Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Waldorf gyermek- és ifjúságvédelmi felelős képzés

Szervező neve: Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008649
Alapítási engedély szám: 357/10/2021
Alapító neve: Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 07. 05.

Foglalkozási órák száma: 80
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A Waldorf-pedagógia alapján működő nevelési-oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi feladataira való felkészítés, a magyar Waldorf-iskolák sajátosságainak figyelembevételével, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők:
- ismerjék meg a gyermekvédelem jogi hátterét, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését, valamint a preventív gyermekvédelmi munka lehetséges módjait;
- szerezzenek jártasságot az óvodákban/iskolákban előforduló gyermekvédelmi segítséget igénylő esetek felismerésében, a segítés módjaiban, valamint a serdülőkori devianciák, addikciók felismerésében és a probléma kezelésében;
- váljanak képessé prevenciós éves terv készítésére évfolyamokra, témákra és órákra bontva, az antropozófiai gyermekkép és életkori sajátosságok figyelembevételével;
- mélyítsék el és fejlesszék szociális és önismereti érzékenységüket, valamint egyéb, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához szükséges kompetenciáikat

A program tartalmának rövid ismertetése:
A képzést az az igény hívta létre, hogy a köznevelési törvény 69. § (2)/f szakaszának eleget téve, mely előírja a köznevelési intézmények számára a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának kötelezettségét, a Waldorf-pedagógia alapján működő nevelési-oktatási intézmények számára képezzen a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására hivatott óvoda-, és iskolao pedagógusokat. Különösen figyelembe véve a Waldorf-iskolák sajátosságait, ezen belül a Waldorf-pedagógia antropozófiai szemléletű alapjait, a szervezeti - és működési alapelveit, és a közoktatási környezetben elfoglalt helyzetéből adódó sajátosságait. A képzés hat tematikai egységből áll.
1. A gyermek- és ifjúságvédelem alapkérdései tematikai egységben a résztvevők előadás keretében jártasságot szereznek az óvodákban és iskolákban előforduló gyermekvédelmi segítséget igénylő esetek, veszélyeztetettség felismerésében, a segítés módjaiban, valamint részletesen foglalkoznak a serdülőkori devianciák, addikciók felismerésével és a probléma kezelésével. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai kapcsán foglalkoznak az óvodai és iskolai közösség feladataival és felelősségével is.
2. Az antropozófiai alapok tematikai egységben a résztvevők az előadást meghallgatva elmélyülnek a gyermekvédelmi munkával kapcsolatos jelenségek hatásaival a különböző életkorú gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődésére.
3. A jogi háttér tematikai egységben a résztvevők a témában jártas jogász szakember előadása során részletesen foglalkoznak a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogi alapelvekkel és speciális jogszabályokkal, a hatályos törvények és rendeletek alapos megismerésével.
4. A művészeti tevékenység tematikai egységben a résztvevők mozgásos (euritmia, bothmer gimnasztika) és művészeti (festés, dráma) foglalkozásokon fejlesztik önismeretüket és mélyítik el szociális érzékenységüket. A mozgásos feladatok csoportban, a művészeti feladatok egyénileg (festés) illetve kis létszámú csoportokban (3-5 fő) kerülnek feldolgozásra.
5. és 6. tematikai egységekben, az esetmegbeszélések és a gyakorlati foglalkozások során a résztvevők a megszerzett elméleti tudás és a gyermekvédelmi munkához szükséges kompetenciák alkalmazását gyakorolják pármunkában vagy kis (3-5 fős) csoportokban.
7. Intézménylátogatás, hospitálás különböző évfolyamokon.

A hospitálás szempontjai: a közösség segítő ereje, a pedagógusok együttműködése, a hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedésének megfigyelése, segítésének módjai különös figyelemmel az óvodából az iskolába való átlépésre.
A résztvevők a továbbképzés teljesítéséről tanúsítványt kapnak, mely kiadásának feltételei:
- a továbbképzés összóraszámának 90%-án való részvétel;
- a továbbképzés végére portfólió elkészítése és határidőben történő leadása, amely tartalmazza: - a résztvevő motivációs levelét;
- a képzés során készített óra- és tematikus terveket;
- a képzés témáihoz kapcsolódó feladatok írásos dokumentumait;
- a résztvevőnek a képzéssel kapcsolatos reflexióját és önreflexióját, különös tekintettel kompetenciáinak fejlődésére.

Portfólió leadási határideje: a továbbképzés zárását követő 10. naptári nap Terjedelme: 14-20 oldal

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők ismerik a gyermekvédelem jogi hátterét, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését, és tudják azt a Waldorf-intézmények sajátos szervezeti- és működési alapelveivel összhangban, szakszerűen alkalmazni. Képesek az iskolákban előforduló gyermekvédelmi segítséget igénylő esetek felismerésére és az iskolai gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos nevelési, oktatási, preventív és korrekciós feladatok ellátására.
Ismerik a gyermekvédelmi munka leggyakoribb területeinek antropozófiai és pszichológiai hátterét, a jelenségek különböző életkorú gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődésére gyakorolt hatásait.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A záróértékelés alapja egy portfólió készítése, amely tartalmazza:
- a résztvevő motivációs levelét;
- a képzés során készített óra- és tematikus terveket;
- a képzés témáihoz kapcsolódó feladatok írásos dokumentumait;
- a résztvevőnek a képzéssel kapcsolatos reflexióját és önreflexióját, különös tekintettel kompetenciáinak fejlődésére.

A portfólió értékelésének szempontjai:
- a képzésen megismert tartalmak alkalmazásának megjelenése;
- a szociális érzékenység és a segítségadás alapú tevékenységek megléte;
- igényesség, művészi megformáltság, letisztult forma.

Portfólió leadási határideje: a továbbképzés zárását követő 10. naptári nap
Terjedelme: 14-20 oldal

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; óvodapedagógus, tanító, általános- vagy középiskolai tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: az egyetemi vagy főiskolai végzettségen kívül elfogadható "A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve" szerint a Waldorf-iskolák általános iskolai vagy gimnáziumi tagozatán, illetve a Waldorf Óvodai Program szerint Waldorf-óvodákban pedagógus munkakör betöltésére jogosító egyéb végzettség.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Gyermekvédelmi felelős, bármely pedagógus

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
Waldorf Kerettanterv és Waldorf Óvodapedagógiai Program

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: péntek 10.00-18.00, szombat 9.00-12.30

Részvételi díj összege:
– Minimum: 90000 Ft
– Maximum: 90000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: étkezés, igény esetén szállás

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.