Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Filogenetika és modern populációgenetika - problémacentrikus megközelítés.

Szervező neve: Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 9/326/2018
Alapító neve: Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 11. 15.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Mind a filogenetika, mind a populációgenetika dinamikusan fejlődő biológiai tudományterület. A hazai tankönyvek koncepciója elavult, és az ez irányú ismeretek hiánya egyértelműen megmutatkozik a középiskolai biológia oktatásban.
A továbbképzés célja egyrészt a filogenetika és a populáció genetika új, legalapvetőbb eredményeinek bemutatása, és ezen eredmények bevezetésének elősegítése a biológia oktatásába. További cél a szakterület módszereinek megismertetése, a probléma-centrikus szemléletmód kialakítása.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Mind a filogenetika, mind a populációgenetika dinamikusan fejlődő területe a biológiának, melynek magyarázata részben a molekuláris biológia új módszereire és eredményeire vezethető vissza. E két tudományterület olyan alapvető összefüggésekre világított rá, amelyek lehetőséget teremtenek a biológia hagyományosan izolált diszciplínái közötti kapcsolatok logikusabb szemléltetésére is. A populációgenetika és a filogenetika modern koncepciójának bemutatása során molekuláris adatokat fogunk használni. Célunk egyrészt ezen adatok kezelésének, másrészt az elemzésükhöz kapcsolódó elméletnek a rövid áttekintése. Mindezt példák bemutatásán keresztül tervezzük kivitelezni. Nagy hangsúlyt kap a molekuláris háttér bemutatása, elősegítve ezzel az új metodika integrálását, illetve megteremtve a lehetőséget a tananyag kapcsolódó témaköreinek aktualizálására, interpretálására. A kurzust követően a szaktanárok jártasságot szereznek a történeti koncepcióval érvelő részterületek problémakörei elemzésében vagy kérdések, feladatok felvetésében. A kurzus alapvetően három fő tartalmi elemre épül, az alábbiak szerint.

1. A két bevezető egység, egyik elméleti, míg a másik inkább technikai jellegű. Céljuk a fő koncepció és a kapcsolódó alapfogalmak áttekintése, illetve az elérhető, hasznos irodalmi források használatának bemutatása, kipróbálása, az információkra történő keresés lehetőségeinek szemléltetése.
2. Három egység (két előadás és egy gyakorlat) a molekuláris biológiai háttér bemutatása. Először a fő marker típusok tárgyalására és az ehhez kapcsolódó módszerekre kerül sor. Ezeket különböző területekről, de elsősorban a humán diagnosztikából vett példákon keresztül mutatjuk be. Külön előadást szentelünk a fenotípusos változatosság kifejeződésének (evolúciós fejlődésbiológia), célunk elsősorban az új, alapvető eredmény bemutatása. Különböző szakterületeket (pl. rendszertan, élettan) érintünk, célunk rámutatni a diszciplínák közötti kapcsolatokra. Végezetül egy gyakorlat keretei között tárgyaljuk a különböző, alapvető adat típusokat és ezek elérhető adatbázisait. Elsősorban a legfontosabb adat típusra, a szekvenciára összpontosítunk.
3. Négy, előadásokra és gyakorlatokra bontott egység tárgyalja a populációgenetika és filogenetika problémakörét. Először a humán evolúció alapvető kérdéseire térünk ki, amely kiváló lehetőséget teremt a módszerek adta lehetőségek bemutatására mind populációgenetikában (pl. keveredés mértékének becslése, modern populációk kapcsolatai szekvencia adatok alapján, populációk történetének rekonstrukciója) és filogenetikában (leszármazási kapcsolatok becslése, fosszíliák és szerepük a rekonstrukcióban, divergencia idő). Ezt követi egy populációgenetika blokk, amely a változatosság jellemzését célozza (populációk diverzitása, populációk közötti különbségek), kitérve az azt formáló folyamatokra történő következtetés alapjaira (pl. drift, génáramlás, szelekció). Több szoftver is bemutatásra kerül, a különböző területekről vett feladatokat közösen oldjuk meg. Ezt követi egy filogenetika blokk, amely célja a filogenetikai rendszer bemutatása, illetve a filogenetikai fa sokrétű alkalmazhatóságának hangsúlyozása. Az utolsó egység célja a bemutatott metodika néhány további részletének (pl. történeti rekonstrukciós logikák) és sokrétű alkalmazási lehetőségeinek felvázolása (pl. fosszilis DNS, környezeti DNS, nem invazív mintavételi lehetőségek, egyedek, fajok, szülők, ivar azonosítása).

A számonkérés módja önálló probléma megoldás. Adatokat adunk közre, amelyek kiértékelése önállóan történik. A résztvevők ezzel igazolják, hogy a gyakorlatokon közösen kivitelezett adatelemzésre, módszer kiválasztására önállóan is képesek. A feladat második része a kapott eredmény értelmezése és indoklása. Ez utóbbi önálló irodalmazást is szükségessé tehet. Végeredményként egy minimum 5 oldalas esszét várunk, melynek értékelése ötfokozatú. Az esszét az utolsó gyakorlatot követő két héten belül kell benyújtani. A továbbképzés teljesítésének igazolására szolgáló tanúsítvány kiadásának feltétele az órák minimum 80%-án való személyes részvétel, az írásbeli dolgozat elkészítése, annak minimum 51%-os teljesítménye.

A továbbképzési program során különös figyelmet fordítunk arra, hogy a középiskolai tanárok a tananyagot olyan tanulóknak is képesek legyenek átadni, akik valamilyen tanulási zavarral küzdenek. Mind a szemléltetésnél, mind az előadások felépítésénél szempont, hogy a speciális képzési igényű tanulók is képesek legyenek befogadni a tananyagot. A továbbképzés az említetteken túl hangsúlyt helyez a digitális generáció általános tanulási sajátosságaira, erősségeire és hangsúlyosan fejlesztendő területeire is. A hatékony tanítási és tanulási módszerek segítenek a közvetített ismeretanyag eredményes elsajátításában.

Az előírt tartalmi követelmények:
Ismeri a populációgenetikában és filogenetikában általánosan használt molekuláris módszereket és marker típusokat, valamint az elemzésükhöz kapcsolódó elméletet és az alapvető kiértékelési módszereket.
Rendelkezik a különböző, történeti koncepciót gyakran alkalmazó szakterületekhez (evolúció, szisztematika, viselkedésökológia, ökológia) kapcsolódó problémák elemzéséhez és a probléma felvetéshez szükséges ismeretekkel.
1. Értelmezi a molekuláris szintű jellemzőket, mint az egyedek tulajdonságait.
2. Ismeri a molekuláris szintű változatosság jellemzésének fő módszereit, adattípusokat, fontosabb adatbázisokat, a változatosság mérőszámait.
3. Ismeri a változatosságot meghatározó elemi folyamatokat.
4. Érti a molekuláris és fenotípusos változatosság kapcsolatát.
5. Ismeri az ember és az állatvilág evolúciójának fő lépéseit a modern elképzelések alapján és összekapcsolja ezt a molekuláris marker alapú következtetés logikájával.
7. Ismeri a molekuláris markerek fő alkalmazási területeit az egyedfeletti szerveződés vizsgálatában, példákat nevez meg a markerek alkalmazására.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Önálló probléma megoldás, a különböző fajok, taxonok genetikai változatosságára (elsősorban enzimpolimorfizmus vagy mikroszatellit, illetve DNS szekvencia) vonatkozó kiadott adatok alapján. A feladatok leírása papír alapú, kiosztásuk véletlenszerűen történik az utolsó gyakorlat végén.
A feladat első része az adatkezelés és kiértékelés az előadásokon elhangzott módszerekkel, a bemutatott szabadon hozzáférhető szoftverek felhasználásával. A feladat második része a kapott eredmény értelmezése, annak bemutatása esszé formában (pl. populáció izoláltságának mértéke, története, leszármazási kapcsolatok). Minimum 5 oldalas esszét várunk, ami tartalmazza a kiválasztott módszer indoklását és az eredmények bemutatása mellett tartalmazni kell egy diszkusszió részt is, ami egy lehetséges magyarázat a kapott eredményekre (pl. élőhely fragmentációja, több gócterületből történő elterjedés). Ez utóbbi önálló irodalmazást is szükségessé tehet.
Az elfogadás minimális feltétele a korrekt módszer kiválasztása és kiértékelés, vagyis a feladat megoldása és szavakban történő interpretációja. Az értékelés öt fokozatú, az esszé alapján súlyozunk. Az esszét az utolsó gyakorlatot követő két héten belül kell benyújtani.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem; Biológia szakos középiskolai tanár, biológia-bármely szakos középiskolai tanár; Biológia szakos középiskolai tanár, biológia-bármely szakos középiskolai tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Alapfokú számítástechnikai ismeretek:
1. Internet használat kereséshez, űrlapok kitöltéséhez
2. Alapvető Windows programkezelés ismeretek (indítás, parancsikon)
3. Alapvető állománykezelés (másolás, megnyitás)

Javasolt munkakörök:
Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, pedagógus

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs ilyen

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: november 15-16 és november 29-30
péntek 14-20 óra
szombat 8-16 óra

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: nincs ilyen

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.