Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A korai iskolaelhagyás megelőzése az általános iskolákban és a középiskolákban

Szervező neve: Pangea Petény Tanácsadó Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000126
Alapítási engedély szám: 530/10/2021
Alapító neve: Pangea Petény Tanácsadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 10. 13.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevő pedagógusokat felkészítse a hatékony preventív munkára a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében, a pedagógusok szemléletváltásának elősegítésével, módszertani kultúrájuk fejlesztésével és a gyermekvédelmi jelzőrendszerben betöltött szerep értelmezésével.
A képzés célja továbbá a korai iskolaelhagyás, a lemorzsolódás okainak megismerése Európában és Magyarországon; a tanulók motiválatlanságával, magatartási problémáikkal, tanulási zavaraikkal és beilleszkedésükkel, családi és lakóhelyükből adódó szerzett hátrányaikkal kapcsolatos tüneteik és ezek mögött húzódó problémák megismerése, a veszélyeztetett tanulók azonnali szűrése, valamint a prevencióhoz kapcsolódó pedagógiai és iskolaszervezési feladatok megismertetése.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az iskolából lemorzsolódó fiatalok számának drasztikus csökkentése kulcsfontosságú befektetés, amely nagymértékben hozzájárul hazánk fejlődéséhez, jólétéhez és társadalmi kohéziójához.
Ugyan az iskolai lemorzsolódás okai meglehetősen egyedi okokra vezethetők vissza, mégis a lemorzsolódók családi háttere általában nagyobb valószínűséggel hátrányos helyzetű – gazdaságilag, társadalmilag, illetve nagyobb valószínűséggel alacsony képzettségű.
A továbbképzés tartalmi elemei: a bemutatkozást és ismerkedést, valamint a célok meghatározását követően a második blokkban sor kerül a korai iskolaelhagyás, korai lemorzsolódás okainak bemutatására – a Magyarországi és Európai kutatási eredmények függvényében. A harmadik blokkban a résztvevők megismerkednek a korai lemorzsolódáshoz kapcsolódó intézményi adatok, indikátorok gyűjtésével és annak módszertanával. A továbbképzés
negyedik blokkjában a veszélyeztetettség szűrésének módszerei kerülnek megismerésre és feldolgozásra a következő tématerületek mentén: a deviancia és magatartászavarok; az alapkompetenciák mérése és értékelése; az egy osztályban dolgozó pedagógusok munkájának megerősítése; a buktatási és az osztályozási eredmények; a kimaradás megelőzése. Az ötödik blokk a tanulók motivációjának megtartására, a rendszerszintű megközelítésre fókuszál a
lemorzsolódás megelőzésében. Ennek érdekében az alábbi tematikák, tárgykörök kerülnek bemutatásra: a közösségépítés és a kirekesztés megelőzése; az egyéni és kiscsoportos felzárkóztatás; a pályaorientáció lehetőségei; a tanulásmotivációs eszközök; a pozitív értékelési eszközök – buktatásmentes osztályok. A hatodik blokkban számba vesszük a tantervszervezési eljárásokat és a „tanulóbarát környezet” kialakításának lehetőségeit. A hetedik blokkban a résztvevők megismerik a család szerepét a lemorzsolódásban és annak megelőzésében, vagyis a családdal való kapcsolat megerősítésének lehetőségeit, továbbá a kapcsolódó jogszabályi környezetet. A nyolcadik blokk a gyermekvédelmi jelzőrendszerre fókuszál: a helyi közösség és az iskola közvetlen partnerségeinek feltérképezésével a lemorzsolódás csökkentésének érdekében.
A továbbképzés nagy hangsúlyt fektet az elméleti ismeretek és a gyakorlat összehangolására:
ennek érdekében a továbbképzés munkaformái alapvetően az egyéni és csoportos feladatmegoldásra, kipróbálásra építenek, de számos új elméleti ismeretet is tartalmaznak a korai iskolaelhagyás okairól, EU-s és hazai indikátorairól, mérhetőségéről.
A tanúsítvány kiadásának feltételei: a továbbképzésen való 90%-os részvétel, valamint egy kb. 2 oldalban összeállított programterv készítése a korai iskolaelhagyás iskolai rendszerének működtetéséhez, mely összeállítható a csoportmunkák során elvégzett egyéni feladatok gyűjteményéből is. Az értékelés szempontjai: a korosztály sajátosságait figyelembe vette-e a hallgató, a képzésen tanult prevenciós lehetőségeknek legalább fele fellelhető a programtervben, a
programterv koherens, időütemezésében és tartalmában reális, az iskola rendjéhez igazítható és végrehajtható.
A továbbképzés online kurzus keretében is elvégezhető.

Az előírt tartalmi követelmények:
Ismerje: a lemorzsolódás okait, tényezőit Európában és Magyarországon; a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel kapcsolatos szabályozásokat, ebben a pedagógus jogait és kötelességeit, továbbá a lemorzsolódás megelőzését támogató módszereket, iskolaszervezési eljárásokat.
Legyen jártas: a veszélyeztetettség szűrés lebonyolításában; a megsegítés-támogatás adott tanulót érintő helyzeteiben, a segítségnyújtásban.
Legyen képes hitelesen megjeleníteni a veszélyeztetett tanulóval kialakított kapcsolatban a fejlesztő támogatót; a tanulót és tanulócsoportokat pozitív értékelési eszközökkel ösztönözni saját céljai elérése érdekében; a tanulót folyamatosan diagnosztizálni, és feltárni az élethelyzetben adódó potenciális kockázati tényezőket és ezeket prevenciós beavatkozással kiküszöbölni osztály, kiscsoport és egyéni szinten, együttműködni az érintett családokkal és a gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel, valamint a közösséget építeni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Egy adott osztályra, tanulócsoportra vonatkozó prevenciót támogató programterv elkészítése saját intézményi példa alapján max. 2 oldalban, mely tartalmaz szűrést, közösségi programokat, egyéni és kiscsoportos megsegítést, családdal való kapcsolattartást, tanulás-támogatási módszereket és pozitív értékelési rendszert is. A programterv elkészítési határideje: a képzés utolsó napját követően 2 héten belül.

Értékelési szempont:
A továbbképzésen megtanult ismereteket, készségeket képes volt-e a pedagógus beépíteni a programtervbe? A korosztály sajátosságait figyelembe vette-e a hallgató? A képzésen tanult prevenciós lehetőségeknek legalább fele fellelhető a programtervben? A programterv koherens, időütemezésében és tartalmában reális, az iskola rendjéhez igazítható és végrehajtható?

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; tanító, általános és középiskolai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató, szociálpedagógus, pszichológus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Alapfokú számítógépes és médiahasználati ismeretek.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, szakmai vezető, projektmenedzser

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: hétköznap délelőtt és délután, hétvégén délelőtt és délután, napi 10 órában

Részvételi díj összege:
– Minimum: 60000 Ft
– Maximum: 2000000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: étkezés, utazás, szállás költségek

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.