Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Állat-, környezetvédelemre és fenntarthatóságra nevelés a Zoo Ovi Programmal

Szervező neve: QLP Program Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 98/10/2020
Alapító neve: Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 03. 02.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A pedagógus
ismerje meg
- az Elveszett Állatok Alapítvány munkáját,
- a Zoo Ovi Program eredetét, kialakulásának rövid történetét, és
- a program saját csoportban történő megvalósításának lehetőségeit,
váljon képessé a helyi sajátosságokat, Pedagógiai Programot figyelembe véve
- az éves projektek/témák megtervezésére,
- módszertára bővítésével ezek hatékony megvalósításra,
- a saját intézményében, illetve csoportjában a felelős állattartás, a környezet megismerését és a környezettudatosságot alakító nevelőmunkára,
sajátítsa el
- a fenntarthatóságra nevelés azon elemeit, melyek az óvodás gyermek számára is befogadhatók, alkalmazhatók.
A tanfolyam elvégzése után a résztvevők segítsék elő a gyerekekben és családjaikban az állat- és környezet védelmét szolgáló szemlélet formálását, valamint a tudatos környezetbarát magatartás kialakítását.
A továbbképzés közvetett célja egyrészt az érzelmi, szociális és közösségi nevelés. Másrészt olyan elméleti és gyakorlati tudás biztosítása, mely támogatja a „Környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja” pedagógus kompetencia fejlesztését.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Állat-, környezetvédelemre és fenntarthatóságra nevelés a Zoo Ovi Programmal” című képzés a résztvevők számára olyan elméleti és gyakorlati tudást biztosít, mely támogatja saját intézményükben, csoportjukban a környezet megismerését és a környezettudatosságot alakító nevelőmunkát. Emellett a „Környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja” pedagógus kompetencia fejlesztését. A résztvevők önálló, csoportos és mikrocsoportos munkaformában, valamint az előadások során alapvető ismereteket szereznek az állat- és környezetvédelemmel, valamint a felelős állattartással kapcsolatban.
Cél, hogy bővüljön a résztvevők - a témák komplex és tevékeny módon történő feldolgozására szolgáló - módszertani eszköztára.
A program támogatja az állat és ember közötti kapcsolat kiépítését, valamint az érzelmi, szociális és közösségi nevelést is.
A képzés során a résztvevők megismerkednek a Zoo Ovi Program kialakulásával és működési lehetőségeivel. Saját élményű gyakorlatokon keresztül különböző kompetenciákat sajátítanak el. Ezekkel képesek lesznek az Óvodai Nevelés Alapprogramjával és a saját intézmény Pedagógiai Programjával összehangolva az éves projektek/témák megtervezésére és megvalósítására. A képzés foglalkozik a családokkal való együttműködés formáival, a szemléletformálás lehetőségeivel, a partnerek programba való bevonásával, a helyi sajátosságok figyelembe vételével.
A tanúsítvány megszerzéséhez a foglalkozásokon való részvételen felül egy Zoo Csoportban történő hospitálás, egy projekt önálló kidolgozása, valamint egy saját foglalkozásról videó felvétel készítése szükséges. A tanúsítvány megszerzésével a résztvevő saját intézményében, csoportjában alkalmassá válik az Elveszett Állatok Alapítvány képviseletében a Zoo Ovi Program működtetésére.

Az előírt tartalmi követelmények:
Készségek, jártasságok, kompetenciák:
- alapos, átfogó és korszerű tudással rendelkezik a környezetvédelem, felelős állattartás terén,
- fogalomhasználata pontos, következetes,
- változatos módszereket, eszközöket alkalmaz,
- a foglalkozásokhoz használt eszközöket (IKT eszközök, tárgyak, játékeszközök) megfelelően használja, ügyelve az életkori sajátosságokra,
- a külső világ tevékeny megismerése foglakozásain célja az állatok védelme, a felelős állattartásra való nevelés, a környezetvédelem,
- ezt a célt az óvodás gyermekek óvodai életébe folyamatosan és fokozatosan építi be,
- a képzés során jártasságot szerez a további tevékenységekbe való beépíthetőségről,
- a foglalkozásait a célnak megfelelően, logikusan építi fel,
- a célok tudatosításából indul ki, ezek meghatározásához figyelembe veszi az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját és az intézmény Pedagógiai Programját,
- foglalkozásain alkalmazza a differenciálás elvét,
- óvodásait egymás elfogadására, tiszteletére neveli, kiterjeszti mindezt az állatokra, a növényekre és más emberekre is,
- foglalkozásai során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál, egyértelműen, a gyermekek számára érthetően beszél, az információkat “gyereknyelven” közli,
- a képzés során jártasságot szerez a megfelelő hitelességű információk, tudásanyag kiválasztásához, feldolgozásához, használatához,
- folyamatosan képzi magát, utánaolvas új természetismereti témáknak, felfedezéseknek, figyelemmel kíséri a tudományos életet.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A záró ellenőrzés módja:
Komplex beadandó anyag (dokumentum + videó) elkészítése és a hospitálást követő 7 munkanapon belül elküldése a szervezőknek.
A dokumentum tartalmi követelményei:
- egy projekt vagy részprojekt kifejtése választott korcsoportra környezetismereti hangsúllyal, az óvodai nevelés különböző tevékenységi ágazatai témába történő integrálásával, cél, feladat, eszköz, módszer, képességek megjelölésével, környezeti játékok részletes bemutatásával (max. 5 oldal),
- saját intézményéhez kapcsolható Zoo Ovi Program helyszínek, (csoportos és szülőkkel közös) program lehetőségek felsorolása (max. 5 oldal).
A dokumentum formai követelményei:
- oldalméret: A4-es (29,7 x 21 cm),
- betűtípus: Times New Roman
- betűméret: 12 pt,
- a bekezdés sorkizárt,
- a sortávolság 1,5-es.
A dokumentum értékelési szempontjai:
- a szakmai nyelvezet helyes használata, adekvát fogalomismeret és használat,
- a téma feldolgozottsága, komplexitása, személyes megtapasztalás lehetőségei,
- a környezeti játékok bemutatásának megléte és kidolgozottsága,
- a differenciálás, érzelmi, szociális és erkölcsi nevelés megjelenése.

A videó tartalmi követelményei:
- egy foglalkozás/tevékenység videóra való felvétele.
A videó formai követelményei:
- max. 30 perc időtartam,
- megkívánt formátum: mp4, avi vagy mkv.
A videó értékelési szempontjai:
- Az ismeret átadásának módja megfelelt-e a képzésen tanultaknak? (az ismeret tartalma, a szemléltetés módja, a kezdeményezett játékok mentén)
- A gyermekek életkorának megfelelően adja-e át a pedagógus az ismeretanyagot? Épít-e érdeklődésükre, megfelelően válaszol-e a gyerekek által feltett kérdésekre?
- Megjelenik-e a természetismerettel kapcsolatos fejlesztő játék a foglalkozáson?
- Megfelelően használja-e a pedagógus a természettudományos megismerő módszereket (megfigyelés, leírás, összehasonlítás, becslés-mérés, vizsgálódás-kísérlet)?
Minősítés módja:
Megfelelt / Nem felelt meg

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógus; nem szükséges.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Szociálpedagógus, Fejlesztõ pedagógus, Környezeti nevelő
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Munkaközösség vezető, Szabadidő-szervező, Környezeti munkaközösségi tag

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A program a szakvizsgába nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: 3 x 2 nap egész napos képzés + hospitálás

Részvételi díj összege:
– Minimum: 80000 Ft
– Maximum: 80000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: nincs

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2022 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.