Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Az integráció-inklúzió gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a konduktív pedagógia tükrében

Szervező neve: Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete
Felnőttképzési nyilvántartási szám: A/9547/2019
Alapítási engedély szám: 12/181/2019
Alapító neve: Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 08. 12.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A résztvevő ismerje meg a konduktív pedagógia, mint speciális, komplex nevelési rendszer szemléletét, valamint annak gyakorlati alkalmazhatóságát az integrált-inklúzív nevelésben-oktatásban. Váljon képessé differenciálási technikák alkalmazására, érzékenyítő gyakorlatok kidolgozására. Kerüljön tudatába annak, hogyan aktívan és hatékonyan képes hozzájárulni az SNI gyermekek sikeres életútjának elősegítéséhez.


A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés indokoltságának, szükségességének bemutatása:
Az SNI gyermekek integrált-inkluzív nevelésében-oktatásában egyre több pedagógus érintett. Sokszor megfogalmazódik a kérdés, miként lehet hatékonyan utat találni az SNI gyermekekhez, aktívan bevonni őket a mindennapi tevékenységekbe. A továbbképzés eredményesen bővíti a pedagógusok módszertani repertoárját ebben a folyamatban. Ezáltal elősegíti az intergált-inkluzív nevelés sikerességét.
A tematikai egységek tartalmának és a hozzájuk tartozó módszerek, munkaformák rövid összefoglalása:
A továbbképzés három tematikai egységen vezeti végig a résztvevőt: Betekintés a konduktív pedagógia alapjaiba; Konduktív szemlélettel az integrációról; Az integráció-inklúzió gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a konduktív pedagógia eszköztárával. Az egységek logikus egymásra épülésén keresztül a résztvevő a konduktív pedagógia szemléletmódján keresztül a mindennapi pedagógiai gyakorlatban alkalmazható ismereteket sajátíthat el a hatékony együttnevelés érdekében. A hagyományos ppt előadás mellett a résztvevőknek lehetőségük nyílik konduktív pedagógiai témájú filmek megtekintésére, esetmegbeszélésekre, kooperatív csoportmunkában, szerep-és szituációs játékokban való részvételre.
A továbbképzés specialitásainak kiemelése:
A továbbképzés specialitása, hogy az integráció-inklúzió témakörét a konduktív pedagógia egyedi megközelítésmódján keresztül, gyakorlat-központúan vizsgálja.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
Minimum részvétel a továbbképzésen az összóraszám 90 százaléka.
A megadott témakörök közül egy választott téma mentén írásbeli dolgozat elkészítése, leadása a tanúsítvány kiadásának feltétele.
Beadási határidő: a tanfolyam lezárását követő 10 munkanap.
Elérhető minősítés: Megfelelt/Nem felelt meg

Az előírt tartalmi követelmények:
A hallgató legyen képes a konduktív szemléletű megközelítésmódot a gyakorlatban alkalmazni az integrált-inkluzív nevelés-oktatás folyamatában.
Tudja alkalmazni a differenciált bánásmódot saját pedagógiai gyakorlatában.Legyen képes kiválasztani és alkalmazni az adott gyermek egyéni fejlődési ütemének legmegfelelőbb tanulási technikát. Az integrált-inkluzív nevelés sikere érdekében a jövőben aktívan vegyen részt az SNI gyermekek ellátásában.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Egy választott téma mentén írásbeli dolgozat leadása:

1. A konduktív pedagógia valamely alapelemének kiválasztása, leírása
2. 4 érzékenyítő feladat kidolgozása
3. Esetelemzés/egyéni fejlesztési terv készítése a saját pedagógiai gyakorlatból kiindulva, integrált-inkluzív nevelés-oktatás keretében

Terjedelem: 2-3 oldal,Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság
Beadási határidő: a tanfolyam lezárását követő 10 munkanap.
Az értékelés szempontja: A dolgozat címe és tartalma legyen összhangban. A téma kifejtésében nyilvánuljon meg a hallgató saját gondolkodásmódja, álláspontja, ötletei.
Értékelés: Nem felelt meg, megfelelt.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely; Pedagógus munkakör betöltésre jogosító szakképzettség.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, pedagógus, gyógytornász

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: -

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Az aktuális igényeknek megfelelően.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A résztvevőket a részvételi díjon felül nem terheli egyéb költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.