Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Honvédelmi alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy 120 órás pedagógus továbbképzési programja

Szervező neve: Honvédelmi Minisztérium
Felnőttképzési nyilvántartási szám: A/9697/2019.
Alapítási engedély szám: 966/12/2019
Alapító neve: Honvédelmi Minisztérium

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 12. 17.

Foglalkozási órák száma: 120
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők sajátítsák el a honvédelmi alapismeretek tantárgy tanításához szükséges elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteket. Ennek érdekében ismerjék meg a hadtörténelem, a lőelmélet, a haditechnikai ismeretek, az egészségügyi ismeretek, a térkép- és tereptan, az általános katonai ismeretek és a hadijog elméleti alapjait és váljanak képessé a témakörök tanítására. Váljanak képessé az elsősegélynyújtás, a tájékozódás, a túlélési és táborozástechnika ismeretek, valamint az alaki ismeretek gyakorlati alkalmazására és tanítására.
A továbbképzés célja az is, hogy a résztvevők szerezzenek olyan, a honvédelemhez kapcsolódó, gyakorlati, módszertani ismereteket, amely alkalmassá teszi őket a középiskolás korosztály élményszerű hazafias és honvédelmi nevelésére.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78. § (7) bekezdése alapján indított program keretében, egyre több középiskolában folyik a honvédelmi alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy tanítása.

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok megismerjék és elsajátítsák a Honvédelmi alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy eredményes és hatékony tanításához és számonkéréséhez szükséges speciális pedagógiai és módszertani ismereteket és eljárásokat.
A továbbképzés eredményeként a résztvevők megismerhetik:
• az egyes tárgykörök feldolgozásával elérhető hazafias, honvédelmi nevelési célokat, pedagógiai eredményeket;
• a honvédelmi alapismeretek pedagógia rendszer egyes elemeit és az elemek közötti össze-függéseket;
• a tantárgy tanításához szükséges általános módszertani eljárásokat;
• a tantárgy - ezen belül különösen a gyakorlati tárgykörök - tanításához szükséges, speciális módszertani eljárásokat, gyakorlati fogásokat, mozdulatokat;
• a gyakorlati foglalkozások tervezésének módszereit;
• az egyes tárgykörök, illetve a fejezetek végén lévő ismétlő és ellenőrző foglalkozásokra történő felkészülést, azok levezetésének módszereit;
• a kétszintű érettségi rendszer követelményeit, a gyakorlati érettségi vizsga levezetésének módszerét.
A távoktatási tananyagra vonatkozólag:
• elsajátítják mindazokat az alapvető pedagógiai, katonai szakmai alapismereteket, melyek a tanfolyam második moduljának eredményes elvégzéshez szükségesek.
• megismerik a hazafias, honvédelmi nevelés múltját, a korábbi hazai rendszereket, azok eredményeit, hibáit.
• megismerik a hazafias, honvédelmi nevelés jelenlegi szükségességének és lehetőségének helyét a köznevelés rendszerében.

A pedagógusok a képzés során elméleti, de főként gyakorlati ismeretekkel és valódi katonai szaktudással gazdagodhatnak, így magas színvonalon és hiteles ismeretek birtokában folytathatják a tanulók tanórai és tanórán kívüli felkészítését.
A 120 órás képzés egy 40 órás távoktatásos blokkból és egy 80 órás gyakorlati blokkból áll.
A képzés az alábbi tárgykörökre bontható:
A Magyar Honvédség
Alaki felkészítés
Általános katonai ismeretek
Biztonságpolitikai és válságreagáló alapismeretek
Egészségügyi ismeretek
Hadtörténelmi alapismeretek
Haditechnikai alapismeretek
Hazafias, honvédelmi nevelés alapjai
Honvédelmi alapismeretek tanítása
Katonai testnevelés
Lőelmélet ismeretek
Térkép- és tereptani alapismeretek
Túlélési ismeretek
A képzést a Honvédelmi Minisztérium alapította a Honvéd Kadét Programban résztvevő középiskolákban folyó honvédelmi nevelési program eredményes végrehajtásnak biztosításához. Szervezője a Magyar Honvédség parancsnoka által kijelölt katonai szervezet.
A tanúsítvány kiadásának feltétele:
A továbbképzés gyakorlati feladatai (80 óra) során az egyes tananyagegységekben megszerezhető gyakorlati ismeretekből a résztvevők egy-egy gyakorlati feladat megoldása során értékelésre kerülnek, míg a tanfolyam végén egy számítógépes teszt kitöltésével kerül mérésre az elsajátított tudás.
A továbbképzés végleges értékelése a számítógépes teszt és a gyakorlati értékelések összességéből kerül megállapításra. Minden feladatból legalább eredményes (min. 71%-os) értékelést szerzett résztvevő kaphat tanúsítványt.

Az előírt tartalmi követelmények:
Tudja a Honvédelmi alapismeretek tantárgy kerettantervében megfogalmazott ismereteket.
Legyen képes a tantárgy elméleti és gyakorlati módszereinek alkalmazására a mindennapi pedagógiai tevékenység során.
Tudja a tantárgy helyi tantervének, tanmenetének összeállításának módját.
Legyen képes a tanórákhoz kapcsolódó tematikus tervek és óratervek elkészítésére.
Tudja a tanórán kívüli honvédelmi nevelési célú programok szervezési eljárásait, lehetőségeit.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés értékelése a gyakorlati modul fontosabb tananyagrészeinek elsajátítását mérő vizsgafeladatok megoldása és a tanfolyam végén kitöltendő számítógépes teszt eredményeinek összesítéséből adódik össze.
A gyakorlati modul értékelése az alábbi részértékelések összegéből adódik össze, de minden részfeladatból legalább megfelelő (legalább 71%-os) értékelés elérése szükséges:
- mintatanterv összeállítása (követelmény: megvalósítható és az előírásoknak megfelelő tartalom)
- eszméletlen sérült vizsgálata és újraélesztés szabályos végrehajtása (követelmény: szabályos végrehajtás, további sérülés okozása nélkül)
- túlélési ismeretek (követelmény: tűzgyújtás és működő vízszűrő építése szükségeszközökből)
- tájékozódás a terepen térképpel (követelmény: önálló menet végrehajtása meghatározott tereppontok érintésével, az életkornak megfelelően megállapított szintidőn belül, a térképi méréseknél 1:50 000 térképnél +/-25 méter eltérés lehetséges)
- alaki (követelmény: alaki fogások szabályos végrehajtása, a résztvevő ütemezett és összefüggő végrehajtással legyen képes az egyes fogások szabályos végrehajtására és azok tanítására, határozott vezényszavak adására, a tevékenység ellenőrzésére, a hibák javítására).
A továbbképzés értékelése ezen felül egy internetes teszt kitöltésével valósul meg. A vizsgafeladat a modul tananyagára vonatkozó kérdésekből összeállított teszt kitöltése 50 perc időtartam alatt 50 kérdés megválaszolásával történik.
A teszt értékelése a helyes válaszok %-os aránya alapján történik. A teszt minden témakörre vonatkozólag tartalmaz ellenőrző kérdéseket.
Megfelelő értékelés: 71-100%
Nem felelt meg értékelés: 0-70%

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem; bármely szak; tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Kollégiumi nevelő, Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
Honvédelmi alapismeretek kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára és Honvédelmi alapismeretek kerettanterv a szakgimnáziumok 11–12. évfolyama számára

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A 120 órás továbbképzés két részből, egy 40 órás távoktatási digitális tananyagból és egy 80 órás gyakorlati képzésből épül fel, mely utóbbi kisebb részben elméleti, nagyobb részben gyakorlati foglalkozásokból áll. A gyakorlati blokk kéthetes (2x5nap) időtartamban az MH 86. Szolnok Helikopter Bázisán kerül megtartásra.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A képzés helyszínére történő utazás költsége a résztvevőt terheli.
A képzésnek külön díja nincs.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2022 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.