ismeri és alkalmazza az óvodai és iskolai gyermekvédelemre vonatkozó tartalmi és eljárási szabályokat,
- képes készíteni a köznevelési intézmény gyermekvédelmi helyzetének értékelését,
- képes elemezni a gyermekvédelmi helyzetértékelést és ennek alapján elkészíteni az intézmény gyermekvédelmi stratégiáját, protokollját és éves gyermekvédelmi munkatervét; képes segíteni az elkészült dokumentumok harmonizálását a többi intézményi alapdokumentummal,
- képes az elkészült gyermekvédelmi stratégiai dokumentumoknak az intézmény mindennapi életébe való beépítésére,
- képes elkészíteni a gyermekvédelmi jelzési adatlapot,
- felismeri a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre, valamint a veszélyeztetettségre utaló jeleket a gyermekeknél,
- képes gyermekvédelmi szempontú értékelést, véleményt készíteni külső szervek megkeresésére,
- képes egy vagy több gyermeket érintő esetmegbeszélésre problémaösszefoglalót készíteni, az esetmegbeszélő tanácskozást levezetni, arról összefoglalót készíteni,
- képes a helyzetértékelés alapján a köznevelési intézmény gyermekvédelmi prevenciós tevékenységének megszervezésére,
- ismeri a különböző függőségek típusait, megnyilvánulási formáit és megelőzésük, valamint kezelésük aktuális módszereit, lehetőségeit,
- ismeri az online világ veszélyforrásait, felismeri ezek megjelenését a köznevelési intézményekben és képes megszervezni az ezekkel kapcsolatos prevenciós tevékenységet,
- ismeri az Katolikus Egyház holisztikus gyermekvédelmi szemléletét, képes munkájába ennek szempontjait beépíteni,
- képes a saját és a köznevelési intézmény munkatársai körében megjelenő mentálhigiénés szükségletek felismerésére, értelmezésére és kollegák gyermekvédelmi szempontú képzését, továbbképzését érintő javaslatok kidolgozására,
- ismeri a verbális -, a meta-, és a vegetatív kommunikáció elméleti alapjait,
- ismeri a stressz és a kiégés folyamatának dinamikáját,
- ismeri a megküzdésben a pozitív pszichológia pszichés jólléthez kapcsolódó preventív lehetőségeit,
- képes a felnőtt énállapotban kommunikálni, és megszakítani a játszmákat,
- ismeri a kommunikációs gátakat, és képes feloldani azokat az áldozattal és az agresszorral való kommunikáció során,
- ismeri a flow, a reziliencia, a mindfulness fogalmát, szerepét a pszichés egészségben.

Az ismeretek számonkérésének módja:
I./ Az időközi, az egyes tematikai egységeknél jelzett online feleletválasztós tesztek teljesítése min. 70%-os eredménnyel az adott témakör lezárását követően.
II./ Portfólió készítése a képzés folyamán elkészült alábbi anyagokból:
- 1. Házidolgozat készítése „Intézményem kapcsolata a gyermekvédelmi alapellátással” címmel (3.2.2.). Beadási határidő: a 3. témaegység befejezését követő 2 héten belül. Értékelési szempontok: a szakmai tartalom megértésének mélysége és annak a konkrét intézményben való alkalmazási képességének megléte.
- 2. Esetelemzések készítése: 3 elemzés elkészítése a veszélyeztetettség témakörben (4. témaegység). Beadási határidő: a 4. témaegység befejezését követő 2 héten belül. Értékelési szempont: a tematikai egységnél megadott terjedelem betartása, szakmai szempontok alkalmazása: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet, valamint a veszélyeztetettségre utaló jelek felismerése, az eset előzményeinek, a felmerülő problémáknak, a megtett pedagógiai és gyermekvédelmi intézkedéseknek és azok hatásainak megfelelő mélységű bemutatása; az eset kimenetének, tanulságainak összefoglalása és a lehetséges további teendőknek, javaslatoknak a megfogalmazása.
- 3. A kiadott kötelező szakirodalom feldolgozásának ellenőrzése esszé formájában (témaegység: 4.3.). Szabadon választott szakirodalom önálló feldolgozása kerül sor, az esszé 3-5 oldal terjedelmű. Beadási határidő: az adott témaegység befejezését követő 2 héten belül. Értékelési szempontok: az adott szakirodalom rövid tartalmi összefoglalása; kritikai észrevételek, reflexiók megtétele az olvasottakkal kapcsolatban.
- 4. A 7. témaegységből választott 4 résztémáról min. 1 A/4-es oldalnyi reflexió készítése résztémánként. Beadási határidő: az adott résztéma befejezését követő 2 héten belül. Értékelési szempontok: a megadott terjedelemben képes az adott résztéma szakmai elemeinek áttekintésére, saját észrevételek, nézőpontok kifejtésére, saját kritikai gondolatok megfogalmazására.
- 5. Reflexiós levél (9. témaegység) készítése az alábbi kérdések mentén a Készségfejlesztés témakört követően:
• Mely tevékenységeket akarok a tréning hatására változatlan formában folytatni?
• Mit szeretnék másként csinálni ezután és hogyan?
• Mit szeretnék abbahagyni és miért?
• Milyen új tevékenységeket szeretnék elkezdeni?
• Kitől kérek és miben visszajelzést tervem megvalósítása során?
Beadási határidő: a témakör lezárását követő 2 héten belül. Értékelési szempontok: minden kérdésre szakmai, előremutató választ adott 2-3 A/4-es oldalban.
- 6. Saját intézmény gyermekvédelmi helyzetének bemutatása, jelzési adatlapjának, helyzetértékelésének, stratégiájának és protokolljának elkészítése (5. és 6. témaegység). Amennyiben az intézménynek már van helyzetértékelése, startégiája, akkor a működő dokumentum megvalósulásának értékelése, felülvizsgálata, szükség esetén módosítási javaslat készítése. Beadási határidő: a képzés befejezését követő 1 hónapon belül. Az elkészített dokumentum elfogadásának feltétele a szakmai tartalom értékelése alapján történik a szakmai tartalom megértésének mélységéről és annak alkalmazási képességének meglétéről a konkrét intézményben.
- 7. Reflexiós napló készítése (8. témaegység) 2 A/4 oldal terjedelemben. Beadási határidő: a témakör lezárását követő 2 héten belül. Értékelési szempontok: megadott terjedelemben képes az adott résztéma szakmai elemeinek áttekintésére, saját észrevételek, nézőpontok kifejtésére, saját kritikai gondolatok megfogalmazására.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus, könyvtáros tanár, szociálpedagógus, hitoktató.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Mivel a képzés egyes részei online kontaktformában is megvalósíthatóak, szükséges, hogy a jelentkező rendelkezzen alapfokú - felhasználói szintű - informatikai ismeretekkel és eszközökkel (laptop vagy PC, internetelérés).

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus, hitoktató, dajka, pedagógiai asszisztens, iskolai szociális munkás
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
keresztény

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A továbbképzést egy tanév ideje alatt szervezzük meg. Az első és az utolsó alkalom egy hosszabb, 7x45 perces kontaktalkalom lesz, a további képzési alkalmak hétfőnként, kora délután 2-3x45 perces találkozók lesznek, amelyek mind online, mind kontakt formában megszervezhetők.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
Igény szerint, jelentkezők függvényében. 1068 Budapest, Városligeti fasor 42 2023.09.25  - 2024.05.27

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.