Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Önvédelem oktatása a köznevelési intézményekben

Szervező neve: Pangea Petény Tanácsadó Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000027/2013.
Alapítási engedély szám: 106/10/2020
Alapító neve: Pangea Petény Tanácsadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 02. 18.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak hathatós, gyakorlati segítséget nyújtani a diákok számára az áldozattá válás megelőzésére, a verbális és fizikai konfliktushelyzetek elkerülésére, ezáltal a tanulók képessé válnak arra, hogy megerősítsék saját magukat az utcai, iskolai és szórakozóhelyi konfliktusok megoldásában is.,
Felhívni a résztvevők figyelmét arra, hogy az önvédelmi gyakorlatok testnevelésen belüli és kívüli oktatása amellett, hogy értékes hozzájárulást jelent a fiatalok egészségtudatos magatartásának és preventív szemléletének kialakításhoz, hasznos a hétköznapi élet szempontjából is.
További cél, hogy a résztvevők megismerjék az önvédelmi gyakorlatoknak a tanulók személyes készségeire, képességeire, így az önismeretre, önkontrollra, a szabálykövető magatartásra, a küzdeni tudásra, a sikerorientáltság mellett a stressz- és monotónia-tűrésre gyakorolt pozitív hatását.
A résztvevők tapasztalatot szerezzenek a társas készségek, az együttműködés, a közös célokért küzdés fejlesztésében és gazdagításában az önvédelmi gyakorlatok által.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az áldozattá válás megelőzésére és a megfelelő önvédelemi képesség fejlesztésére nagy hangsúlyt kell fektetni az iskolai oktatás és nevelés, valamint a kollégiumi nevelés során, ennek azonban nem szabad csak és kizárólag gyakorlatra, így az önvédelmi technikák elsajátítására korlátozódnia. Mindenképpen érinteni kell a veszélyes helyzetek felismerését és elkerülését (sötét utcák, autóval, motorral történő támadás, szórakozóhelyeken történő agresszió vagy elkábítási tevékenység, iskolai tanórán kívüli agresszió), meg kell tanítani, hogyan ismerjék fel a tanulók a támadó szándékot, a fenyegetettséget, illetve, hogy mit nevezünk jogos védelemnek, mit tekintünk provokációnak és mit támadásnak. A tanulóknak el kell sajátítaniuk az agresszió kezelését a fokozatosság elve alapján a verbális agressziótól haladva az egyre durvább fizikális atrocitásig. A helyes önvédelmi képesség kialakításához fel kell ismernie a veszélyes helyeket, időpontokat, szituációkat, a kirívó viselkedésből és öltözködésből adódó problémákat, az alkohol és egyéb ajzószerek hatásait. Fontos, hogy a cselekvést, segítségkérést, menekülést ne korlátozza a helyzettől való félelem, ezért gyakorolni kell a hirtelen támadásokkal járó „sokkhatás” kezelését.

A köznevelési intézményekben az egészséges életmódra nevelésnek egyik alapeleme kell, hogy legyen a biztonságra nevelés, a saját és mások életének, egészségének tiszteletben tartása. A nemzeti Alaptanterv egyértelműen az iskolai testnevelés oktatás feladatai közé sorolja az önvédelem oktatását, így minden magyar állampolgárnak alapvető ismereteket kell szereznie a témában az előírásoknak megfelelően a közoktatás keretein belül. A Testnevelés és Sport műveltségterületen belül a témakör kiválóan összekapcsolható a kereszttantervi követelményeknek megfelelően más műveltségterületekkel. A témakör kiemelten kapcsolódik a NAT által meghatározott nevelési célok közül az erkölcsi nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, felelősségvállalás másokért, önkéntesség kiemelt nevelési célokhoz.

Az áldozattá válás megelőzését biztosító önvédelmi felkészítés megjelenhet az iskolai testnevelés keretein belül, megvalósítható a sportköri foglalkozások keretében és elméleti részével, kommunikációs gyakorlataival kapcsolódhat az osztályfőnöki órák tematikáihoz is.

A továbbképzés célja ennek eléréséhez komplex felkészítés egy 30 órás tanulói program résztvevők általi megvalósítására iskolai környezetben, melynek foglalkozásokra bontott videós és fényképes illusztrációkkal ellátott tananyagát a résztvevő elektronikus formában megkapja.
A továbbképzés a tanulói program tananyaga mentén haladva az önvédelemmel kapcsolatos tantervi előírásokra építve részletezi az önvédelmi alapelveket, azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. Részletesen foglalkozik a támadás pszichológiájával. Lépésről lépésre halad a védekezés stádiumaiban: számba veszi a felkészülés mentális és fizikai lépéseit a különböző viselkedési modellek érintésével, a felismerés lehetőségeit a vészhelyzetek külön kiemelésével, elkerülési forgatókönyveket, kezelési és megoldási javaslatokat kínál fel. Jellemzően olyan eseteket dolgoz fel a képzés elméletben, gyakorlatban és szituációban, melyek jellemzően érik a kor mai fiataljait. Az elméleti tudást az éles szituációs helyzetek szimulálásán keresztül mélyítik el és viszik át a gyakorlatba a résztvevők. Ezek a gyakorlatok egyéni, páros és csoportos formában zajlanak, többszörös ismétlésekkel, melyek lehetőséget adnak a gyakorlás elmélyítésére, a tanult ismeretek elsajátítására.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- A továbbképzés 2 kisvizsgával (a 2., 3. modulok után), majd a 30 óra végén egy záróvizsgával zárul.
- A sikeres záróvizsga előfeltétele a 90%-os részvétel.

Az előírt tartalmi követelmények:
Ismerje az önvédelmi alapelveket (elkerülés, megelőzés stb.)
Ismerje az önvédelmi technikákat, azon belül:
• ütő rúgó technikákat,
• esés technikákat,
• dobás technikákat,
• ízület-feszítéses technikákat
Ismerje a különböző- önvédelmi technikák gyakorlását célzó – szituációs gyakorlatokat, ezen belül:
távolságtartó gyakorlatokat,
• egyéni és páros gyakorlatokat,
• szituációs gyakorlatokat partnerrel – kettő együtt egy agresszorral szemben
• telefon lopás elleni védekezés gyakorlatait,
• pénztárca lopás elleni gyakorlatokat
Jártas legyen a továbbképzésen begyakorolt szituációs gyakorlatok alkalmazásában a diákok előfordulási helyszínein: iskolában, utcán, szórakozóhelyen

Az ismeretek számonkérésének módja:
A záró ellenőrzés módja: gyakorlati vizsga, amely során a pedagógusok bemutatják (egyéni, páros és szituációs formában) a továbbképzésen elsajátított gyakorlatokat. A záróvizsgára bocsátás feltétele az 1. és 2. modult záró kisvizsgán való eredményes részvétel és a képzésen való 90 százalékos részvétel. Sikeres vizsga: az elsajátított tudás 80%-os biztonsággal való számon kérhetősége.
Értékelési szempontok:
A különböző, vizsgán előidézett váratlan helyzeteket szakszerűen, a képzésen tanultaknak megfelelően oldja meg;
A résztvevőnek be kell mutatni az agresszió elleni arányos, és hatékony reakciót a vonatkozó jogszabályok elméleti ismeretével.
A résztvevőnek be kell mutatnia páros gyakorlatban szerepcserével a különböző helyszíneken fellépő agresszió-elhárítási modelleket: iskolai tanórán kívüli eset, utcai közlekedés esete, szórakozóhelyi eset
A résztvevőnek be kell mutatnia az agresszió kezelését a fokozatosság elve alapján (verbális agressziótól haladva az egyre durvább fizikális attrocitásig

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; tanár, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem releváns

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Hétközben és hét végén, délelőtt, délután, napi max. 10 órában

Részvételi díj összege:
– Minimum: 60000 Ft
– Maximum: 200000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Utazás, szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.