Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Hogyan bánjunk az Alfa és a Z generációval? (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés)

Szervező neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000232
Alapítási engedély szám: 820/11/2020
Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 12. 15.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat kapjanak. Ismerjék meg az Alfa és Z-generációs fiatalok információfeldolgozásának és az infotechnológiához való viszonyuknak jellemzőit, a különböző generációk eltérő gondolkodását, a közöttük való együttműködés módjait.
A továbbképzés további célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek azokkal az új és hatékony módszerekkel, amelyek segítségével fejleszthetők az Alfa és Z generációs fiatalok problémamegoldó képességei, a koncentráció képessége, interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képességei. A pedagógusok ismerjenek meg olyan módszereket, amelyekkel fejleszthetik a társas támogatás képességét, a szabálykövetést és a biztonságtudatosságot.
A továbbképzés során a résztvevők sajátítsanak el bűnmegelőzési elméleti és gyakorlati ismereteket is, hogy az elkövetővé és áldozattá válás témaköreit integrálni tudják tanítási gyakorlatukba. Ismerkedjenek meg az áldozattá és elkövetővé válás témaköreiben az Alfa és Z generációs fiatalokat kiemelten fenyegető veszélyekkel kapcsolatos bűnmegelőzési kisfilmekkel, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerjék meg információfeldolgozásuk jellemzőit, a különböző generációk eltérő gondolkodását, az értékrendek változását, az együttműködés módjait.
A kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek és a konstruktív pedagógia módszertan alkalmazása elengedhetetlen az Alfa és Z generáció oktatásában és nevelésében. A fiatalok biztonságának védelme, a hatékony bűnmegelőzés az információs társadalom állandó változásait követve egyre fontosabbá válik. A továbbképzés elméleti részében (4 óra) a témához kapcsolódó szociológiai, módszertani, jogi és kriminológiai alapismeretekkel ismerkedhetnek meg, az Alfa és Z generációt kiemelten fenyegető veszélyekre koncentrálva. A gyakorlati foglalkozások (26 óra) célja, hogy csoportfeladatok és szituációs játékok során alkalmazzák a megismert módszereket, csoportvezetői technikákat, az elkövetővé és áldozattá válás megelőzését integrálni tudják tanítási gyakorlatukba.
Az Alfa és Z generációt befolyásoló infokommunikációs szocializációs hatásokhoz kapcsolódó téma az internet biztonságos felhasználása, az internetes kommunikáció szabályai, az internetről származó információk feldolgozása, az információbiztonság, az internetes csalások felismerése. Foglalkozunk a közösségi hálózatok hatásaival, felhívjuk a figyelmet a videó-, kép- és fájlmegosztó “közösségek” használatának veszélyeire.
A résztvevők gyakorlatokon keresztül ismerkednek meg az Alfa és Z generáció erősségeivel, a nevelésükben hatékony módszerekkel, nevelői attitűdökkel. Foglalkozunk a tanári szerep változásával, a szerepfeszültségek kezelésével. Megvitatásra kerülnek a büntetés hátulütői, módszereket ismerhetnek meg az önfegyelem kialakítására. Elemezzük az iskolában megjelenő jellemző konfliktusforrások eredetét, kezelésének lehetőségeit.
Saját élményű feladatok során tapasztalatot szerezhetnek az együttműködő attitűd kialakításának lehetőségeiről, gyakorolhatják a szükségletek, érdekek megfogalmazását és a semleges megfogalmazások használatát. Foglalkozunk a tanulást hátráltató érzelmek kezelésével, a meggyőzés eszközeivel, a szerepfelfogásokhoz, helyzetekhez és színterekhez kapcsolódó kommunikációs stratégiákkal, visszajelzésekkel, melyek pozitívan befolyásolják a tanulási klímát. Csoportfeladatokkal fejlesztjük a kérdezéstechnikát.
A résztvevők motiváló, kooperációra alapozó, tevékenység központú módszerekkel ismerkednek meg. Gyakorlatorientáltan foglalkozunk az információfeldolgozás sebességének és hatékonyságának elemzésével, a problémamegoldás alapjaival, az együttműködés, hatékony kommunikáció, elfogadtatás, motiválás, inspirálás, megerősítés eszközeivel. A résztvevők gyakorlatok során tapasztalatokat szereznek a csoportmunka hatékony alkalmazásával kapcsolatban (csoportalakítás, csoportlétszám, munkaszervezés, a csoport fejlődése, társas befolyásolás, csoportdinamikai jelenségek, a mindennapokban megjelenő szerepek, a csoport számára hasznos személyiségek)
Foglalkozunk azzal, hogyan kapcsolhatók össze a szórakoztatást célzó tartalmak az oktatási célokkal. Előadást hallhatnak az „edutainment” fogalmáról, alkalmazásáról példák segítségével. Megismerkedhetnek a játékosítás történetével, alapelveivel, felhasználási területeivel, a felhasználók típusaival és a belső motivációs források kiaknázásának lehetőségeivel. Gyakorlatok során tapasztalatot szerezhetnek a játékosított foglalkozások tervezésében, ötleteket kapnak a játékosítás felhasználására.
A fiatalokat veszélyeztető hatásokkal bűnmegelőzési kisfilmek feldolgozásának segítségével foglalkozunk (a kortársak közötti agresszió jelei és felismerésük, az agresszió forrásainak elemzése, a kábítószerek, pszichoaktív anyagok hatásainak felismerése, fogyasztásuk következményei, a segítségnyújtás színtereinek feltárása, a szórakozás színterei és veszélyforrások, a vagyon elleni bűncselekmények jellemző területei). A résztvevők a bűnmegelőzési kisfilmek csoportmunkával történő feldolgozása során megismerkednek a felelősségteljes magatartás kialakításának és az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeivel.
A továbbképzés végét követő 15 napon belül az Alfa vagy Z generációs fiatalok szociális kompetenciáit fejlesztő részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott korcsoport számára milyen foglalkozási keretben, időtartamban, milyen kompetenciaterületeket és milyen módszerekkel kívánnak fejleszteni. Az óraterv terjedelme 2-4 gépelt oldal (Times New Roman 12 betűtípussal, másfeles sortávolsággal). Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük. Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja az óratervét, amelyre legalább megfelelt minősítést kap.
A továbbképzés során elektronikus tananyag segíti a résztvevőket.

Az előírt tartalmi követelmények:
• Ismerje az Alfa és Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket.
• Legyen képes alkalmazni olyan módszereket, amelyek segítségével fejleszthető az Alfa és Z generációs fiatalok motivációja, önreflexiója és önérvényesítési képessége.
• Ismerje a bűnmegelőzési órák megtartásához szükséges jogi fogalmakat, és tudja ezeket a fogalmakat használni, alkalmazni.
• Ismerje az áldozattá válás leggyakoribb módjait a fiataloknál, és tudjon módszereket ezek megelőzésére.
• Ismerje a fiatalok az elkövetővé válásának leggyakoribb módjait, és tudjon módszereket ezek megelőzésére.
• Ismerje a szabálykövetéshez, együttműködéshez szükséges személyes és szociális kompetenciákat, és tudjon módszereket a fejlesztésükre
• Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására nevelési tevékenysége során.
• Legyen képes csoportfeladatok szervezésére és lebonyolítására, a reflexiók levezetésére.
• Legyen képes konstruktív visszajelzések adására, ismerje azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez.
• Legyen képes bűnmegelőzési foglalkozásokat tartani.
• Meg tudja tervezni egy osztály vagy közösség bűnmegelőzési oktatását, össze tudja állítani ennek fő témaköreit és módszereit.
• Ismerjen bűnmegelőzési kisfilmeket, amelyekkel az oktatást megszervezheti.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A továbbképzés elvégzése akkor zárul tanúsítvány kiadásával, ha a résztvevő részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án.
A továbbképzés végét követő 15 napon belül az Alfa vagy Z generációs fiatalok szociális kompetenciáit fejlesztő részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott korcsoport számára milyen foglalkozási keretben, időtartamban, milyen kompetenciaterületeket és milyen módszerekkel kívánnak fejleszteni. Az óraterv terjedelme 2-4 gépelt oldal (Times New Roman 12 betűtípussal, másfeles sortávolsággal). Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok:
• szakkifejezések használata;
• szakmai kommunikáció minősége;
• kritikus gondolkodás megjelenítése;
• a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szakos általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus.; Okleveles általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, okleveles szociálpedagógus, okleveles fejlesztő pedagógus..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Alapfokú számítástechnikai ismeretek, chat alapú online kommunikációs eszközök használatában való jártasság.

Javasolt munkakörök:
Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.