Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Olvasni jó! – Irodalomtanítás az alsótagozaton keresztény értékrendet közvetítő, tevékenység- és felfedezőtanulás-alapú, összművészeti módszerrel

Szervező neve: Református Pedagógiai Intézet
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 367/10/2022
Alapító neve: Református Pedagógiai Intézet

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027. 10. 11.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők:
- ismerjék meg a pedagógia folyamatnak azt a sajátosságát, hogy sokkal hatékonyabban tudunk eredményt elérni, ha nem „tantárgyat/tananyagot tanítunk”, nem „ismereteket adunk át”, hanem a gyerek teljes személyiségét bevonva, alkotó módon fejlesztjük azt.
- váljanak képessé arra, hogy az irodalmi műveket komplexen szemlélik, és többféle módon közelítik meg
- ismerjék meg a sokrétű intelligencia elméletén (Howard Gardner) alapuló gyakorlatokat, amelyek során nemcsak a verbális intelligenciát fejlesztjük, hanem több képességterületet kapcsolunk össze, akár egy „órán” belül is.
- ismerjék meg a gyakorlatokban a módszer alapvető elemeit (sokrétű intelligencia, különböző művészeti területek, kooperáció, csoportmunka, látens differenciálás, keresztény értékek.)
- váljanak képessé az elemi játékkedv megélésére, amivel a gyerekeket is be tudják vonni a nevelési-oktatási folyamatba, amelyen keresztül fejlődik a(z ön)kifejezőkészségük és kreativitásuk.
- váljanak képessé az önálló vagy kooperatív alkotó pedagógiai folyamatokban való részvételre.
- váljanak képessé minél több módszer használatára az irodalmi művek élményszerűvé tételéhez.
- váljanak képessé a csoporttagok közötti kooperáció és a látens differenciálás lehetőségeinek felismerésére és alkalmazására a gyakorlatban.
- ismerjék meg az ABC-kuckó és az alsós szöveggyűjtemények szerkezetét, felépítését, illetve a hozzájuk kapcsolódó módszertani segédanyagok (Pedagógus ötlettárak) szerkezetét, elemeit, használatát.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Olvasni jó! – mondjuk, de a mai gyerekek sokasága nem ismeri az irodalomba való belefeledkezés élményét. A Református Tananyagfejlesztő csoport felkérte Miklya Luzsányi Mónikát és Miklya Zsoltot, hogy állítsanak össze egy nyolc könyvből álló szöveggyűjtemény sorozatot, amely segíti az olvasóvá nevelést, és az alsó tagozatos irodalomtanítást. A képzés alapanyagát adó kiadványok szövegei a kerettantervi (OFI-s) alsó tagozatos tankönyvek tartalmával átfedésben vannak és kiegészítik azokat, így jól illeszthetők a tanmenethez.
A szerzők minden szöveggyűjtemény mellé összeállítottak egy-egy pedagógus ötlettárat tanítók számára, amelyek külön-külön többszáz tanegység (óra, témanap, projekt nap stb) leírását tartalmazzák a szerzők saját módszere alapján. A pedagógus ötlettárakat ingyenesen letöltheti bármely pedagógus a Református Tananyagtárról (https://reftantar.hu/konyvek/). Az ötlettárak tanegységeihez további online kiegészítő elemek (videók, zenék, további irodalmi alkotások), digitális tananyagok (pl.: tankockák) érhetők el ingyenesen, bárki számára a Református Tananyagtáron.
A képzés anyagai a Református Tananyagfejlesztő Csoport fejlesztésében 2017-2022 között készültek.
A képzés arra a keresztény értékrendet közvetítő, tevékenység- és felfedező tanulás alapú, összművészeti irodalomtanítási módszerre épül, amely az ötlettár szerzőinek több évtizedes pedagógiai és tananyagfejlesztői tapasztalatát összegzi. A módszer lényege, hogy a pedagógiai folyamatban sokkal hatékonyabban tudunk eredményt elérni, ha nem „tantárgyat/tananyagot tanítunk”, nem „ismereteket adunk át”, hanem a gyerek teljes személyiségét bevonva, alkotó módon fejlesztjük azt. A módszer a sokrétű intelligencia elméletén alapul (Howard Gardner), ezért nemcsak a verbális intelligenciát fejlesztjük, hanem több képességterületet kapcsolunk össze, akár egy „órán” belül is. A tevékenységek igen sokrétűek, de főleg a gyerekekben meglévő elemi játékkedvre, kifejezőkészségre és kreativitásra építünk minden alkalommal.
A képzés gyakorlatorientált tematikai egységekből áll, 90%-ban interaktív beszélgetés, egyéni vagy csoportmunka, mozgásos játék, zenei-, és ritmus játék, képzőművészeti-, és technikai tevékenység, drámajáték és helyzetgyakorlatok módszereivel valósul meg, ami kiegészül multimédia használattal is.
A harminc órás képzés után a hallgatók képessé válnak arra, hogy a pedagógus ötlettár segítségével saját maguk alkalmazzák a módszert a saját csoportjukban.

Főbb modulok:
1. Ismerkedés a tananyaggal és a módszerrel, bevezetés
2. Ismerkedés a Szöveggyűjteményekkel
3. Ünnepeink

A tanúsítvány kiadásának feltétele a 30 órás tréning 100%-án való aktív részvétel, és a zárókérdőív kitöltése.

Kérdőív értékelésének szempontjai:
- A hallgató mennyire sajátította el az elméleti ismereteket?
- Mennyire volt képes alkalmazni az elméleti ismereteket a gyakorlati feladatokra?
- Mennyire volt aktív a képzés során? Az általa megadott bevonódási szint megegyezik-e a képzők tapasztalatával?
- Mennyire gondolkodik kreatívan? Mennyire vannak saját ötletei?

A kérdőívek értékelésének határideje: az utolsó képzési napot követő 14. nap.

Értékelés módja: Kiváló – jól megfelelt – megfelelt – nem felelt meg

Az előírt tartalmi követelmények:
A hallgató a képzés végeztével:
– ismeri az ABC kuckó és az alsós szöveggyűjtemények szerkezetét, felépítését, használatát;
– ismeri a módszertani segédanyag (Pedagógus ötlettárak) szerkezetét, elemeit, használatát;
– ismeri a keresztény értékrendet közvetítő, tevékenység- és felfedezőtanulás-alapú, összművészeti irodalomtanítási módszer elemeit a gyakorlatban;
- képes egyénileg vagy csoportban az ABC kuckóban és az alsós szöveggyűjteményekben megtalálható szöveg(ek)hez tartozó tevékenységek megértésére és alkalmazására;
- képes elkülöníteni a különböző intelligenciatípusokhoz (Howard Gardner) kapcsolódó tevékenységeket;
- ismeri és alkalmazza a komplex látásmód, a holisztikus szemlélet, a kooperáció és a látens differenciálás elemeit.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró ellenőrzés módja: egy online kifejtő kérdőív (Google Forms) kitöltése.
A kérdőív kérdései:
1. Hozz példát arra, hol jelentek meg a feladatokban a sokrétű intelligencia különböző típusai?
1.a Verbális-nyelvi intelligencia
1.b Matematikai-logikai intelligencia
1.c Vizuális-téri intelligencia
1.d Testi-mozgásos intelligencia
1.e Zenei-ritmikus intelligencia
1.f Természeti intelligencia
1.g Kapcsolati intelligencia
1.h Önismereti intelligencia
1.i Egzisztenciális intelligencia

2. Hozz példát arra, hol jelent meg a feladatokban a tevékenykedtetés!
3. Hozz példát arra, hol jelentek meg a feladatokban a különböző művészeti alkotófolyamatok!
4. Hozz példát arra, hol jelent meg a feladatokban a kooperáció!
5. Hozz példát arra, hol jelent meg a feladatokban a látens differenciálás lehetősége!
6. Hozz példát arra, hol jelent meg a feladatokban a biblikus tartalom!
7. Hozz példát arra, hol jelent meg a feladatokban a multimédia használata?
8. Mennyire sikerült bevonódnod a tréningen? (1 – egyáltalán nem, 10 – teljes mértékben) Kérjük, indokold röviden, miért a fenti értéket adtad a bevonódásra!
9. Hozz példát vagy sorold fel, mely feladat(ok)nál lépted át a komfortzónát, és kerültél át a kreatív zónába!
10. Írd le néhány mondatban, hogy szerinted miért lehet hasznos az általános iskolai irodalomtanításban ez a módszer!
11. Hogy látod, milyen problémákba ütközhet az, aki használni szeretné a módszert? Mivel egészítenéd még ki?
12. Hogyan ajánlanád kollegáidnak az elsajátított módszert?

Értékelés szempontjai
A hallgató mennyire sajátította el az elméleti ismereteket?
Mennyire volt képes alkalmazni az elméleti ismereteket a gyakorlati feladatokra?
Mennyire volt aktív a képzés során? Az általa megadott bevonódási szint megegyezik-e a képzők tapasztalatával?
Mennyire gondolkodik kreatívan? Mennyire vannak saját ötletei?

Visszajelzés a kitöltött kérdőívekre e-mailben két héten belül.
Értékelés: Kiváló – jól megfelelt – megfelelt – nem felelt meg

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely pedagógus végzettség; pszichológus, lelkész, hitoktató, könyvtáros, szabadidő szervező.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus, lelkész, hittanoktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, Napközis nevelő

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A képzés 3 kontaktnapon zajlik, napi 10 óra (10x45 perc) foglalkozással, naponta kb. 8.00-17.30 óra között.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 35000 Ft
– Maximum: 39000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Utazási-, étkezési- és szállásköltség.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.