Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: 7-et egy csapásra – szó-képfestő gyakorlati mesemondó és mesejátszó műhely

Szervező neve: Hajós Erika
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/000843
Alapítási engedély szám: 707/10/2020
Alapító neve: Hajós Erika

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 11. 16.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Célunk, hogy a továbbképzés résztvevői:
- ismerjék meg a mesékhez és az élményszerű mesepedagógiához fűződő elméleti alapokat,
- ismerjék meg a mesék kiválasztásának szempontjait, az életkori sajátosságok szerinti meseváltozatokat,
- tapasztalják meg a belső képteremtés pszichikai és kognitív folyamatait,
- váljanak képessé didaktikai, nevelési céljaiknak megfelelő mesét kiválasztani, élőszóval elmesélni
- tudjanak interaktív mesefoglalkozásokat, csoportos meseszövést, dramatizálást, mesébe zárt élményt tervezni és megvalósítani.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Régen az emberek sokat beszélgettek, meséltek egymásnak. Ez a program azt tűzte ki céljául, hogy megtanítsa a résztvevőknek a bátor, élvezetes és igényes mesélést.
A továbbképzés létjogosultsága azért erőteljes, mert korunk pedagógusai, szakemberei erőteljes digitális és kommunikációs ingerek között élő gyermekekkel, emberekkel foglalkoznak, miközben a nagyobb részük nem tanulhatta sehol az élőszavas mesemondás fortélyait, nem tapasztalhatta meg a történetmesélés erőteljes a személyiségre és a közösségre gyakorolt hatásait, pedig ezek pszichikai és kognitív lenyomatai jelentősek, fejlesztő hatásuk megkérdőjelezhetetlen.A pedagógusok gyakran tapasztalják, hogy a gyerekek nem tudják kifejezni érzéseiket, gondolataikat, nem tudnak mesélni, mert nem hallgattak mesemondást., amely törekszik a szóbeliség élő formájára. A meseolvasással szemben, az élő szóval történő narráció egymásrafigyelést, a történet improvizatív alakítását eredményezi, melyhez a műhely nagy segítséget tud nyújtani miközben a képzés bemutatja a mesemondás sajátosságait. A képzés gyakorlati és elméleti része szorosan egymásraépülve kiegészül azzal, hogy a résztvevők megtapasztalhatják, hogy a mesemondás nem egy szóról szóra történő visszamondás, hanem a célokhoz, a mesehallgatók igényeihez alkalmazkodó improvizatív folyamat, amely kiegészülhet olyan hangulati elemekkel, amelyek révén a mese élménye intenzívebbé válik.
A képzés során tapasztalati úton olyan készségekre tehet szert a résztvevő, amelyek által ő maga is tervezhet mesedélutánokat a magyar hagyományokra épülő tevékenységekkel, játékokkal, eszközökkel, tarthat olyan közösségépítő tevékenységeket, amelyekben a mesemondás drámapedagógiai, játékos és élményszerű elemekkel egészül ki.
A 7 sárkányfejet 7 lépésben vágjuk le, a 7 tematikai egység nagyrésze gyakorlat:
1. A NÉPEK MESÉINEK SAJÁTOSSÁGAI, FORRÁSOK– AZ ÉLŐSZAVAS MESEMONDÁS –A mese narratív vázának, a szüzsének a megismerése után a résztvevők elsajátíthatják a mese sajátos, kihagyhatatlan elemeit azáltal, hogy mesei hasonlatokat, szófordulatokat, mesei helyszíneket, mesei számokat, csodálatos eszközöket, mesekezdő- és mesezáró formulákat gyűjtenek játékos formában. Megimerkedhetnek a magyar népmese sajátosságaival, amelyek összehasonlíthatóak más népek meséivel.
2. A MESÉLÉS HANGULATI BEVEZETÉSE - olyan játékok megismerése, amelyek rávezetnek a mese hangulati vagy tartalmi elemeire
3. BELSŐ KÉPTEREMTÉS - a módszer sajátossága, hogy a mese befogadását a belső képteremtésre építi, és a képek közötti széleskörű asszociációra, amelyhez erőteljesen bekapcsolódnak az érzékszervek, a közösségi élmények, az asszociációs játékok, tárgyak és hangszerek alkalmazása.
4. ÉNTÖRTÉNETEK- a sajátélmény, saját történetek hogyan segítik a képalkotást
5. MESESZÖVÉS - a meseszövés módozatai és fontossága a kreativitás fejlesztésében
6. DRAMATIZÁCIÓ, IMPROVIZÁCIÓ, ÉLMÉNY A MESÉBEN - a csoportos meseszövés produktumaként dramatizált jelenet létrehozása sok improvizációval
7. MESEVÁLASZTÁS - a meseválasztás szempontjainak az összegyűjtése -ötletek gyűjtése meseválasztáshoz

A résztvevő a továbbképzés és műhely befejezése után egy saját mesefoglalkozás tervvel válthatja ki a tanúsítvány.
A foglalkozásterv beadási határideje a képzés utolsó napja.
A foglalkozásterv értékelési szempontjai:
- a pedagógus képes használni a tanult mesei nyelvezet és az élőszavas mesemondás technikai sajátosságait
- képes a céljához leghatékonyabban alkalmazható megfelelő interaktív játékos tartalmakat és irodalmi, népköltészeti alkotásokat választani
- a választott mese feldolgozása, célja, alkalmazható a meghatározott korosztálynál
A tanúsítvány kiadásnak feltételei:
- a továbbképzés össz. óraszámának 93%-án való részvétel,
- a foglalkozásterv határidőre történő elkészítése, legalább egy élőszavas mesemondás
- a gyakorlatokon és a csoportmunkákban való 100%-os részvétel.

A képzés specialitása: online kontakt formában is megvalósítható a program.

Az előírt tartalmi követelmények:
1. A résztvevő ismerje a mesei nyelvezet és az élőszavas mesemondás technikai sajátosságait, a népmesének a népköltészetben betöltött szerepét és helyét, a meseszövegekben kódolt nyelvi sajátosságokat.
2. Tudjon elmesélni egy általa meghatározott célnak megfelelő mesét a saját szavaival stílusos, improvizatív módon úgy, hogy betartja az élő szóval való mesélés íratlan szabályait, megtartja mese szüzséjét, azaz a történeti vázát , alkalmazza a mesei csodáselemeket alárendelve beszédmodorát, szókincsét, gesztusait, mimikáját a mesének.
3. A résztvevő ismerje azokat a meseelméleti és mesepedagógiai tudnivalókat, amelyek révén ki tudja választani a meséhez és a pedagógiai tevékenysége céljához leghatékonyabban alkalmazható megfelelő interaktív játékos tartalmakat és irodalmi, népköltészeti alkotásokat (mozgásos mondókák, drámapedagógiai játékok, közmondások, dalok, versek).
4. Tudja beazonosítani és rendszerezni a különböző mesetípusokat az életkori sajátosságoknak megfelelően.
5. A résztvevő képes összeállítani egy olyan megvalósítható tervet, vagy mesefoglalkozást, amelynek alapja az élőszavas mesemondás és amely tartalmaz interaktív, játékos, élményszerű elemeket és/vagy meseszövést, dramatizálást.

Az ismeretek számonkérésének módja:
FOGLALKOZÁSTERV
A képzés egy beadandó mesefoglalkozás tervvel és egy élőszavas mesemondással zárul.
A foglalkozástervnek tartalmaznia kell a választott népmesét, a foglalkozás célcsoportját, látszámát, a mesefoglalkozás célját és a képzés során tanult valamely módszer megnevezését (pl. Mesébe zárt élmény, Játékos mesemondás...), a mesefeldolgozásban használt eszközöket, a felhasznált irodalmat.
A foglalkozásterv beadási határideje a képzés utolsó napja, terjedelme minimum 5, maxiumum 10 A4-es oldal (Arial 12, 1,5 sorköz).
Értékelési szempontok:
- a pedagógus képes-e használni a tanult mesei nyelvezet és az élőszavas mesemondás technikai sajátosságait
- képes-e a céljához leghatékonyabban alkalmazható megfelelő interaktív játékos tartalmakat és irodalmi, népköltészeti alkotásokat választani
- a választott mese feldolgozása, célja, alkalmazható-e a meghatározott korosztálynál

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; Pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Zoom program alapismerete az online megvalósítandó képzés esetén.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs rá lehetőség

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Három egymást követő napon, hoszzúhétvégén napi 10x45 percben, megfelelő szünetekkel.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 30000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.