Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Újszerű tartalmak a fenntarthatóságra nevelésben a Zöld és leendő Zöld Óvodák számára

Szervező neve: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001108
Alapítási engedély szám: 481/10/2021
Alapító neve: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 09. 08.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a fenntarthatóságra nevelés legfontosabb nemzetközi és hazai dokumentumait, a Fenntartható Fejlődési Célokat, a Zöld Óvoda pályázat és hálózat legfontosabb újításait, a fenntarthatóságra nevelés helyét és szerepét a pedagógus előmeneteli rendszerben.
Cél továbbá, hogy a résztvevők váljanak képessé a fenntarthatóság pedagógiáját mindennapos óvodai gyakorlatukba beépíteni a gyermekekkel, a szülőkkel és partnereikkel közös interakciók, együttműködések, tevékenységek során.
Váljanak képessé az önértékelésen alapuló önfejlesztési és/vagy intézményfejlesztés megtervezésére és végrehajtására a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A fenntarthatóságra nevelés a XXI. század sürgető és elodázhatatlan feladata a köznevelés valamennyi intézménye számára (is). A hazai óvodapedagógia értékei között található környezeti nevelést a 2006-ban életre hívott Zöld Óvoda hálózat még tovább erősítette, és kiterjesztette a fenntarthatóság óvodai tartalmaival, erős bázist jelentve valamennyi óvoda számára. Elért eredményeiket a továbbképzés során kívánjuk továbbadni, tudásmegosztó tevékenységük bővítésére, disszeminációs gyakorlatukhoz további segítséget kínál ez a képzés. Indokolja a továbbképzés létrejöttét a pedagógus életpályamodellben megjelent kompetenciaterület is.
A továbbképzés 6 modulja segítségével a résztvevők megismerkednek legfőbb hazai és nemzetközi stratégiai dokumentumokkal, a Fenntartható Fejlődési Célokhoz való hozzájárulás óvodapedagógiai eszközeivel, a zöld óvodai kritériumoknak való megfelelés integráló szemléletével, a hazai pályázati rendszer újszerű elemeivel. A résztvevők gyakorlati ötletekkel gazdagodhatnak a takarékosság, újra felhasználás, újrahasznosítás, a tudatos vásárlói szokások alakításában. A pedagógusok reflektív gondolkodását segíti az új kompetencia terület tartalmi elemzése, az egyéni és intézményi helyzetelemzésre épülő fejlesztési folyamat átgondolása.
A továbbképzés specialitása a blended képzési szerkezet: a 10 órás távoktatási szakaszban önállóan dolgozzák fel a kötelező irodalom anyagát. A kötelező irodalomban tett jártasságukat egy 20 kérdésből álló teszt segítségével igazolják önmaguk és a képzők számára.
A távoktatásos szakaszt követően a résztvevők a képzés további 20 óráját 2-szer egy napos időtartamban elvégezhetik jelenléti vagy online-kontakt formában is, ezt a képzésre való jelentkezéskor szükséges a képzést indítónak jelezniük. A továbbképzés gyakorlatorientált, döntően a résztvevők aktív tevékenységére építve, együttműködést igénylő egyéni, páros, és csoportos feladathelyzetekben, interaktivitást támogató formában valósul meg a jelenléti és az online kontakt formában is.
A tanúsítvány kiadásának feletételei:
A távoktatásos szakasz zárótesztjének kitöltése.
A jelenléti vagy online kontakt szakasz óraszáma 90%-án való részvétel (18 óra)
Záródolgozat készítése az alábbi témák egyikéből min. 3. max 5 oldal terjedelemben:
1. Óvodai tevékenységterv készítése Zöld jeles naphoz kapcsolódóan, amely tartalmazza a megvalósítás fenntarthatósági szempontú reflexióját.
2. A pedagógus önértékelésén alapuló egyéni önfejlesztési terv készítése a pedagógusminősítés 7 kompetenciaterület és az egyes pedagógus szintleírás alapján. Az önfejlesztési terv tartalmazza a helyzetelemzést, célmeghatározást, a megvalósítást szolgáló feladatok megtervezését, a várható eredményeket.
3. Komplex intézményfejlesztési terv kidolgozása, amely tartalmazza az intézményi alapdokumentumok fenntarthatósági szempontú átfogó áttekintéséből eredő helyzetelemzést, célmeghatározást, a megvalósítást szolgáló feladatok megtervezését, a várható eredményeket.

Az értékelés szempontjai:

Formai követelmények
• Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt elválasztással, 1,5 sortávolsággal, pdf formátum
• Előlap, mely tartalmazza a dolgozat készítőjének nevét, a képzés címét, időpontját, helyszínét,
• A fájl neve: készítő neve_rövid fájlnév.pdf
• Szerkezeti tagoltság, áttekinthetőség
• Nyelvi, stilisztikai hibáktól mentes

Tartalmi követelmények
• szakszerűség, fogalmak helyes használata
• a reflexió jellege, színvonala
• szakirodalom, hivatkozások (idézetek, képek, források) pontos megjelölése.

Az értékelés kétfokú: megfelelt - nem felelt meg

A záródolgozat leadási határideje: az utolsó jelenlét/online-kontakt napot követő 8. nap.


Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők ismerjék a fentarthatóságra nevelés gazdasági, környezeti, társadalmi összefüggéseit, rendszerszemléletét. Ismerjék meg a Fenntartható Fejlődési Célokat, azokhoz tudják az adekvát óvodai tevékenységeket rendelni.
A továbbképzés végére biztonsággal használják a Zöld Óvoda pályázat pályázati felületét.
Legyenek képesek az óvodai alapdokumentumok fentarthatósági szempontú kritikus elemzésére, tudja meghatározni a továbbfejlesztés lehetséges útját.
Szerezzenek jártasságot a pedagógusminősítés 7. kompetenciaterület szintleírásainak értelmezésében, a szintleírásokhoz tudjanak konkrét óvodai tevékenységeket rendelni.
A továbbképzés végére tudják definiálni a mini körforgásos gazdaság fogalmát, tudjanak azonosítani hozzá óvodai tevékenységeket. Rendelkezzenek olyan kommunikációs eszköztárral, amelyekkel a különböző attitűdök és vélekedések sikerrel kezelhetők a gyermekekkel és felnőttekkel (szülők, munkatársak, külső partnerek) való kapcsolatban

Az ismeretek számonkérésének módja:
Óvodai tevékenységterv készítése Zöld jeles naphoz kapcsolódóan, amely tartalmazza a megvalósítás fenntarthatósági szempontú reflexióját.
A pedagógus önértékelésén alapuló egyéni önfejlesztési terv készítése a pedagógusminősítés 7. kompetenciaterület és az egyes pedagógus szintleírás alapján. Az önfejlesztési terv tartalmazza a helyzetelemzést, célmeghatározást, a megvalósítást szolgáló feladatok megtervezését, a várható eredményeket.
Komplex intézményfejlesztési terv kidolgozása, amely tartalmazza az intézményi alapdokumentumok fenntarthatósági szempontú átfogó áttekintéséből eredő helyzetelemzést, célmeghatározást, a megvalósítást szolgáló feladatok megtervezését, a várható eredményeket.
Az értékelés szempontjai:
Formai követelmények
•Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt elválasztással, 1,5 sortávolsággal, pdf formátum
•Előlap, mely tartalmazza a dolgozat készítőjének nevét, a képzés címét, időpontját, helyszínét,
•A fájl neve: készítő neve_rövid fájlnév.pdf
•Szerkezeti tagoltság, áttekinthetőség
•Nyelvi, stilisztikai hibáktól mentes
Terjedelme: max. 5 oldal

Tartalmi követelmények
• szakszerűség, fogalmak helyes használata
• a reflexió jellege, színvonala
• szakirodalom, hivatkozások (idézetek, képek, források) pontos megjelölése.

Az értékelés kétfokú: megfelelt - nem felelt meg
A záródolgozat leadási határideje: az utolsó jelenlét/online-kontakt napot követő 8. nap.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Nem jellemző; Óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Munkaidőben, munkaidőn kívül, szünetekben

Részvételi díj összege:
– Minimum: 26000 Ft
– Maximum: 30000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: nem terheli a résztvevőt

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.