Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP)

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 575/107/2017
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 08. 08.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Általános cél a résztvevők mentálhigiénés szemléletmódjának megalapozása és annak révén szolgálati helyük mentálhigiénés erőforrásainak bővítése.
Konkrét célok: a résztvevők ismerjék meg a mentálhigiéné alapértékeit, szemléleti keretét, és hatékonyan tudják alkalmazni mindennapi munkájuk során. Képessé váljanak a pedagógiai problémák mentálhigiénés kezelésére, megoldására. Fejlődjenek a problémakezeléshez szükséges személyes és hivatásbéli készségeik. Szakmai személyiségük és szakmai önképük árnyaltabbá, tudatosabbá váljék. A megtapasztalt munkaformák nyomán váljanak képessé önreflexióra, és hivatásszerepükben nyitottabbá váljanak a szakmai együttműködések iránt. Tudatosítsák saját „segítői” feladataik és illetékességi határait.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A nevelési–oktatási intézmény, mint rendszer iránti elvárásoknak való megfelelés a mentálhigiénés erőforrások gyarapítását, a pedagógiai eszköztár bővítését igényli. A program tematikája a szakmai személyiség fejlődését, a személyközpontú kommunikáció (pedagógia) módszerét, és a szakmai együttműködést kapcsolja össze.
Ismeret és személyes tapasztalat integrálása feljeszti a készségeket, alakítja a mentálhigiénés szemléletmódot. Ezt szolgálják az interaktív előadások, a „Problem-Based Learning” módszer, a készségfejlesztési gyakorlatok „együttes élménye”, a nevelési problémák hátterét, kezelési lehetőségeit föltáró esetmegbeszélések. E munkamódszerek lehetőséget nyújtanak a hivatásszerep erősségeinek tudatosítására, a tapasztalatok összegzésére.
A program a hivatásra, a nevelési–oktatási intézmény közösségére, a pedagógus - diák (gyermek) - szülő személyközi kapcsolatokra, a gyermek lelki fejlődésére vonatkozó alapismereteket a mentálhigiéné értelmezési keretébe helyezik.
A készségfejlesztő csoportmunkában (2 csoportvezetővel) a résztvevők megtapasztalják a közvetlen emberi kommunikáció, a személyközi kapcsolatok, a stresszkezelés alapvető szabályait, ösztönzést kapnak kommunikációs készségeik fejlesztésére, a mentálhigiénés szemléletű kapcsolatépítésre és önreflexióra.
Az esetmegbeszélések (2 csoportvezetővel) tudatosítják a pedagógus „segítői” szerepkörét, sok szempontúan elemzik a praxis pedagógiai mentálhigiénés problémáit, bővítik a szakmai eszköztárat. Így a résztvevőket önreflektív szakmai munkára és együttműködésre ösztönzik.
A szakmai énkép erősödése a hivatás érzelmi terheinek kezelését is segíti, ráirányítja a figyelmet a szakmai személyiség karbantartásának fontosságára.
A Tanúsítvány kiadásának feltételei: az elméleti órák minimum 90%-án történő részvétel, továbbá
a továbbképzést követő 10 napon belül elektronikus, vagy postai úton házi dolgozat benyújtása. Téma: hivatásszereppel, saját szakmai feladatkörrel összefüggő pedagógiai helyzet (nevelési, kapcsolati probléma) bemutatása és elemzése. Formai követelmény: 8000 - 12000 leütés, Times New Roman betű, 1,5-es sorköz. Értékelési szempontok: a továbbképzés ismeret- és készséganyagának megjelenése a probléma felvetésében és kezelésében. A pedagógiai mentálhigiénés értelmezési keret, a személyközpontú attitűd, az önreflexió, és a problémakezelésre vonatkozó reális jövőkép megjelenése a dolgozatban.
Értékelés: „megfelelt”, „nem felelt meg.”

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők ismerjék a pedagógiai mentálhigiéné alapfogalmait és azok jelentéstartományát, a személyközpontú kommunikáció és pedagógia alapelveit és emberképét.
Ismerjék személyiségük legfontosabb összetevőit, értékeit.
Ismerjék segítői illetékességüket és annak határait.
A hivatásban megtapasztalt problémákat legyenek képesek mentálhigiénés értelmezési keretbe helyezni.
Ismerjék a pedagógus – diák (gyermek) – szülő kapcsolatrendszer sajátosságait, legyenek képesek az e téren felmerülő problémák hatékony kezelésére.
Ismerjék személyiségük karbantartásának jelentőségét és lehetőségeit.
Legyenek képesek a kollégiális együttműködésre és a mentálhigiénés szemléletű kapcsolatok építésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A résztvevők a továbbképzést követő 10 napon belül elektronikus, vagy postai úton házi dolgozatot nyújtanak be. Téma: hivatásszereppel, saját szakmai feladatkörrel összefüggő pedagógiai helyzet (nevelési, kapcsolati probléma) bemutatása és elemzése. Formai követelmény: 8000 - 12000 leütés, Times New Roman betű, 1,5-es sorköz. Értékelési szempontok: a továbbképzés ismeret- és készséganyagának megjelenése a probléma felvetésében és kezelésében. A pedagógiai mentálhigiénés értelmezési keret, a személyközpontú attitűd, az önreflexió, és a problémakezelésre vonatkozó reális jövőkép megjelenése a dolgozatban. Értékelés: „megfelelt”, „nem felelt meg.”

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; óvodapedagógus, általános iskolai tanító és tanár, középiskolai tanár, gyógypedagógus, szakoktató.
– megelőző szakmai gyakorlat: legalább két év pedagógus pályán eltöltött gyakorlat
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem lehetséges

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: változó

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 80000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: útiköltség, szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.