Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Adatvédelmi alapismeretek köznevelési intézmények részére

Szervező neve: Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/000772
Alapítási engedély szám: 100/10/2022
Alapító neve: Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027. 03. 28.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A képzés célja, hogy a köznevelési intézményekben dolgozó résztvevők pontosan megismerjék az adatkezelésre vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályokat, az adatkezelés jogalapjait, az adatkezelők kötelezettségeit, az érintettek jogait, a felügyeleti hatóságok, és az Európai Unió 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoportjának iránymutatásait. Alkalmazni tudják adatvédelmi ismereteiket a köznevelési intézmények mindennapi gyakorlatában, segítsék az intézményvezetőket az adatvédelmi jogszabályok betartásában, az adatvédelmi incidenseket magabiztosan kezeljék, kialakítsák az adatvédelmi tudatosságot és fejlesszék az adatvédelmi kultúrát az intézmények működése során.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A GDPR 37.cikk (1) bekezdés a)pontja alapján az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben, amikor: az adatkezelés közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik. Ezt a jogszabályt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41-44/B.§-ai és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelettel összehangban kell alkalmazni. A közfeladat fogalmát az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 3/A §. (1) bekezdése tartalmazza.
Fentiek alapján a köznevelési intézményekben kötelező az adatvédelmi tisztviselő kijelölése. Az adatvédelmi tisztviselő feladatait a GDPR 39.cikkének (1) bekezdés a) - e) pontjai és a (2). bekezdés szabályozzák. Ez határozza meg a képzés végére teljesítendő tartalmi követelményeket is.
A képzés során a résztvevők megismerik az adatvédelem EU-s és a magyar jogszabályi alapjait, az adatvédelmi hatóság joggyakorlatát, valamint az EU 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoportjának iránymutatásait, a köznevelési intézményekben előforduló adatvédelemmel összefüggő helyzeteket és tapasztalatot szereznek azok kezelésében.
A program elősegíti, hogy a résztvevők magabiztosan alkalmazzák az adatvédelmi szabályokat a köznevelési intézményekben végzett munkájuk során.
A képzés során a tananyag elsajátítása opcionálisan konzulens segítségnyújtása mellett, egyéni tanulás keretei között zajlik. A nyitó és a záró alkalom jelenléti műhelymunka vagy Zoom meeting keretében előadás, helyzetelemzések, -gyakorlatok módszereivel történik.
A résztvevők a megszerzett tudást és kompetenciákat adekvát módon tudják majd munkájuk során alkalmazni az érintettek jogainak védelmében, az adatvédelmi incidensek felismerésében és kezelésében, az intézmény törvényes működésének támogatásában, az intézményi adattudatossági szemlélet kialakításában, az adatvédelmi kultúra megerősítése céljából.
A Tananyag tartalma és felépítése:
1. Fogalomtár
2. A GDPR
3. Az adatvédelem alapelvei
4. Az adatkezelés jogalapja
5. Az érintettek jogai
6. Az adatvédelmi tisztviselő
Tudáspróba
7. Adatkezelés és adatvédelmei a köznevelési intézményekben
8. Az adatvédelmi incidens
9. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Elméleti vizsgateszt

A tanúsítvány kiadásának feltételei: a nyitó és záró jelenléti vagy Zoom meetingen való aktív részvétel, a modulzáró kérdések megválaszolása, a félidős részteszt, valamint a kurzuszáró teszt eredményes (70%) megoldása.
Az értékelés szempontjai: a céloknak való megfelelés, a megszerzett elméleti ismeretek eszközszintű használatának elsajátítása, biztos gyakorlati alkalmazása, az adatvédelmi tisztviselői kompetenciák (biztos jogszabályismeret, helyzetfelismerő képesség, rugalmasság, konfliktuskezelés, jó kommunikáció, határozottság, magas szintű szakmai morál) megléte.

Az előírt tartalmi követelmények:
Az adatvédelmi tisztviselő feladatait a GDPR 39.cikkének (1) bekezdés a) - e) pontjai és a (2). bekezdés szabályozzák. Ez határozza meg a képzés végére teljesítendő tartalmi követelményeket is.
A résztvevő ismerje az adatvédelem EU-s és magyar jogszabályi alapjait, az adatvédelmi hatóság joggyakorlatát, valamint az EU 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoportjának iránymutatásait.
Alkalmazza az adatvédelmi szabályokat a köznevelési intézményekben végzett adatvédelmi tisztviselői munkája során.
Legyen képes magabiztosan fellépni az érintettek jogainak védelmében, az adatvédelmi incidensek felismerésében és kezelésében, az intézmény törvényes működésének támogatásában, az intézményi adattudatossági szemlélet kialakításában.
Legyen jártas a jogsértő- és problémahelyzetek felismerésében, a konfliktuskezelést célzó kommunikációs stratégiák használatában.
A továbbképzés végére a hallgató a tananyag minden tematikai egységét ismerje meg, az egységhez tartozó beküldendő feladatokat sikeresen készítse el, a teszteket minimum 70%-os eredménnyel írja meg.
A hallgató vegyen részt a kurzuszáró jelenléti alkalmon, ahol szituációs helyzetgyakorlatok során adjon számot az elsajátított tudásanyagról és annak gyakorlati alkalmazásáról.
.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Az adatvédelmi tisztviselő feladatait a GDPR 39.cikkének (1) bekezdés a) - e) pontjai és a (2). bekezdés szabályozzák. Ez határozza meg a képzés végére teljesítendő tartalmi követelményeket is.
A képzésen elsajátított ismeret- és kompetenciarendszerről záróvizsgán kell számot adnia.
A záróvizsga két részből áll:
1. A Moodle - felületen elsajátított elméleti tananyag alapján a résztvevő zárótesztet ír, amely akkor tekinthető sikeresnek, ha azt legalább 70%-os eredménnyel tölti ki. (A felületen azonnal visszajelzést kap az eredményéről a hallgató. A rendszerbeállítások alapján a próbálkozások száma nem meghatározott, a cél: a tananyag eszközszintű ismeretének elérése. A sikeres elméleti teszt feltétele a zárókurzuson való megjelenésnek.)
2. A jelenléti zárókurzuson gyakorlati esetelemzések során ad számot a hallgató az elsajátított elméleti tananyag gyakorlati alkalmazásáról.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; pedagógus (tanító/általános iskolai tanár/középiskola tanár/ szakoktató, óvodapedagógus); tanító/általános iskolai tanár/középiskola tanár/ szakoktató/óvodapedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem releváns

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A nyitókurzus online délutáni időszakban kerül megszervezésre. A tanulási időszakban az online felület korlátlan időben hozzáférhető. A zárókurzus 1 munkanapon krül megszervezésre 8 óra időtartamban.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 100000 Ft
– Maximum: 150000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.